Rialc
Rao 164.16

            Jordi de Sant Jordi


    1      Tant es li mals que·m fayts soffrir
    2      com no·m cresets, dompna valen,
    3      que de cert vos am leyalmen,
    4      que·l cor del cors me vol sortir.

    5      Lo jorn qu’yeu vi vostre cors gay,
    6      al prim que·m mis en vos amar,
    7      mon cor no poch, certes, lunyar
    8      de vos un punt per altra may.
    9      Donchs, cresatz me qu’als no desir
    10     ne tench nulh autre penssamen
    11     mas sol qu’yeu puscha finamen
    12     a vos amar e cartenir.

    13     Si no us dich ver, que prech a Dieu
    14     que de tals crims si’acusatz
    15     d’on prenda mort apedregatz
    16     per mans d’un malestruch jusieu,
    17     si que planguts de mon martir
    18     no sia pas per nulha gen,
    19     ans me maldiguen cruselmen
    20     e ’n ma fas vinguen escupir.

    21     Si no us dich ver, qu’ans de ma fi
    22     ab ira forts me desesper
    23     e l’arm’e·l cors ab Luciffer
    24     dimonis mil porten prop si;
    25     e mays no·m pusquen sabollir,
    26     ans per tostemps haja turmen
    27     e no trop amich ne paren
    28     que·m vulhen be, sino mal dir.

    29     Castelh d’onor, prech Deu m’asir
    30     e tot li san si coralmen
    31     no us suy fis e leyal serven
    32     que us vulh’amar ses deffalhir.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valenciŕ del segle XV, Valčncia, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc