Rialc
Rao 94.127

            Ausiàs March


    1      Volgra sser nat cent anys ho pus atras,
    2      perque son cert qu’es pijorat lo mon;
    3      aytan poch val, qu’ell mateix no sab hon
    4      s’aulesa gran en pus baix loch baxas;
    5      e veig hun cas de raho apartat:
    6      que lo mal hom fa casa prop la forqua,
    7      e l’ome just fuig e·s met en cavorqua
    8      per aquell mal que james ha pensat.

    9      Foll es aquell qui vol haver usat
    10     de mal saber hon sera ben entes;
    11     ymaginar deu que sera repres,
    12     e sens murmur no deu ser comportat;
    13     e lo mal hom deu ser cridat ab trompa,
    14     per ço que un e l’altre no engan:
    15     tants son aquells qui per bons homens van
    16     que, diffamats, cessaria lur pompa!

    17     Lo just voler pensa com entorrompa
    18     ficte voler, acolorat de be,
    19     e ladonchs es guardada bona fe
    20     com lo leig fet acusador lo trompa.
    21     Aquell es dit misericordios
    22     que guarda·ls bons que no·ls sia tort fet;
    23     perdonador al qui leig fet comet,
    24     d’infinits mals dona occasios.

    25     Fama tement l’hom es dit virtuos,
    26     e ço no cau en hom desvergonyit;
    27     donchs lo mal dir no deu ser en oblit
    28     puys que virtut mostra l’om vicios.
    29     A vici som moguts naturalment,
    30     e costreny nos por de la mala fama.
    31     Beneyt aquell qui·l be sa boca brama
    32     e diu lo mal com be n’es conexent!

    33     Es mal senyal del qui es desplasent
    34     e mor d’enuig com mal dir s’acostuma,
    35     e li desplau si·ns ne hou dir la suma
    36     d’algun leig fet, vehent si malmirent:
    37     si com aquell qui ’n forca veu morir
    38     son companyo, qui no·l passa de mal,
    39     e diu qu’es molt cosa descominal
    40     que per tal fet deja mort sostenir.

    41     Ja de present delit no pusch sentir
    42     sino semblant a ’quell del temps passat;
    43     e com lo cerch e tal no l’e trobat,
    44     a mi mateix e tot lo mon ahir.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc