Rialc
Rao 90.10

            Romeu Llull


Obre fete per Romeu Lull responsiva
com Nostre Dona en los vint trihunphos trihunpha

           
De la sua concepcio

    1      Misteri gran, o concebiment noble,
    2      premeditat ans que·l mon fos creat,
    3      no fonch james, sera ni es stat,
    4      car de tot crim volch Deu fos preservat.
    5      E descendent del trip e real poble,
    6      vos meresques fosseu la pedr’inmoble
    7      d’on crestians prenen lo fonament:
    8      als reclamants, merit los donau doble.
    9      Com pore dir en una sola coble
    10     lo que master n’auria mes de cent?

De la sua nativitat

    11     Nativitat fonch la vostra molt sancta,
    12     que tot lo mon per vos s’illumina.
    13     Tal naximent gran goig predestina;
    14     los pares sants en lo lim alegra
    15     lo Redemptor nexer de vostra planta.
    16     Quant fruyt nasque de ’quell’insigna manta
    17     d’umanitat qu’a tots nos ha cubert,
    18     que·ns desliura de l’eternal complanta!
    19     Que sia ver, l’Esglesia ’xi u canta,
    20     com per Aquell es paradis ubert.

De la sua desponsacio ab Joseph

    21     Ab sant Joseph, verge, fos desponsada;
    22     units los dos, virginitat votas;
    23     amant aquell, lo vot complit servas
    24     . . .
    25     per lo qual sou en lo cell coronada.
    26     Be fou en tot per vos la ley servada:
    27     per nagun temps en res preverichar,
    28     la voluntat per la reho guiada,
    29     en amar Deu ereu tot’inflamada;
    30     en l’esperit, aquell ferm contemplar.

De la anunciacio

    31     Sola legint aquella prophecia
    32     que prophetant Ysaÿes ha dit,
    33     «Verge parra fill Deu e hom unit»,
    34     vostre voler mostras fora complit.
    35     Podent servir la que tal merexia,
    36     l’aternal Deu, que tal vos comprenia,
    37     anunciar per l’angel vos trames:
    38     com saludant, vos dix «Ave Maria».
    39     La Trinitat axi promes havia
    40     axecutar lo que per cert promes.

De la conçepcio del Fill de Deu

    41     L’Esperit Sant, de la vostra sanch pura
    42     preordina Jesus de carn vestir
    43     e que tal fruyt de vos fes produhyr.
    44     Per la salut de tots Ell volch morir,
    45     mediador entre Deu e natura.
    46     Humilitat lava tanta sutzura.
    47     «Ecce, dient, l’ancilla del Senyor»,
    48     testificant la Sagrada Scriptura,
    49     acceptas vos humilment la procura
    50     e concebut fonch nostre creador.

De portar lo Fill de Deu nou meses en son ventre

    51     So que tenir los cells no meresqueren,
    52     tanchat tingues al ventre virginal:
    53     l’unio gran ab lo verb divinal,
    54     trihunpho gran e sobrenatural.
    55     Sol inaudit de quantas may nasqueren,
    56     totes ensemps merexer no pogueren
    57     merit ten alt com sol meresques vos.
    58     Lo vexell sou hon tots bens se clogueren;
    59     per tal mija salvar se tots esperen
    60     aconseguint l’universal repos.

De la visitacio de sancta Elisabet

    61     Ans que nasques lo sant Joan Babtista,
    62     de tots los nats de dona mes perfet,
    63     humil, prostrat, s’alegra l’infantet
    64     quant visitas a sant’elisabet,
    65     saludant vos de ten singular vista,
    66     prophetizant sou aquella prevista
    67     en lo saber de Deu primer previst.
    68     Per dona fonch natur’umana trista;
    69     axi per vos de gloria conquista
    70     es alegrat l’uma linatge trist.

De la speransa del seu part

    71     Creure devem hagues ferma speransa,
    72     tot sperar a vos te dret sguart.
    73     Predit vos fonch lo fi de vostre part;
    74     tot ignorar de vos lansat a part,
    75     sempre tingues present tal recordança;
    76     ten ferm cregues sens james fer mudança
    77     los grans secrets de l’incarnacio.
    78     Res no duptant fes segura fermansa;
    79     de nostra fe tenint justa balansa,
    80     may no us cansau procurar nos perdo.

Del seu part

    81     Part sens dolor, ab goyg inextimable,
    82     excellent do, vos sola conseguis,
    83     gloria gran en tot aquell sentis;
    84     de tants dolors inmun’agues lo pris
    85     que totes han per lo mon miserable.
    86     Tal trihunphas per vos ser inpecable,
    87     portant dins vos qui volch venir al mon
    88     per nichilar del primer hom pecable
    89     lo gran peccat e crim intollerable
    90     per lo qual vem gran part del mon confon.

De la nativitat del Fill de Deu

    91     Ffilla del Fill, del vostre Pare sposa,
    92     vos paris fill crehador qui us creha;
    93     de vos nasque qui trihunphar vos fa,
    94     e trihunphant per mare us accepta.
    95     Obrant en vos obre merevellosa,
    96     verge nasques e mare gloriosa;
    97     condecent fonch per ser mare de Deu.
    98     En la gran mar d’aquest mon fluctuosa
    99     vivien tots ab la vida dampnosa,
    100    ara, per vos, molts entren en port seu.

De l’alletar e nodrir Jesus

    101    trihunphant sobre tota persona!
    102    instrument d’aquell acte perfet
    103    que Deu permes en vos, verge, fos fet!
    104    Verge ’lletas de vostra sancta let
    105    lo Fill de Deu! Per dar vos tal corona
    106    nodris Jesus, qui tot nodriment dona;
    107    humanat Deu, naxent nasque nodrit.
    108    La canal sou regant qu’aygüe nos dona
    109    sempre corrent, los peccats nos perdona
    110    com a clement piedos infinit.

De la circunscisio e imposat del nom de Jesus

    111    Rembre volgue totes les creatures
    112    aquell senyor e celestial rey;
    113    humiliat volgue nexer sots ley,
    114    sols per amor, per purgar nostr’omey.
    115    Ffou circunsis, comportant penes dures,
    116    perque complis los sants dits e scriptures.
    117    Lo seu sant nom nunciar vos volgue
    118    denotant vos fructuoses figures
    119    de ten gran fruyt n’agues per corredures;
    120    meritament, per mare us prevengue.

De la adoracio dels Tres Reys

    121    Pronosticat per voluntat divina,
    122    per los tres reys magichs orientals,
    123    nat en Bethlem Jesus, vist los senyals,
    124    vengut al mon per rembre nostres mals,
    125    rey dels jueus per donar los ruhina,
    126    tenint al bras qui cels e mon domina,
    127    venguts aquells per l’estela guiats,
    128    cascu son do per offerir s’enclina
    129    adorant lo, trihunphas vos, regina.
    130    Trihunphos tals vos foren reservats.

De la offerta del Jesus al templa

    131    Al templa sant, de Jesus fes offerta
    132    en mans d’aquell Simeon saserdot.
    133    Adorant lo com a Deu, molt devot
    134    prophetant dix lo Nunc dimittis tot,
    135    aquell, cantant alt ab lengua diserta.
    136    Si trihunphas, cause n’agues aperta;
    137    tot trihunphar merit per vos mereix.
    138    Aculliu nos sots la vostre cuberta!
    139    Vostres devots ffelicitat han certa
    140    hon tot desig son degut fi compleix.

Del sagrament de l’altar

    141    Lo sant dijous que los tretze senaren,
    142    l’alt sagrament Jesus instituhint,
    143    pres e trencat aquell pa beneynt,
    144    apres lo vi, ab paraules distint
    145    consegrat tot, carn e sanch se tornaren,
    146    car en instant se transustanciaren
    147    lo pa e·l vi en son cors vertader.
    148    Tal e ten gran com en creu lo posaren,
    149    e qual ferm crech, sos membres reposaren
    150    en vostre cors net, pur, verge, sencer.

De l’sguart li feu Jesus crucificat

    151    Crucificat per la natur’umana,
    152    per amor gran Jesus en creu penjant
    153    ffeu tal sguart de ferm a vos mirant,
    154    que us fonch coltell vostre cor trossejant;
    155    neguna part del cors vos resta sana.
    156    Pero sabent axi vol Deu e mana
    157    morint son fill destruhis nostre mort,
    158    ab gran esfors, regina subirana,
    159    vos la prengues tal pena per germana
    160    e tribunphant nos portas a bon port.

De la resurreccio de Jesuchrist

    161    Resuscitat per divinal miracle
    162    lo tercer jorn Jesucrist vostre fill,
    163    creure devem piement sens perill
    164    vos apparech primer, dant nos spill
    165    quant meresques per ser son tabernacle,
    166    redifficant son eternal trinacle
    167    segons promes en los segrats escrits,
    168    en los quals ver no·s pot posar obstacle.
    169    D’on vos cantam sou nostre gubernacle,
    170    e trihunphant sobre los prelegits.

De la assencio del Fill de Deu

    171    Tots concordant los quatr’evangelistes
    172    l’assencio del Fill de Deu Jesus
    173    article ser, e lo biblich descus
    174    ne fa parlar vertader e diffus,
    175    e los decrets catolichs canonistes,
    176    dels galileus foren dignes les vistes
    177    veure’l muntar visiblament al cel;
    178    mas vos, qui sou sol’entre previstes,
    179    ab l’esperit seguint les sues pistes
    180    ensemps muntas ab vostre fili ten fel.

De la missio de l’ Sperit Sant

    181    L’Esperit Sant, per Deu tremes en terre,
    182    en vos causa misteri tant divi;
    183    glorios fonch lo fruyt que se’n sagui,
    184    car tots los fins anulla lo tal fi;
    185    aconseguit, tot desig se soterra.
    186    L’enemich gran, pensant en vos, s’aterra
    187    com mare sou de qui·l fa star vençut;
    188    l’inmortal mort tots temps li fara guerra.
    189    Trihunphant vos, la suplich que m’afferra
    190    e que·m siau mon deffenent escut.

De la assumpcio de la Mare de Deu

    191    L’assumpcio, verge, de vos, insigne,
    192    en paradis es en lo grau mes alt,
    193    sens que nagu no pren de vos desalt
    194    per quant en vos james no fou deffalt.
    195    Lohau tots Deu, possehiu premi digne,
    196    santificant, de gloria condigna;
    197    sou trihunphant, reverint vos los sants.
    198    Mare de Deu, gloriosa, benigne,
    199    preservau nos de poder del maligne
    200    ab vostre fill prenent nos per les mans.

Endressa de tota la obre a la gloriosa Mare de Deu

    201    Mon flach enginy, lo vostre gran merexer,
    202    ffort offuscat d’aquest mundanal fum
    203    e de peccats obstinat per costum,
    204    m’obri los ulls donant me clara lum
    205    de vos lohar la part que·n puch conexer.
    206    Vostres laors han tant delitos pexer,
    207    per molt que·n gust me par restar deju;
    208    ser vos devot me sent tal desig crexer,
    209    preneu de mi, que vostre fill vull esser,
    210    aquest present, sens ser vos importu.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 83.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc