Rialc
Rao 180.22

            Pere Torroella


    1      Preneu conort e no us doneu tristura,
    2      gentil, galant suplich vos humilment:
    3      be pas treball que us he fer tal present
    4      del novell cas que us dira l’escriptura.
    5      Mort’es de cert aquella flor ten pura
    6      que ’veu amat fins al dia de vuy,
    7      pus per plorar no pot ell’obrir l’uy
    8      retenits vos de fer plant d’amargura.

    9      Record vos be quanta fou la ranchura
    10     qu’Orfeu passa per sa leyal muller,
    11     qu’entra ’ls inferns tro l’ague ’n son poder.
    12     Com la perde, no se·n dona tristura,
    13     ans s’en puja en una gran altura,
    14     maldient fort tots los enamorats
    15     qui en dones posen ses voluntats,
    16     pus en lur dan ellas no·s donen cura.

    17     Carrech teniu com en la sepultura
    18     no us sou trobat d’aquell cors tan galant,
    19     car certament ja no us dolguera tant
    20     vahent sa mort ab ten cruel ventura.
    21     Dons, pus la sort es estada tan dura,
    22     qu’en un tal cas vos sou trobat absent;
    23     digau tots jorns per lo seu salvament
    24     Miserere ab molt gentil mesura.

    25     D’aci avant mes parlar no·m fretura
    26     mes prech vos molt no us doneu marriment,
    27     esguardant vos que n’ha fet lo potent
    28     qui sostengue tot’ umana natura.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 136.

Di dubbia attribuzione (vedi nota all’Incipitario).

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc