Rialc
Rao 94.108

            Ausiàs March


    1      Si com hun rey, senyor de tres ciutats,
    2      qui tot son temps l’a plagut guerrejar
    3      ab l’enemich, qui d’ell no·s pot vantar
    4      may lo vences, menys d’esser ne sobrats,
    5      ans si·l mati l’enemich lo vencia,
    6      ans del sol post pel rey era vençut,
    7      ffins qu’en les hosts contra·l rey fon vengut
    8      un soldader qui lo rey desconfia;

    9      ladonchs lo rey perde la senyoria
    10     de les ciutats, sens ulla possehir,
    11     mas l’enemich dues li·n volch jaquir,
    12     dant fe lo rey que bon compte·n retria
    13     com ha vassall, la renda despenent
    14     a voluntat dell despossehidor;
    15     de l’altra vol que no·n sia senyor
    16     ne sia vist que li vinga ’n esment.

    17     Lonch temps Amor per enemich lo sent,
    18     mas james fon que·m donas un mal jorn
    19     qu’en poch instant no li fes pendre torn,
    20     fforagitant son aspre pensament.
    21     Tot m’ha vençut ab sol esforç d’un cors,
    22     ne l’ha calgut mostrar sa potent força;
    23     los tres poders qu’en l’arma son me força,
    24     dos me·n jaqueix, de l’altr’usar no gos.

    25     E no cuydeu que·m sia plassent mos
    26     aquest vedat, ans n’endure de grat;
    27     si be no puch remembrar lo passat,
    28     molt es plassent la carregu’a mon dors.
    29     James venço fon plaer del vençut,
    30     sino de mi que·m plau qu’Amor me vença
    31     e·m tinga pres ab sa ’nvisible lença,
    32     mas paren be sos colps en mon escut.

    33     De ffet que fuy a sa merce vengut,
    34     l’Enteniment per son conseller pres
    35     e mon Voler per alguazir lo mes,
    36     dant fe cascu que may sera rebut
    37     en sa merce lo companyo Membrar,
    38     servint cascu lealment son offici,
    39     si que algu d’els no sera tan nici
    40     qu’en res contrast que sia de amar.

    41     Plena de seny, vullau vos acordar
    42     com per Amor venen grans sentiments,
    43     e per Amor pot ser hom ignoscents,
    44     e mostre u yo qui n’he perdut parlar.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès X.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc