Rialc
Rao 103.55

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      En temps d’enuig e mig desllibertat
    2      d’Amor l’estil, llexat he lo voler,
    3      oblidat tot aquell frevol saber
    4      que ffollagant, seguint la volentat,
    5      ma feya dir lo contrari de senyn;
    6      m’a pres Amor, dir no sabria com,
    7      e ffer me vol son vassall he son hom,
    8      axi com fuy, he sent molt me destrenyn.

    9      Com pus me luyn e mes veig que m’anpenyn
    10     aquell voler q’en temps passat agui,
    11     pens me·n partir, e no·s partex de mi,
    12     ne meyns consent gens ab ell ma desdenyn;
    13     mir quin me trop, e veig me poch dispost,
    14     e pratich meyns, per tals fets menegar;
    15     dret he raho ma volen consellar,
    16     mas foll’amor me fa constrast tantost.

    17     A tot mon dan, a sobre mi compost
    18     Amor un fex, avol, descominal,
    19     e, carreguant, me fa tan soberch mal,
    20     que·m dupte molt que l’anima no·n cost;
    21     a·m desviat, volent que vaga sol,
    22     e no parmet a ’lgu deman consell
    23     com dech portar lo fex dur he novell,
    24     e fa·m, tament, voler so que no·m vol.

    25     Axi com l’orp qui·s gira ves lo sol,
    26     e, girat, sent d’equell la gran luguor,
    27     n’a pres a mi, per lo poder d’Emor
    28     que sol mirant m’a portat a son vol;
    29     e veig pus prim q’en mon jovent no fiu,
    30     per mon peccat he desastrugua sort,
    31     q’en temps de pau m’a fet axir de port
    32     e muntat alt en grat superlatiu.

    33     D’ever may be stich mes dubitiu
    34     que·l pobre vell en mals fets envallit,
    35     qui, per sos fraus, es per Deu avorrit,
    36     car es me çert que ’n esparança viu.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 213.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc