Rialc
Rao 126.1

            Bernat de Palaol


    1      Cercats d’uymay, ja·n siatz belha y proz,
    2      qui·ls vostres pretz vos laus e·l ris plasens,
    3      car vengut es li temps que m’hauretz menys:
    4      no m’alciura vostre sguar amoros
    5      ne la semblança gaya,
    6      car trobat n’ay qui·m play sol qu’a luy playa:
    7      autra ses vos, perqu’ieu li·n volray be,
    8      don tench en car s’amor, qu’axi·s cove.

    9      Lonch temps m’avets fayt star cossiros,
    10     per vostros torts viure fels rependens,
    11     mas garitz suy de totz vostres turments:
    12     ja no·m fara vostra semblan gelos.
    13     D’uymay qui us vulha us haia:
    14     ffayts ho·m desfayts com qui us play e us desplaya,
    15     car ges d’uymay no us rependray de re:
    16     vo·l m’antendets si m’havets fayt de que.

    17     Tots los secrets qui foren entre ’mbos
    18     havets retretz a tots mos mals volents,
    19     ez havetz fayt ço que sab Deu e gens,
    20     qu’yeu hanc no us fuy malmirens ne dampnos.
    21     Per que us tany c’om que c’estraya
    22     de don’aymar qui·n vol dos o ensaya;
    23     per qu’yeu me part de vos e·m partire:
    24     ja no·n perdray servir ne bona fe.

    25     Be·m remembren totes le contenços
    26     que mi mogues al comgat departens,
    27     e·m remembren tots los desfalhiments,
    28     e·m membre tot ço que ja no fos;
    29     perque us tany c’om retraye,
    30     tritxa d’amor, que may no·m fon veraya;
    31     mas ben es orb qui per crivel no us ve,
    32     e dos tants mays qui en vostr’amor cre.

    33     A Deu coman vostres belhas fayços,
    34     vostra dolç vis, grasit a totes gens;
    35     a Deu coman vostres belhs noyriments;
    36     a Deu coman vostras susaus raysos;
    37     que·l pensamen m’esmaya
    38     com pens de vos qu’autre contra mi us haya;
    39     per pauch no·m lays morir sovin m’ave,
    40     mas nov’amors me restaur’e·m soste.

 

 

 

Ed. Robert Archer e Isabel de Riquer, Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio, Barcelona, Quaderns Crema, 1998, p. 178.

 

Incipitario di Bernat de Palaol
Indice degli autori

Rialc