Rialc
Rao 203.6

            Narcís Vinyoles


    1      Mare de Deu, qui sols pogues mereixer
    2      nom divinal per virtut de l’Altisme.
    3      Font d’on nasque lo sant Cristianisme,
    4      regau lo Puig y en fruyts sants feu lo creixer.
    5      Girau vers ell, moguts de pietat,
    6      los vostres hulls, ab la qual contemplaren
    7      lo Fill humil, sens colpa turmentat,
    8      y en tot obrar james lo desemparen.

    9      Mare de Deu, com lo sant matrimoni,
    10     vos abillas de joyes precioses:
    11     lo cap guarnit de penses luminoses,
    12     tan clarejants, que seguras lo dimoni;
    13     al coll portas collar d’or fi bronit;
    14     als musclas sants, aquella gran cadena
    15     de nostra fe; y en vostres pits, guarnit
    16     carvoncle pur de la divinal mena.

    17     Mare de Deu, vestis vos per camisa
    18     la fermetat listada, y d’amor casta
    19     cobre los pits de tan eleta pasta
    20     guarnit cabes de virginal camisa.
    21     Tot lo restant era de prim cambray.
    22     De caritat eren vostres faldetes
    23     ab marvets grochs, posats de tal espay,
    24     que geny huma james tals les ha fetes.

    25     Mare de Deu, la nubcial gonella
    26     fonch en lo mon a tots incomprensible;
    27     lo drap, estrany; la color, invisible;
    28     y, entom de peus, una cercha molt bella.
    29     Les mostres son fetes per xerubins,
    30     brodant lo goig que reme nostra colpa.
    31     Daurat cordo, texit per cerafins,
    32     cobre la let que menja qui·ns descolpa.

    33     Mare de Deu, cobria l’arreu digne
    34     mongil tallat per l’Escriptura Santa.
    35     Vostre palau, ornat de claror tanta,
    36     misteri fon a vos, pura, condigne.
    37     A Deu placca l’umil sant continent,
    38     y, enamorat del que creat havia,
    39     prengue de vos, per sant obumbrament,
    40     Fill redemptor de l’home, que·s perdia.

    41     Mare de Deu, no seyta, mas prostrada
    42     sobre·l tapit dels purs virginals liris.
    43     Acompanyat de multitut de ciris,
    44     sant Gabriel vos troba ’n la posada,
    45     genolls ficats; mostrant se ja vassall,
    46     per tot lo cel vos presta homenage.
    47     Al que vull dir, l’enteniment defall.
    48     Quanta valor causa tal vassallatge!

    49     Mare de Deu, en lo mon pus amarga,
    50     y ara ’b lo Fill regnau la mes contenta.
    51     Ab pur vestit, e[n] tant qu’ab Deu parenta,
    52     vos avistas nostra humana sarga.
    53     Lo mes valer vos ha fet mes humil;
    54     virginitat, sobre·ls cels habundosa;
    55     de puritats, florida com l’abrill.
    56     Dins vos se cull la fruyta saborosa.

    57     Mare de Deu, insigna creatura,
    58     quant humilment rebes tal maravella,
    59     rebeu lo Puig, que ’n vida s’aparella
    60     servir a vos, ab gran benaventura.
    61     En ell florint lo ceptre de virtut,
    62     grana dins vos lo fruyt de l’esperança.
    63     Deu qual viura, puix a Deu ha plagut,
    64     vos migençant en benaventurança.

    65     Mare de Deu bandera de salut,
    66     tant vos suplich quant mon saber alcança.
    67     Lo meu lohar, si no us haura plagut,
    68     a peu descalç visite·l Puig de França.

    69     Senyor Visrey, justicier escut
    70     dels cavallers, victoriosa lança,
    71     bon capita may en armes vençut,
    72     faça us Jhesus servar just la balança.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 323.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc