Rialc
Rao 0h.29, 0h.29a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios prothomartir sent Esteve

    1      O ver prothomartir de molta constancia
    2      Esteve beneyt molt alt y perfet,
    3      dels vostres sants actes de gran importancia,
    4      que dir pore yo, tot ple d’ignorancia,
    5      puix veig qu’en loar vos so tant inperfet?
    6      suplique us per lo vullau ajudarme
    7      y fer me vos part del vostre saber,
    8      y en vostres laors vullau consellarme
    9      per ço que no puga en res desviarme
    10    de ço que vull dir del vostre valer.

    11     D’aquells set diaques perfets y benignes
    12     elets pels apostols, columpnes del mon,
    13     vos fos elegit la hu entre·ls dignes
    14     per vostres grans merits molt alts e insignes
    15     y gran sanctedat, la qual en vos fon;
    16     y fos hun ministre d’aquells tan sanctissim
    17     que·l vostre offici tan gran y tan alt
    18     regis vos, beneyt, ab cor perfectissim,
    19     servint als apostols vos, verge purissim,
    20     los lurs manaments complint sens deffalt.

    21     Vexell sou estat de molta sciencia
    22     y tot ple de gracia y gran fortitut
    23     y ver pricador de gran eloquencia,
    24     al poble pricant ab tal sapiencia,
    25     que vos de Jesus mostras la virtut,
    26     quant vos ab miracles la gent convertieu
    27     y en tot aquell poble senyals feyeu grans,
    28     obrant hi Jesus, puix vos lo servieu,
    29     y veya que vos desig gran tenieu
    30     que·ls pobles tornassen perfets cristians.

    31     Ab molta prudencia vos, sant, disputaveu
    32     ab tots los juheus doctors de la ley,
    33     ab grans proffecies allegaveu,
    34     y ab vives rahons aquells increpaveu
    35     per ells haver mort son Deu y son rey,
    36     qui era Jesus, aquell ver Messies,
    37     lo qual vos pricaveu, ver Deu y ver hom,
    38     y axi dispongues los vostres sants dies
    39     per ço que d’Aquell seguisseu les vies
    40     y tots confessassen lo seu sagrat nom.

    41     Aquells trists juheus tots vent se confusos
    42     per quant no us podien en res contradir,
    43     y ja pervertits ab tants de abusos,
    44     irats contra vos, seguint sos mals usos,
    45     tantost vos prengueren per fer vos morir;
    46     y axi los infels consell ajustaren
    47     per ço que poguessen tractar vos la mort,
    48     y tants de crims falsos a vos imposaren
    49     per hon malament aquells concordaren
    50     de apedregar vos sens dar vos comport.

    51     Y axi·ls inimichs de vera justicia
    52     de fora ciutat vos feren portar,
    53     y ab furia gran y molta malicia,
    54     complint son desig ab gran injusticia,
    55     ab colps y pedrades vos feren matar;
    56     mas ans de morir, les carns ja naffrades,
    57     passant gran turment y pena cruel,
    58     vos, sant, contemplaveu aquelles pedrades
    59     que eren huns colps y grans anellades,
    60     los quals vos obrien les portes del cel.

    61     Estant en aquell terrible suplici
    62     que us daven aquells juheus e infels,
    63     de vos mateix fent a Deu sacriffici,
    64     d’Aquell atenygues tan gran beneffici
    65     que us feu axi veure uberts tots los cels,
    66     hon vereu Jesus jerma y nostre frare,
    67     acompanyat d’angels ab gran magestat,
    68     estant a la dreta del seu etern Pare
    69     regnant en lo cel per ço que·ns empare,
    70     qui stava per rebre us alli preparat.

    71     Al gran Redemptor d’umana natura
    72     volgues ymitar, vos, sant glorios,
    73     quant pels inimichs qui us daven pressura
    74     pregas a Jesus ab gran amor pura
    75     volgues perdonar los les sues errors;
    76     y·l vostre pregar hague virtut tanta
    77     y de caritat tingue tan alt grau,
    78     que per miga vostre la Sglesia santa
    79     esta heretada, segons ella canta,
    80     del gran pricador y apostol sent Pau.

    81     Finat lo cors vostre ab gran alegria,
    82     entras en lo cel ab molta favor,
    83     puix Deu infinit qui fet vos havia
    84     ab festes molt grans a vos recebia,
    85     estant esperant vos per fer vos honor;
    86     y es molta raho tal honra tinguesseu
    87     d’aquell rey etern qui ’s Deu verdader,
    88     y gloria tal d’Aquell obtinguesseu
    89     y axi triunfant tal premi rebesseu,
    90     puix fos de Jesus lo martre primer.

    91     Quant fon trelladat lo vostre cors digne,
    92     aquell gran diaqua Lorens excellent,
    93     mirant que portaven a vos tan insigne,
    94     per dar vos honor y fossa condigne,
    95     lo seu cors ja mort feu tal moviment,
    96     que dins lo sepulcre hon ell sant jahia
    97     aquell se gira tantost de costat,
    98     mostrant a tot hom que molt li plahia
    99     tinguessen los dos ensemps companyia,
    100    y axi ’n lo sepulcre ab ell fos posat.

    101    Aquelles pedrades tan forts y penoses
    102    les quals vos tiraven aquells inimichs,
    103    no foren su pedres del cel precioses
    104    y perles divines y molt glorioses,
    105    rubins excellents y diamants richs,
    106    los quals s’engastaren en vostra persona
    107    y en vostre sant cap ab or precios,
    108    y axi en lo cel teniu gran corona
    109    de molta valor, la qual Deu vos dona
    110    puix tant en lo mon de cor l’amas vos.

    111    De tres grans corones dotat vos contemple
    112    de martre y verge y digne doctor,
    113    ab altres virtuts les quals son exemple
    114    y lum d’aquest mon y de sagrat temple
    115    de Deu eternal qui ’s ver creador;
    116    y axi triunfau molt alt en la gloria,
    117    segons que de vos se mostra y·s veu,
    118    com hun capita de molta victoria;
    119    per ço cascun any de vos fa memoria
    120    y festa solempne la Sgleya de Deu.

 

            Oracio

    1      O ver prothomartir de fe admirable,
    2      Esteve beneyt y verge molt pur
    3      y digne doctor y molt venerable,
    4      dels dotze apostols diaqua loable,
    5      qui per Jesus Christ passas turment dur,
    6      puix vos per Aquell rebes tanta pena
    7      y axi obtingues lo seu goig etern,
    8      pregau lo vos, sant, que Ell nos deffena
    9      d’aquella molt fort terrible cadena
    10     que tira les gents al baix de l’infern,
    11     y que fa merce per vostres grans merits
    12     nos vulla remetre los nostres demerits.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 70.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc