Rialc
Rao 94.56

            Ausiàs March


    1      Mes voluntats, en gran part discordants,
    2      dona, per vos les he fetes concordes;
    3      per vos han pau solent esser discordes,
    4      per vos conech l’error on era ’bans.
    5      Per vos conech tot lo delit de viure;
    6      mos penssaments concordia·n conexen,
    7      ja de contrast, si com dabans, no·s vexen,
    8      ans, als amichs, de pau poden escriure.

    9      A ymaginar no·m cal d’uymes assiure
    10     per aplegar ma pensa molt confusa:
    11     de la virtut de fermetat molt usa;
    12     de dos afanys, del primer so deliure.
    13     Per encercar, no·m cal treball de penssa:
    14     trobat es ja tot obs de la mi’arma;
    15     e per guanyar ses flaques mans fort arma,
    16     e per haver al cors de mals deffenssa.

    17     E si del cors ma fortuna dispensa
    18     que per son mal m’arma perda batalla,
    19     ja sab que fer e ma lengua no u calla:
    20     viur’en lo mon aver en gran offenssa.
    21     Mal consellat, mon cors volch pendre lança,
    22     e, ple de por, ab ses armes volch noure,
    23     mas pres consell que les tornas al foure;
    24     prenint escut, armes d’offendre lança.

    25     No m’ha jaquit del tot ma esperança:
    26     ab ella ’nsemps espirara ma vida;
    27     mas yo conech la mi’arma ’nfortida,
    28     que tot perill se te ’n molt gran bonança.
    29     Dolga·s tot hom com yo be no atench,
    30     no·s dolga ’lgu de mon terrible mal;
    31     null junyidor no feu encontre tal
    32     d’on fos content com yo veent lo rench.

    33     Si mos mals fats ab força ’ltra no tench,
    34     malauyrat no·m vulla ’lgu jutjar;
    35     si vagabunt me veu lo mon anar,
    36     en tan segur port home james vench.
    37     Mon desig es en molta part complit,
    38     trobant molt mes del que fuy desigos;
    39     si no atench, no pens algu que fos
    40     ab tal dolor sens molt major delit.

    41     Lir entre carts, lo que de vos he dit,
    42     placi’a Deu no·m faça mentidor,
    43     y el qu’e sufert essent vos amador,
    44     per mal esguart no·m sia malgrahit.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc