Rialc
Rao 94.12

            Ausiàs March


    1      Als fats coman tot quant sera de mi,
    2      puys so estolt de ma eleccio;
    3      mon seny es mort, a qui Deu no perdo,
    4      puys al començ del tot me derrencli.
    5      Ja no es temps tenir frens al voler,
    6      malalta es ma bona voluntat,
    7      e vaig en loch on no vull ser portat;
    8      so descontent de tot quant pusqua fer.

    9      Si com a l’hom no li basta poder,
    10     paralitich, quant es en peus levat,
    11     anar al loch on vol esser anat,
    12     ans cau, o tort va contra son mester,
    13     ne pren a mi que faç lo que no·m plau
    14     y aquell voler de la raho ’s vençut,
    15     e si·l complach mon delit es perdut,
    16     per que sens cor faç quant de mi vejau.

    17     Si com als vents es donada la nau,
    18     mentr’es debat als mariners vengut
    19     —ladonchs la nau son cami ha tengut
    20     per senya tal qual ans del contrast jau—,
    21     ne pren a mi, car mon enteniment
    22     ha gran debat ab lo voler del cors;
    23     determenar llur debat clar no gos,
    24     proejant lo temps, l’apetit vaig siguent.

    25     Passa lo temps que fuy d’Amor content,
    26     si be tostemps senti ses grans dolors,
    27     mescladament dolços ab amargors:
    28     creya rey ser, vehent me d’ell sirvent;
    29     yo fuy content de sos mals sens los bens,
    30     per be que·l mal sens be no pot venir,
    31     mas yo amprench per ell mes que morir.
    32     Malament viu qui ’n mal fer no te frens.

    33     O tu, Amor, qui ton poder m’estens
    34     axi fortment que no·t puch resistir,
    35     hix fora mi, puys en plaer no gir
    36     ma voluntat a fer tos manaments!
    37     Vulles haver encontra mi ergull!
    38     Lexa vasall qui no·t voll per senyor!
    39     Quin moviment venç aquesta dolor,
    40     fent me jaquir ben fer, de qui·m despull?

    41     Aquest meu fet bona ffi no ll’acull,
    42     e lo present es ple de gran tristor;
    43     aquesta ve del dan avenidor
    44     que de present lo tinch davant mon ull.
    45     Yo·l soferre, si ab cor molt ardit
    46     la que yo am per mi passa lo mal,
    47     sens penedir —qui·s penit grat no val—;
    48     ladonchs la mort no·m sera sens delit.

    49     Lir entre carts, gran es lo meu delit
    50     mentre no pens lo que porieu fer;
    51     tot act’es prop de lla on es poder,
    52     si al voler governa l’apetit.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXIV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc