Rialc
Rao 121.1

            Ramon Novell


    1      Eres qui vol socors haver de mi
    2      al greu affany que soste per amor,
    3      dich que de cor deu rega[r]dar honor
    4      d’entrames parts e sobre tot de ssi.
    5      Ez ab belhs mots donar douça requesta
    6      continuan de solhempnitzar festa;
    7      e si liey, pros, que luy vol conquerir,
    8      secretament la deu ferm perseguir.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 67. — Rev. Miriam Cabré.

È una citazione dal Letovari di Fra Joan Basset (cfr. 14.10, vv. 55-62): ma vedi lì la nota in calce.

Ms.: Ha. || Nel ms. il poeta è denominato Novelh, non Nonell, come nel Rao. — 2 que] qui ed. — 3 rega[r]dar] rega(a)rdar ed. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 4 de ssi ed.] dassi ms. — ferm ed.] 8 fern ms.

 

Incipitario di Ramon Novell
Indice degli autori

Rialc