Rialc
Rao 7.3

            Pere d’Anyó


    1      Lum divinal de l’etern foch encesa
    2      per dar claror en les tenebres nostres,
    3      axi com sou en crim james compresa,
    4      me ’nluminau en esta gran enpresa
    5      perque loar pugua les laors vostres.
    6      Car en lo mon ab goig tot lo be nostre
    7      les vostres mans del pus alt cel devallen,
    8      soplique us, donchs, maneu al sanct Fill vostre
    9      en lo meu dir done començ hi mostre
    10     a mi les parts on rims tan flachs defallen.
    11     Car trihumphau tan alta, que loar vos
    12     sol pot bastar qui tal pogue crear vos.

    13     Ans del peccat del trist rebelle pare
    14     prevista fos dins la pensa divina
    15     pura tostemps per esser de Deu mare
    16     hi perque Deu ab carn vostra repare
    17     de l’univers la general ruhina.
    18     Donchs no·s pot fer, essent vos preeleta,
    19     estar ensemps en pau ab Deu y en yra,
    20     mas vol raho que Deu vos haja feta
    21     dels mes perfets pus alta y mes perfeta,
    22     puix sou espill on Ell perfet se mira.
    23     Eternalment d’Aquell sou elegida
    24     y en gran amor ab Ell tostemps hunida.

    25     Quant mes perfet se troba lo subjecte,
    26     major augment de gracies pot rebre.
    27     Dels angels tots com tingau en effecte
    28     gracies mes, y ells no ha defecte,
    29     Anna us pogue pura tota concebre.
    30     Si fon creat Adam de terra pura
    31     sens procehir en aquell algun merit,
    32     molt mes, donchs, vos, per traure·l de tristura,
    33     devieu mes d’altra creatura
    34     del vostre Fill creada sens demerit.
    35     Car d’un tal mal ab lo Fill sou exempta
    36     perque·l sagell fos tal qual es l’enprempta.

    37     Per lo repar del paternal delicte,
    38     fos pur mija entre Deu hi nosaltres,
    39     on se veu clar l’universal edicte
    40     no us ha compres, puix del mortal conflicte
    41     vos haveu tret Adam ab tots los altres.
    42     Si Deu etern honrar hi servir mana
    43     nostres parents per ser d’ells la carn nostra,
    44     donchs d’un Fill tal cosa par inhumana,
    45     de nostres mals podent vos crear sana,
    46     hagues dexat sullar l’anima vostra.
    47     Car vostra sanch hi sancs pits li donaren
    48     aquell vestir que ’n la creu li squinzaren.

    49     Del Fill Jesus sou vos vera remuda
    50     puix que pogues sols naturalment caure,
    51     mas Ell mateix ab Ell vos ha tenguda
    52     no permetent siau james cayguda,
    53     podent vos Ell siau james cayguda,
    54     podent vos Ell preservar hi retraure.
    55     Si diu sent Pau l’original suplici
    56     tots los mortals generalment conpendre,
    57     Ell mateix diu que lo mortal cilici
    58     tots cobrarem en lo final judici.
    59     Lo qu’es error si u vol de vos entendre,
    60     perque ’n lo cel ab l’anima tan santa
    61     lo cors teniu, segons la Sgleya canta.

    62     Sobre l’altar, segons que yo contemple,
    63     quant inmolam lo Pa reverendissim,
    64     lo vestiment, lo calzer hi lo temple
    65     es tot beneyt per donar ver exemple
    66     de puritat al misteri sanctissim.
    67     Donchs vostre cors pur hi molt net sacrari
    68     de l’etern Verb devia ser mes digne,
    69     car Deu inmens vos ha fet santuari
    70     de parahis, hi tal reliquiari,
    71     com li pertany per al Fill seu benigne.
    72     E de vos pres aquella vestimenta
    73     que de ver goig sancts hi sanctes contenta.

    74     L’espos Joseff no us ha may subjugada
    75     ni menys parint sentis dolor alguna.
    76     La vostra carn may fon incinerada
    77     a denotar que us ha Deu preservada
    78     de quantes leys porten pena comuna.
    79     Perfectio en tants bens vos prospera
    80     que sola feu la quarta cherarchia.
    81     Los cerafins de vos han fet cimera
    82     e diu lo mot de Deu sou mare vera.
    83     Verge sens crim hi dels cels alegria,
    84     aquell ort clos on Deu tant se deporta
    85     sou, hi verger de la divinal orta.

    86     Es indevot qualsevol que u advera
    87     tinguesseu may res que perfet no sia,
    88     mas veritat, mirant que Deu venera
    89     vostre laors, vol digam que no y era
    90     dins vos l’entench que·l mon tot comprenia.
    91     Viu entristit, vivint ab vida morta
    92     lo qui rahons en contrari reporta.

    93     Vos sou lo pris que·l meu desig espera
    94     y en los treballs descanç hi salut mia.
    95     Mon esperit ab voluntat sancera
    96     te ferma fe que li sereu drecera
    97     per a muntar en vostra companyia.
    98     Per ço si·l veu anar per senda torta
    99     mostrau li, us prech, de parahis la porta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 441.

È la risposta al libell II cominciato da Ferran Díeç (cfr. 49.9).

 

Incipitario di Pere d’Anyó
Indice degli autori

Rialc