Rialc
Rao 180.12, 12a

            Pere Torroella


    1      Yvo, car fill, continuu per tu plor
    2      e plorare, e d’aquell no·m partesch.
    3      No vull que·l dol me leixque si·l jaquesch;
    4      mon sentiment vull que muyre, si mor.
    5      Membre·m de tu, la dolor no·m perteix;
    6      ingrat sere, si a tu no m’acost
    7      tal sentiment de mal e be compost.

    8      Temps he mon mal e lo plor en mi creix;
    9      la tua ’mor en aquella repens.
    10     Quant me percep de dolor no·m deffens;
    11     aquella mort da mi no·s deperteix.
    12     aquest despler ma pensa·l fa e·l port.
    13     Ffoch es mon mal e mon be semble fum:
    14     en aquest cors de sompni te costum.

    15     Be sent turment e mal, quant so despert.
    16     Yvo, no dich que no sia desert
    17     de tot delit quan te mort ymagin.
    18     De mi mateix m’espant quant jo m’afin
    19     pensant ta mort e·m par que no son sert.
    20     Tal mudament he vist en temps tan breu
    21     que·l qui·m volgue voler a mi no pot.

    22     Ne sent, ne·m veu, n’enten si li dich mot;
    23     arbitre·m fall d’on estic tot remot.
    24     Ab tu fos yo qui fuhi pare teu!
    25     Mes tot es be, pus es obra de Deu.

    26     Mare de Deu, humil Verge Maria,
    27     ab genolls flechs, prostrat, estes per terra,
    28     merce·t reclam he·t suplich nit i dia
    29     que l’enamich no li puixa fer guerra.

 

 

 

Ed. Amédée Pagès, Auzias March et ses prédécesseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVe et XVe siècles, Paris, Champion, 1912, p. 397.

Nel Rao i vv. 26-29 sono rubricati a parte (180.12a) per ragioni metriche. Questo plany, di dubbia attribuzione (vedi Pagès, Auzias March, pp. 396-398 e Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 139), riprende da vicino il secondo canto di morte di Ausiàs March (94.96).

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc