Rialc
Rao 72.3

            Lluís Garcia


    1      Mayor de tots creats de una pasta
    2      hi parahis del sants portant bandera,
    3      vostres lahors, qui recontar les basta,
    4      en sanch real, Cristofol, vostra casta,
    5      vos exçellis apres la cançellera
    6      mare de Deu, dels pecadors dreçera.
    7      E porseguint de Jhesus la carrera,
    8      tingues desitgs la magestat divina
    9      objecte fos de vostra pensa vera,
    10     y executant la voluntat sançera
    11     en ben obrar, l’intent vostre l’afina
    12     perque d’infel rompeseu la cortina.

    13     Dels cavallers errants se determena
    14     foren aquells de gloria ’nfinida,
    15     apostols sants instruits en la Sena;
    16     per a fruhir dels cels aquella mena
    17     foren, contents, martres: perdre la vida
    18     y a ben morir cascu d’ells s’i convida.
    19     Entre los quals vos, de gran estatura
    20     jagant molt bell, per capita us pregueren;
    21     cathecomi pressa la vestidura,
    22     vicis y mals apartas ab tal cura,
    23     que may en vos ajustar s’i pogueren,
    24     dins vos sens pus totes virtuts vingueren.

    25     Armes prengues per a senblant conquesta
    26     perque·ls torneigs vençeseu ab gran força;
    27     virginitat vos feu la sobrevesta;
    28     lo vostre scut, de fe santa requesta;
    29     la caritat, james en vos feu orça,
    30     ans als perills molt resident estorça.
    31     Lo bicoquet que·l vostre cap portava
    32     era guarnit de constant fortalea,
    33     entorn del qual un titol s’i mostrava;
    34     deya lo mot: «A vos, Deu, desigava
    35     mon sperit, qui sou vera bonea»;
    36     flames d’amor foren vostra jornea.

    37     Molt batallas quant vençes lo diable
    38     d’estat real a vos se demostrara;
    39     quant veu la creu all foch espantable
    40     y a tots los seus cami desvariable,
    41     ell vos mostra, anant per mig la xara,
    42     que fon treball que molt vos enuguara.
    43     D’on conegues lo temor que tenia,
    44     fent li quesits de tal error cuberta;
    45     sabut l’engan, partis la co[m]panyia:
    46     preposit ferm en vos may se desvia;
    47     la voluntat ves Deu tingues desperta
    48     perque dels çels la porta us fos uberta.

    49     Fet cristia dins lo sant ermitatge,
    50     d’umilitat la lum tingues encessa;
    51     per ço prengues d’aquell riu lo pasatge,
    52     hon esperas lo concertat guiatge
    53     collint les flos de la ’ternal devesa,
    54     fent grans serveys a la divin’altesa.
    55     D’on meritas gustar gloria tanta:
    56     ver Deu hi hom ab vostres mans tractaveu,
    57     lo muscle sant fon gloriosa manta,
    58     l’aygua creixent lo vostre cor espanta;
    59     be us paregue que tot lo mon portaveu
    60     hi de l’Infant molt vos maravellaveu.

    61     Excellis vos, ab la Verge sagrada,
    62     quant de son Fill rebes tal benefici:
    63     ella·l porta dins la canbra tancada,
    64     vos, sobre·l coll joya tan estimada;
    65     tracta·l bolcant, vos fent li gran servici,
    66     tots los trebals donas per sacrifici.
    67     Sa magestat venir lo feu en terra;
    68     essent de cor axi homil, senyora,
    69     vos lo cridas guarnit de tal desferra;
    70     axi us dona de parahis la serra,
    71     hon vostre nom tan dignament s’onora,
    72     y en aquest mon nos resta en penyora.

    73     Ja vos vestit de gracia molt neta,
    74     ab vostra veu molts infels convertireu,
    75     hi per guanyar dels martres la retreta,
    76     pricant tostemps de nostra ley perfeta,
    77     per Jhesuserist ab gran fervor morieu,
    78     tant, que·ls turments molt poch vos lo[s] sentieu.
    79     Fonch vostra mort apres de grans martiris:
    80     levat lo cap ab sanch molt abundosa,
    81     la qual dona als ulls del rey colliris
    82     fent li cobrar claror com cremants ciris,
    83     fos vençedor ab fama gloriosa,
    84     als çels tenint corona sumptuosa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 602.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Lluís Garcia
Indice degli autori

Rialc