Rialc
Rao 0d.4

            Anonimo delle canzoni
            «Mills de millor» e «Cors magnifics»

    1      Per lo gran pes de la manta bastida
    2      que sus mon cap fundaren en peccats
    3      ffuy ten destrets, opremuts, carregats
    4      ans que sortis en esta present vida,
    5      que los ulls flachs no puch lavar de terra,
    6      mirar lo cel, luna ne lo solell,
    7      mas caure jus, rodant com flach camdell,
    8      de tom en tom per la mundanal serra.

    9      Com pore, donchs, baros mot reduptables,
    10     preguar per vos lo Senyor, qu’ay ofes
    11     tant que ’n l’infern tenir me degra pres
    12     per mos defauts ez obres detestables?
    13     Si bonament pogues, m’escusaria;
    14     pero conech que forçat es de far
    15     per satisfer al vostre desir car,
    16     a qui servir de tot mon cor volria.

    17     Donchs, genolhs flechs, mans juntes, clina testa,
    18     al glorios Fill de Deu eternal,
    19     qui dins l’encast del ventre virginal
    20     de nostra carn prengue la sobrevesta,
    21     endres mos prechs, si be·m veig tot indigne,
    22     trop malestruch, ignorant e groser,
    23     que tots anuygs de vos fassa caser
    24     e dar lo joy de peradis insigne.

    25     Humils Jhesus, nostra benevuyrança
    26     en l’arbre crotz vessans tota la sanch,
    27     costat hubert, mostrants vos a tots franch,
    28     ab cab encli dizens ajam fiança
    29     en vostra mort, que nos abri la porta
    30     del rich palau quez haviem perdut;
    31     per ço li clam umilment quez ajut
    32     al caveller quez ira desconforta.

    33     Jhesus, lanzats rays del sol invisible:
    34     homes caiguts per se levar no·s pot,
    35     ans tombara dins lo pus sutze clot
    36     si la calors de vostr’amor no·l fible;
    37     fferitz, donchs, prest ab l’amoros’estralha
    38     lo cor ten brau d’aquest valent baro,
    39     e de sos crims atorgant li perdo
    40     haura lo pretz de furor qui·l batalla.

    41     Sagrat Jhesus, l’altisme Pare vostre
    42     dona grans dons pus tost que los petits,
    43     qui per tostemps vos a mays axauzits
    44     per vostr’onor que per lo profit nostre;
    45     pregau lo, donchs, que do saber e força
    46     contra lo mon, la carn y el drach entich,
    47     al franch e prous Sentelles dant abrich,
    48     mossen Francesch, qui de vos may se torça.

    49     Jhesus molt dolç, redemptor e bon mestre,
    50     qui en lo mon pur’amor preycas,
    51     y el vostre cors a menyar nos donas
    52     per avorir tot lo desig terrestre,
    53     ab vostra lum illuminau la pensa
    54     e voluntat de mosen Gilabert,
    55     que ’n vos amar e servir se despert
    56     y els moviments furosos sobravensa.

    57     Verge umil, dels peccants advocada,
    58     vostre Fill car no vol negu hoyr
    59     si tot primer de vos no·s fay gresir,
    60     que per sa mort fos la pus tribulada;
    61     donques, a vos contrichs devem atendre,
    62     a vos clamar ab los ulls ben humils,
    63     plos e senglots, ez ab devots estilhs
    64     pregar tots jorns que nos vullats defendre.

    65     Goig del meu cor, qui per vos volgues pendre
    66     mort e treballs ab turments sobrevils,
    67     defeneu nos dels diables subtils
    68     que a la fi a ells nos ajam rendre.

    69     Mestre senyor, si no us e sebut rendre
    70     raons bastants al desig baronilhs,
    71     per merce us clam no me·n tingau per vilh,
    72     que preguar Deu jamay sabi apendre.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N.

 

Incipitario delle canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifics»
Indice degli autori

Rialc