Rialc
Rao 74.4

            Jaume Gassull


    1      Dificil cossa ’s ben jutgar
    2      quant tots veniu a parejar
    3      ab egualtat.
    4      Cercat aveu, y aveu trobat,
    5      alta sentencia,
    6      y en alt estil, ab eloquencia
    7      l’aveu posada.
    8      Tots teniu obra coronada,
    9      tots guanyau pris,
    10     tots haveu dit tan dolç, tan lis,
    11     que no sabem
    12     a qual de tots vos declarem
    13     esser millor.
    14     Si us mostra clar lo guanyador
    15     nostre johi,
    16     algu dira que perjohi
    17     li havem fet.
    18     Per ço vollriem tan perfet
    19     nostre jutgar,
    20     que no·s vejen prejudicar
    21     los que perdran.
    22     Axi, huyt parts, donchs se faran
    23     del marçapa,
    24     y cascu part s’emportara.
    25     Si·l guanyador
    26     sera cortes repartidor,
    27     que axi u faça.
    28     Pronunciant en esta plaça
    29     que deu guanyar
    30     Jeronim Marti, singular. 

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1983, p. 657.

È la sentència conclusiva del ciclo per San Cristoforo (cfr. 74.14).

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc