Rialc
Rao 94.104

            Ausiàs March


    1      Si com aquell qui per sa ’nfinitat
    2      no pot esser de res finit content,
    3      si que res fet, ab algun element,
    4      en son delit no l’haura contentat
    5      —per inperfet lo delit munda posa
    6      e sino ’n Deu sa penssa no ss’atura—,
    7      axi Amor, vos amant, m’assegura;
    8      tot lo restant del mon li fa gran nosa.

    9      En vos penssant ma penssa es enclosa,
    10     dompda ’s per vos, ma voluntat no·s farta,
    11     car ma raho la te cativ’ab carta,
    12     que res no vol e demanar no guosa.
    13     No·m maravell si yo ame vos tant,
    14     conexent vos, vehent vos e sentint;
    15     al meu voler lo saber lo desmint,
    16     lo meu saber al voler va davant.

    17     Yo·m maravell com no muyr desijant,
    18     crehent en vos esser un paradis,
    19     e no sse hom que ’n vos aytant sentis
    20     que no·s mostras de vos esser amant.
    21     No·m llou de tant qu’en saber tots los pas,
    22     mas per Amor he sentit mes en vos;
    23     Amor ha fet, dels seus bons servidos,
    24     del pech, sabent, e franch, del pus escas.

    25     A desijar mon desig no es llas,
    26     mas la valor vostra mes ne mereix;
    27     en estimar hom be no la compleix,
    28     no us ams ssats qui amant no sclatas.
    29     Ja per Amor amadors morts ne son,
    30     e yo so viu; en fet no rest egual:
    31     la causa d’on los vench aytant de mal
    32     no es tan gran com la que mi confon.

    33     E puys semblant de vos james no fon,
    34     yo degra sser sus tots avantajat;
    35     nou penssament Deu me pogr’aver dat
    36     que no servis a pus a ffer al mon
    37     sino en vos per tots temps contemplar,
    38     car yo·m conech que meriu vaga penssa,
    39     e pas dolor com no·m trob tal defenssa
    40     que no·m jaquis altra penss’acostar.

    41     Lir entre carts, ço que·m fa vos amar
    42     no m’entra pas solament per la vista;
    43     vostr’esperit es aquell qui·m conquista,
    44     e com de mi no us mostrau desaltar.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès L.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc