Rialc
Rao 61.10

            Francesc Ferrer


    1      Qui veu present lo que mai no a vist,
    2      per novell cars lo cor fa mudament;
    3      e tal se ffa, del que no veu, avist,
    4      que, com s’i veu, desige ser absent.
    5      Aytals afers esperiment los mostra,
    6      que diu lo ver de quant cascu ignora,
    7      despellegant l’estol, ffent bella mostra,
    8      del gran solda, per lo Canal a fora,
    9      diluns maty, a deu d’agost comtant,
    10     mil quatre cents e mes quarante quatre,
    11     de sant Lorens la festa selebrant,
    12     ben ordonats segint la hu a l’altre.
    13     La jent sotil, qui veu la multitut
    14     de tantes naus, germes e galeases,
    15     qu’en nombre son, comtat, vist e sabut,
    16     vuytante sinch, entre bones e lases,
    17     plors, crits e plants senti de fills e mares,
    18     e molts marits dolre s’ab ses mullers;
    19     tals per sforç, mostraven bones cares,
    20     qu’era diverç, lo cor de lurs volers.
    21     Lo mestre gran, sentint aytal desorde,
    22     pres en la ma l’Anyel ab sant Johan,
    23     e diu: «O ffels, vosaltres ne mon orde
    24     Deu no permet que reba mal ne dan:
    25     Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi».

    26     D’aqui avant, la jent espaordida,
    27     pel bon novell, cobra son sperit,
    28     e van de fet a veure lur axida,
    29     dubtant los poch del gran fins al patit.
    30     Lo capita, ab los altres, pres tera
    31     sus al Malpas, que no·ls fonch contrestat,
    32     e trau rosins e part de sa desfera,
    33     mes ab sforç que no ben hordenat.
    34     Los mameluchs e·ls altres cans s’estenen
    35     de fet pels horts e hon mils los sembla;
    36     e part d’aquells, ab los archs, ells emprenen
    37     de veure·ls murs, los vals e quant hi a.
    38     Gran colp de gents e crits per les muralles.
    39     Los desparam ab colobrines prou,
    40     hi ells tanbe de fletxes mes que palles,
    41     dient los: «Cans, vostre poder que·ns nou?
    42     Avant, avant, meteu vos prop lo vall,
    43     que Rodes may d’equi aura perill.
    44     De tots farem en morts ten gran strayll:
    45     trist lo solda e qui y tindra son fill».
    46     La nostra jent pres animo ten gran
    47     que per los trasts dresen sons e cansons;
    48     a una veu tots allegant ne van,
    49     axi·ls sciens com rustechs e minyons:
    50     «Audaces Ffortuna iuvat timidosque repellit».

    51     Lur capita, per nom Aynal Gerut,
    52     duch jeneral de tera e de mar,
    53     dimarts mati, ja die conegut,
    54     prop del castell, ali·s volch atendar;
    55     e molts, apres, dels altres capitans
    56     e almiralls hordonen de si tal,
    57     qu’en meyns que dich los viu a tots los cans
    58     ffort atendats, fent un polit reyal.
    59     E be sinch cents pujaren a cavall
    60     encubertats, e tals de carmesi.
    61     Tots mamelluchs. Qui va ’munt, qui avall,
    62     e molts de peu s’estenen prop d’elli
    63     al baluart que·s diu de Monssenyor.
    64     Aqui sentreu bonbardes e ballestes,
    65     trons e triquets, de fletxes prou ramor;
    66     tals son nafrats, qui per cors, qui per testes.
    67     Molts cavalles e altra jent de be,
    68     qui·ls bull la sanch mirant un acte tal,
    69     hixen al camp e l’un ab l’altre·s te;
    70     huns: «Mahomet!», altres: «sant Jordi, val!»
    71     Colps de bastons, e lanses e canteres,
    72     los huns nafrats, los altres cayen morts;
    73     e retreyents sentiren per careres
    74     e per tots lochs, ab veus altes e forts:
    75     «Qui babtitzatus fuerit salvus erit; qui vero non, condempnabitur».

    76     O, que dolor o stranya pacio
    77     hagui apres, mirant la gent menuda!
    78     No sce cruel avent part en rao
    79     que no ploras e·ls fes de grat ajuda.
    80     Viu gran ajust dels vels e de les velles,
    81     miyons en bras e dones desfresades,
    82     infinitat de nines e donzelles,
    83     contritament, molt escabellonades.
    84     Y, a peu descalç, huns van a Nostra Dona,
    85     qui a Filerm, tals a Sant Agusti,
    86     e gran part d’ells a molta sgleya bona
    87     qu’en Rodes ha. E veurieu aqui
    88     ajenollats, ab lagremes per cara,
    89     ffer de grans vots, qui mes fer ne podia.
    90     Les verjens viu dient: «No·ls falsges ara,
    91     que verjens som, o tu, Verje Maria!»
    92     Per molts papans, calogeres e frares,
    93     los fonch loat lur gran devocio,
    94     dient qu’a Deus tals coses li son cares
    95     e que·s deu fer devota profeso.
    96     Tots areglats, ab llums e moltes creus,
    97     hixen d’eli segons que s’i trobaven,
    98     e pels camins, ab doloroses veus,
    99     un semblant vers tots deien e ploraven:
    100    «A gente pagana libera nos, Domine».

    101    En l’entretant, Aynal Gerut sse mes
    102    a ffer palench fort prop de la muralla,
    103    on ere·l flach del tot e meyns defes,
    104    e nit e jorn minaven, la canalla,
    105    ffen sitiar trabuchs, bonbardes groses,
    106    que tals n’i ach que sis quintas tiraven,
    107    y en aquell mur feyen forats e mosses,
    108    qu’a lur trebal may hora no manchaven.
    109    La nostra jent tanbe mes se tirar;
    110    vereu gran guast de moros e palench;
    111    les del castell tiraven vers la mar:
    112    molt gran naufrayg en les lurs fustes vench.
    113    Eyel Coge, de mar lur capita,
    114    espaordit parla ab lo de tera,
    115    dient: «Senyor, Rodes mal pendre fa.
    116    O, quant fort poch dubten la nostra gera!»
    117    Sabut lur fet per molts dels renegats
    118    qui son fugits, lo gran mestre trames
    119    pels cavallers, patrons e grans magnats,
    120    e diu a tots, qui an d’el carech pres:
    121    «Ffills e jermans, ma tere us acoman.
    122    May als valents nougue res de Soria:
    123    leyals sperts, aso no pus vos man».
    124    Cascu li dix: «Per ta gran senyoria,
    125    si oportuerit me mori tecum non renegabo».

    126    Apres de so, de Sant Anthoni·s feu,
    127    pels cans, un pas fins a Sant Nicolau;
    128    e de mig moll, un poch damunt la Creu,
    129    bonbardes lurs al port feyen gran frau,
    130    qui a les naus, a fustes e galeres
    131    y a molts mesquins qu’ali prengeren mort.
    132    Lo mestre gran s’i volch tenir maneres
    133    que·ls enganas, e feu los moure fort,
    134    dels trasts pus luny, escaramussa bella;
    135    corents molts la, desa s’obri·l portal.
    136    Viu los franses pendre·l pas e portella,
    137    y als catalans ab furia mortal
    138    per aquell mol estragant mamelluchs,
    139    ab gran sforç, fent s’i molts cavallers:
    140    bonbardes, trons, lanses, tabals, hauchs,
    141    ballestes, archs, cruels espimgardes,
    142    colps, talls e pichs; qui leve bras, qui cama,
    143    qui fuig quant pot la via de lur pont,
    144    tal va campant e tal alli s’enrama:
    145    viu lo Manrayg de sanch una gran font.
    146    Los cavallers e tota l’altra jent,
    147    vist, Deu fent part, que·ls cans son derotats,
    148    glorificant, tots li fan tal present,
    149    mirant al cel, ab los genolls ficats:
    150    «Gracias agamus Domino Deo nostro».
 
    151    Qui·ls ves rafer apres lo dan rebut
    152    ffere bon juy quant son homens gares,
    153    disimulant lur dol e lo perdut,
    154    sonant tabals, trompetes, ministres;
    155    no que dolor els no aguesen prou,
    156    mas no·s conech en lo lur continent,
    157    ans, a fort poch, pertida d’els se mou
    158    a bragejar ab los de nostra jent.
    159    Molts son nafrats dels nostres, qui dels seus,
    160    e alguns morts, qui d’arch, qui de balesta;
    161    del primer cars restaren tants jueus
    162    qu’en fer cortes, de grechs era lur festa.
    163    Van fer ajust de molts fexos de rama;
    164    la veu se met: «Los vals volen reblir!»;
    165    per nostra ost pur fonch una tal fama,
    166    ffins que lo ver hun d’els nos vench a dir.
    167    Lavors, sabut tot quant fonch provait,
    168    ffortificam los murs e barbequanes;
    169    gent de socors, grans guaytes en la nit,
    170    tots preparats a lurs voluntats vanes;
    171    remetent l’als a sol Deu vencedor,
    172    ffent bon sforç com a vers christians,
    173    e perque Deu hou just ho peccador,
    174    tots li diguem, metent nos en ses mans:
    175    «Nunch dimitis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace».

    176    Dia e nit, axi de punt he ’n hora,
    177    tots sperant que·ns fos l’asalt donat,
    178    jovens e vells de grat cascun decora
    179    en rebre Deu, pur, net e confesat.
    180    Viu enamichs de grans homeys fer pau,
    181    e de mals vels demenant se perdo,
    182    ffent testament e lexes a qui plau,
    183    invocant sants ab prou devocio.
    184    Molts a grans crits senti: «Salve Regina!
    185    Salve tos fills, tu, mare, advocada;
    186    la piatat de gracia divina,
    187    tu migensant, nos deu ser atorgada».
    188    Tantost fon vist la Verje gloriosa,
    189    no meritant, fer prechs a son fill car,
    190    dient: «O fill!, gran temps fon dolorosa
    191    sercant remey que us pogues ajudar;
    192    donchs, ajudau qui Trinitat defena,
    193    que tot se fa mantenint sancta fe.
    194    Per que·m feu dir «Ave gracia plena»
    195    si yo no bast de vos aver merce?
    196    Gracia vull, fill, no le·m denageu;
    197    veus asi·ls pits en que us e alletat».
    198    L’obra mostra la gracia de Deu,
    199    que prest li fonch un tal mot revelat:
    200    «Ffiat voluntas tua sicut in celo et in tera».

    201    Tots animats d’un’obra tant divina,
    202    d’aqui avant mostrant lurs fets poch tembre,
    203    ans meynspresant asalts, trebuchs ne mina,
    204    los combatem dijous deu de satembra.
    205    Del baluart de la Verja Maria,
    206    viu un bel fet de mamaluchs e moros,
    207    ab cathalans y altra jent que y havia,
    208    valents, ardits, forts, que·s mostraven toros;
    209    e tots mesclats a les belles lansades,
    210    ades huns baix, ades los altres alt,
    211    garerament, axides ab entrades,
    212    qui sus, qui jau: de tot agui bon alt.
    213    Lo joch s’estreyn ab tal enseniment
    214    que torra, mur, baluart e defora,
    215    tot fa llavor axi estretament,
    216    que d’els tal mor, tal fuig nafrat, tal plora.
    217    Desesperats, molt trists e mig romputs,
    218    pleguant lurs morts e cobrint los nafrats,
    219    ells tots se·n van, Deu sab quant abatuts.
    220    De lur mal guany restam aconsolats.
    221    Havent recort de la qui·ns advocava,
    222    com en hubert era de nostra part,
    223    mirant la dalt, en la tora que stava,
    224    tots li diguem, entrant pel baluart:
    225    «Tu es salus et resurreccio nostra, per quam liberati sumus».

    226    Vist per tots ells lo mal aculliment,
    227    fforen d’acort d’anar ans que morir.
    228    Tres jorns apres, sens fer lo manament
    229    del gran solda, fan lo mes recullir:
    230    tendes, arnes, bonbardes e l’als tot,
    231    sino·ls ginets, en tera no romas;
    232    d’aqui avant fan vela, sens dir mot,
    233    calant se tots, la via del Malpas.
    234    Lo mestre gran forma de fet conssell
    235    ab voluntat d’axir los a combatre,
    236    e per discort no fon prest l’aparell,
    237    y ab lo discus romas nostre debatre,
    238    ffent molts inyins que no·m cal recitar;
    239    mas jo u remet, que u fa Deus pel millor.
    240    En l’entretant, com tot fonch dins la mar,
    241    comits, nauxers, cascu fa son lavor.
    242    Y al bell migjorn, divendres, ells se·n van,
    243    ben hordenats, la volta de Turquia,
    244    a devuyt ffonch de setembre comptan,
    245    tot lur estar quaranta jorns crech sia,
    246    molt desolats, com no ha preu pus mal.
    247    Vist del solda lur mal’intencio,
    248    gloriejant son fet mes que no val,
    249    est psalm diguem de malediccio:
    250    «Quit gloriaris in malicia qui potens es iniquitate?»

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 254.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc