Rialc
Rao 0h.3, 0h.3a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Jaume

    1      Apostol molt sant de gran sapiencia,
    2      sent Jaume beneyt, doctor excellent,
    3      loar vos devem ab gran reverencia,
    4      puix vos de Jesus sou digne parent;
    5      mas qui us pot loar los actes insignes
    6      segons lo que vos, beneyt, meritau,
    7      si entre·ls apostols tan sants y tan dignes
    8      vos sou hun d’aquells qui·l mon refformau?

    9      Nebot sou molt car de Nostra Senyora,
    10     reyna dels angels y mare de Deu,
    11     de hon lo seu Fill als cels vos honora
    12     d’aquella honor que vos merexeu,
    13     y en tots los grans actes que·l seu Fill obrava,
    14     vivint en lo mon tostemps fos present,
    15     per hon l’amor gran Aquell vos mostrava,
    16     puix vos los amaueu als dos carament.

    17     Del sant Esperit rebuda la gracia,
    18     la fe de Jesus pricas per lo mon
    19     ab gran caritat, saber y audacia,
    20     passant los treballs molt grans qu’en ell son;
    21     desig gran tenieu, segons clar se mostra,
    22     de beure lo calzer de gran amargor,
    23     axi u mostras quant la fel mare vostra
    24     pregava Jesus que us fes gran senyor.

    25     Prega vostra mare molt sancta y perfeta
    26     que vos y Johan seguesseu los dos,
    27     la hu en la sguerre y l’altr’en la dreta
    28     del rey eternal Jesus glorios;
    29     lo qual vent los merits de vos abundosos
    30     y del germa vostre perfet y molt sant,
    31     ha fet que segau grans sants y famosos,
    32     la hu en ponent y l’altr’en levant.

    33     Vingues a pricar per tota la Spanya,
    34     la gent desigant a Deu reduhir,
    35     y aquella trobas de Deu tan estranya
    36     que molt poqua gent pogues convertir;
    37     per ço en apres tornas en Judea,
    38     hon vos, beneyt sant, volgues aturar,
    39     pricant per lo mon y per Galilea,
    40     per ço que les gents poguesseu salvar.

    41     Ab dos grans doctors vos, sant, disputaveu,
    42     Fileto y Ermogenes, qui eren infels,
    43     senyals y miracles tan grans los donaveu
    44     qu’els dos convertis y·ls fes a Deu fels;
    45     Erodes, sabent que vos convertieu
    46     la gent de Judea al nom de Jesus,
    47     volgue que morisseu, puix vos no·l seguieu,
    48     perque no pricasseu davant les gents pus.

    49     Dona us la sentencia Erodes maligne,
    50     que vos, sant, deguesseu morir degollat,
    51     y anant a la mort alegre y benigne,
    52     hun hom paralitich per vos fon sanat;
    53     Jozies, que veu la gran maravella
    54     que, fent li la creu, l’avieu guarit,
    55     tantost ell dexa la sua ley vella
    56     y prest a Jesus fon ell convertit.

    57     Apres que fos mort, tantost aquell dia
    58     lo vostre sant cors posat fon en nau:
    59     sens veles algunes la nau feu sa via
    60     la volta d’Espanya ab vent molt suau;
    61     Deu y per confondre la secta y malicia
    62     qu’estavan les ports d’Espanya regnant,
    63     la nau feu venir tot dret en Galicia
    64     per fer venerar lo vostre cors sant.

    65     La loba reyna, vent tal embaxada
    66     que·l vostre sant cors vengut er’alli,
    67     sobrada d’enuig, ab pensa malvada
    68     als vostres dexebles parlant dix axi:
    69     «Preneu d’aquells toros que son molt benignes,
    70     y el cors ab hun carro portau hon volreu».
    71     Mas jatsia fossen molt braus y malignes,
    72     aquells vos portaren al gran palau seu.

    73     Quant fon arribat lo vostre cors digne,
    74     miracles obras tan alts y tan grans,
    75     qu’el rey y reyna y·l poble maligne
    76     a Deu convertits y·ls fes crestians:
    77     y ço que vos, sant, no fes en la vida,
    78     volgue lo Senyor que fesseu en mort,
    79     mostrant la virtut d’Aquell infinida.
    80     car mes pogues fer apres que fos mort.

    81     Molt plau a Jesus que sia honrada
    82     la sgleya hon jau lo vostre sant cors
    83     y sia sovint per molts visitada,
    84     per dar a vos honra y al mon ver repos.
    85     per ço huy les gents fan grans romeries
    86     y al vostre sant temple desigen anar,
    87     puix saben que vos fent elles tals vies,
    88     bastan en lo cel a fer les salvar.

    89     Ab gran voluntat prengues lo martiri,
    90     pel nom de Jesus morint escapçat,
    91     y puix que per Ell passas tal cautiri,
    92     es molta raho siau exalçat,
    93     pet ço triunfau molt alt en la gloria
    94     com hun excellent y fel cavaller,
    95     ab tanta virtut, honor y victoria,
    96     que sou dels apostols lo martre primer.

 

            Oracio

    1      Apostol de Deu molt alt e insigne,
    2      sent Jacme beneyt de molte virtut
    3      y martir perfet, humil y benigne,
    4      qui fort y constant prengues la mort digne
    5      pel nom de Jesus qui us veia salut,
    6      puix vos, beneyt sant, tingues virtut tanta
    7      que tota la Spanya a Deu convertis,
    8      feu vos que servem la fe de Deu santa,
    9      segons que la Sglesia confessa y canta,
    10     per ço que pugam haver parais,
    11     pregant a Jesus, Senyor y Deu nostre,
    12     que·ns haia merce per lo miga vostre.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 37.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc