Rialc
Rao 164.1

            Jordi de Sant Jordi


    1      Axi com son sus l’espera los signes
    2      per instruhir los scientals estrolechs,
    3      son en midons totes virtuts insignes
    4      que divissar pusquen alguns teolechs;
    5      les quals hi mes Dieu, qui n’a fayt retaules
    6      perque cascus, miran sa bella talla,
    7      veja d’onor cap, pes, mans ez espaules
    8      e que pensan en leys james no falla.

    9      Axi com dech a Moyses les taules
    10     Dieu per guardar de ffallir lo se[u] pobles,
    11     nos ha trames, sens monsongues ne faules,
    12     per nostre be, desay, lo sieus cors nobles;
    13     perqu’el’es tals que tot lo mon abarca
    14     le renoms sieus, tant es valenz e casta;
    15     per qu’eu l’apell archiu de prets e barca,
    16     fruit de deleyt del qual negu no tasta.

    17     Si com salvech Noe, la ins en l’arca,
    18     tot ço que y mes en lo temps del dilluvi,
    19     salva midons ley e çells de ssa marca,
    20     ab son engeny, del vergoyable fluvi
    21     qui pel mon cor, o·m trop negat per fama;
    22     car leys es tals que no consen la taca
    23     del parlamen, ne de fayts ne de fama,
    24     per qu’en lo preu d’onor son pretz estacha.

    25     Si com deffes Dieu lo fruyt de la rama
    26     que no·n manges lo primer payre nostre,
    27     deffin midons al qui per sieu·s reclama
    28     qu’en fayts ni ’n dits alguns viltats no·s mostre,
    29     ne teme ges de perdre la persona
    30     per far s’onor en montanya ne plassa;
    31     e, s’en aycests ella s’amistat dona,
    32     ez al[s] volpels ab ve[r]gonya·ls menassa.

    33     Per qu’eu aysi com çells qui s’abandona
    34     lansan se en mar, vesen perd[r]e la fusta,
    35     e preya Dieu que·ll desliure de l’hona,
    36     me ren a ley hon gran valor s’ajusta,
    37     sopleyant la que·m retraga del[s] vicis
    38     qui·m poden far perdre l’onor del segle,
    39     qu’eu en tal punt en vey mos artificis
    40     qu’en perill visch, si per ley no m’aregle.

    41     Reyna d’onor, tots homens tench per nicis
    42     qui us vol d’amor sopplear ne requerre,
    43     car hom no·s pot trobar en vos indicis
    44     perque dejats causa semblan sufferre.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

Vedi anche altra edizione.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc