Rialc
Rao 91.2

            Llorenç Mallol


    1      Sobre·l pus alt de tots los cims d’un arbre
    2      ay vist seser un auzoletz tot blanch,
    3      playat fortment pel costat e pel flanch,
    4      estant tot fretz com una peyra marbre;
    5      es a l’entorn vi una gran maynada
    6      de corps mot vils, orriblaments cridants,
    7      que per despreg li nafravan les mans,
    8      e vege u tot una dompna honrada.

    9      Per l’arbre naut prench la qu’es azerada
    10     per cell qui n’es verdadier crestia,
    11     la vera crotz, en la quoal se tanqua
    12     la pena gran qui·ns er eparellada
    13     pel greu peccat qu’Adam fe, nostre payre,
    14     qant no volch ges tenir li mandaments
    15     qui l’eron dats per Dieu omnipotens,
    16     ans li plach far ço que volch, le trixaire.

    17     L’auzel tot blanchs foch Jhesus le salvayre,
    18     qui·n volch sofrir dura mort e cruzell,
    19     de que le mons tremla tot e lo zel
    20     pres esturdatz e lo sol per desayre;
    21     tot zo sostench, ab granda paciensa,
    22     Jhesus sagrat per relevar lo mal,
    23     qu’erem jutgats antrar en la fornal
    24     del lims d’infern, per sofrir penetensa.

    25     Le corps molt vils, que sens nulya temensa
    26     cridavon layg, eron li fals juzeus
    27     c’ab punyents claus trancaven mans e peus
    28     a Jhesus Xrist que no y faie defensa,
    29     ans en la crotz denan tuyg enpendia:
    30     per demostrar al sant cors cruseltat,
    31     uns dels juzeus lo nafrech pel costat,
    32     don claramens sanch es aygua n’exia.

    33     La dompna say qu’es la Verges Maria
    34     c’ap gran tristor mirave·l sieu fill car,
    35     lo qual, tot sols, lo vesie penyar
    36     alt en la crotz e ’n desert se morie;
    37     e llas qui pot comptar la gran tristura
    38     qu’en aycell pas habitave ab leys
       39
     . . .
    40     o posques dir, tant n’ere greu e dura.
    
    41     Donchs be devem, ab sobirana cura,
    42     lausar a Xrist, e creyg ab fermetats,
    43     car per nos volch pendre l’umanitats
    44     e sostenir la fortor amargura,
    45     ab que posques trayre del porgatori
    46     li payre sans qui jasion preyon
    47     al potz d’infern, es ab mot gran sojorn:
    48     los trach e·ls mes sus al naut oratori.

    41     Mon ric thesaur, sopley vos qu’ajutori
    42     ayam de vos en ayzell cruzell jorn
    43     que fiera morts nos voldra metr’a fon
    44     que·ns siats pres per haver gaug notori.

    45     O vers, si·t plazt, vayte n’al consistori
    46     del Gay Sauber, qui·s nomne per lo mon,
    47     e en sopleyan al senyor set qui y son
    48     que·t vullyen dar esmenda y adiutori.

 

 

 

Ed. Alfons Serra i Baldó, Questió entre lo vescomte de Rochabertí e mossèn Jacme March. Plant. Vers figurat i escondit per en Lorenz Mallol, Barcelona, Industrias del Papel, 1932, s.p. — Rev. Rialc.

 

Incipitario di Llorenç Mallol
Indice degli autori

Rialc