Rialc
Rao 0.131d

            Poesie anonime


    1      Senyor, ages me pietat
    2      per la tua gran magestat;
    3      Senyor, tu qui es piados,
    4      vulles aver merce de nos,
    5      e de tots nostres bensvolents,
    6      axi dels morts com dels vivents.
    7      Segons la tua gran bondat
    8      perdone·m lo meu greu peccat,
    9      gran es lo meu defaliment,
    10     me[r]ce·t deman devotament.
    11     De peccat me vulles mundar,
    12     Senyor molt piados e car,
    13     la mia gran iniquitat
    14     me perdona e mon peccat.
    15     Senyor, jo·m son regonagut,
    16     e tinch me fort per decebut
    17     per lo peccat que·m va devant,
    18     ajude·m per lo teu nom sant.
    19     Ver Deu, a tu sol e peccat,
    20     molt mal e dit e mal obrat,
    21     mas tu es just e dreturer
    22     e lo teu judici vertader.
    23     Del gran peccat original,
    24     qui fon principi de tot mal,
    25     en lo quall jo fuy concebut,
    26     tu, Senyor, me n’as rehemut.
    27     Senyor Deus beneventurat,
    28     tu has amade veritat
    29     e has a mi donat scient,
    30     Senyor, a tu·m ret penident.
    31     Senyor, munde·m los meus peccats,
    32     cels que fets he e cogitats,
    33     e no garts la mia folor,
    34     mas vist me blancha color.
    35     Senyor, done m’alegrament,
    36     gorde·m de mal e de turment,
    37     vules [me] de mal deffenssar
    38     e los meus ossos alegrar.
    39     Senyor, vulles mon cor mundar
    40     e mon sperit renovar,
    41     torna en be lo meu sospir
    42     per tal que·t pusque beneyr.
    43     Senyor, no·m vulles de tu lunyar
    44     lexe m’aproismar,
    45     done·m lo teu sant sperit,
    46     o Senyor, no·m metes en oblit.
    47     Senyor, alegre·m lo meu cor,
    48     e lu[n]ye·m de tota tristor,
    49     confirme m’ab l’Esperit Sant
    50     en aquest jorn e per avant.
    51     Jo mostrare los teus camins
    52     als peccadors e als mesquins,
    53     e cels qui han greument errat
    54     e convertir s’an de lur peccat.
    55     Senyor, desliure·m dels malvats
    56     que contra mi se son alssats,
    57     tu es mon Deu e ma salut,
    58     ajude·m per ta gran virtut.
    59     Los meus labiis vulles obrir
    60     pus jo·t vul tostemps beneyr,
    61     gloria sia e molt gran honor
    62     a tu, ver Deu, e ver creador.
    63     Be·m plaguera sacrificar
    64     a tu, Senyor, molt bo e car,
    65     mas ja no poses ton delit
    66     en olocaust, ans l’as jaquit.
    67     Sacrifici a Deu plasent
    68     es lo cor qui ha esmarriment
    69     dels peccats que ha fets e dits,
    70     axi dels grans com dels petits.
    71     Senyor Deu, per ta gran bondat,
    72     vulles nos fer benignitat,
    73     done·ns repos sens turment
    74     en lo teu regne molt plasent.
    75     Ladons seran a tu plasents
    76     los sacroficis ben olents,
    77     con seran a tu convertits
    78     los peccadors grans e petits.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 239.

Fa parte della serie di sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g), a cui segue un ottavo testo, non incluso nel Rao (0bis. Senyor ver Deus tot poderos).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc