Rialc
Rao 0.108

            Poesie anonime


    1      Per satisfer a vos, qui dau la joya
    2      del beneyt sant C[r]istofol, molt amable
    3      En Gisquerol, qui dels vivents monjoya
    4      sou de virtuts, com Priam als de Troya,
    5      perdonar m’eu si no so molt afable,
    6      car, çertament, yo me·n conech culpable.
    7      He perque mes aquest dir satisfaça
    8      alguna part de ço que fer devia,
    9      prech aquest sant, lo qual tot be percaça,
    10     a tots quants som en aquesta gran placa
    11     nos guard [d]e mal, ens demostre la via,
    12     e fin[s] al çel nos sia bona guia.

    13     D’aquest se diu qui la sua figura
    14     volrra mirar, ab voluntat perfeta,
    15     pora tenir sperança segura
    16     de no haver en aquell jorn fretura,
    17     per quant ell es tan gran clara cometa
    18     per lo Senyor omnipotent eleta.
    19     Lo Qual sigue en lo seu coll e braços,
    20     e contemplem que, les mans per la cara.
    21     Ell li passa, liuran lo de tots laços
    22     de poca ffe, mas divinals solaços
    23     habundantment dona sens altra cara;
    24     pregau, o sant, donchs, per nosaltres, ara.

    25     En parahis no sols teniu corona
    26     de martre sant, mas de verge molt digne;
    27     de confessor, laor no us abandona;
    28     apres Jhesus e nostra gran Matrona,
    29     vostres virtuts, en vida tan insigne
    30     que vos tingues, molt homil e benigne,
    31     Vos fan molt gran. Depuix que·l sant batisme
    32     pendre volgues, fos de molt gran entendre,
    33     e, zelador de l’honor de l’Altisme,
    34     avorris fort falsies e sofisme,
    35     d’on mon enginy may bastara compendre
    36     vostra laor fins on se pot entendre.

    37     Major sou vos, major de estatura,
    38     major de tots, mas mes homil de pensa.
    39     Qui pot pensar quant fon gran la pastura
    40     que vos agues, quant lo Deu de natura
    41     al coll tingues en senyal que l’ofensa
    42     remesa us fon ab divinal defensa?
    43     De vostres dons, james tan digne cossa
    44     hague nengu, d’apostols ni profetes,
    45     Josep, spos de la major esposa,
    46     mare de Deu e verge gloriosa,
    47     santes ni sants ni presones eletes.
    48     Axi sou sol com sol entre planetes.

    49     No sens raho tothom pinta figures,
    50     e de vos, sant, adargats no s’espanten,
    51     car avidau a totes les presures
    52     e socorreu a les molt grans fretures
    53     que han aquells qui de vicis s’amanten;
    54     cançons sens por per go dien e canten.
    55     Molt dignament en la Sgleya molt santa,
    56     que·l qui volra sense pobrea viure,
    57     la qual, en çert, es de tan mala planta
    58     que sols lo nom a grans e chichs espanta,
    59     a vos pregant, sera molt prest delliure,
    60     car mudareu lo plor d’aquell en riure.

    61     Tants son e tals los vostres grans miracles,
    62     que tothom te per bona sort amar vos.
    63     Tots treballam en fer grans tabernacles
    64     e, quant podem, amant los espectacles,
    65     alegrament fem festes per honrar vos
    66     lo dia sant que·ns es manat loar vos.
    67     Cert es y clar quants a vos s’acomanen
    68     e qui de vos ha recort en tempesta,
    69     e tots los qui per quesvulla us reclamen,
    70     vos deliurau; y es gran raho que us amen
    71     e que [a] vos joya façen e festa,
    72     puix que per vos han valença molt presta.

    73     Deu, acceptant, per algu no s’ignora,
    74     que·ls sants beneyts per tots nosaltres preguen;
    75     donchs, glorios, nostra pensa us exora
    76     que, sens dexar passar punt ni menys ora,
    77     a Deu pregueu vostres devots coneguen
    78     d’Ell ser amats y ser subvenguts creguen.
    79     Que sou tan alt, com fins aci·s rahona,
    80     e vos ab Deu teniu tal privadança,
    81     que vos bastau, ajudant Nostra Dona,
    82     la qual james algu no abandona,
    83     fer nos en Ell tenir ferma sperança,
    84     apres la fi, la benaventuranga.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnanim, 1983, p. 619.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc