Rialc
Rao 99.11

            Pero Martines


    1      Vos que ’n sija los angels soterraren
    2      del Rey dels reys excellent desposada,
    3      bella prudent, verge pura, loada,
    4      entre tots quants gran lahor meritaren.
    5      D’aquell rey Cost y, no menys de regina,
    6      ffilla reyal l’escriptura vos mostra,
    7      y vostre preu que tanta vos demostra,
    8      quant dir no bast, donzella Caterina.

    9      En quant mes vull vostra valor depenyer,
    10     estrany esforç y tant viva sciença
    11     en tal edat ab tanta d’eloquença,
    12     un quirat sols envides puch atenyer.
    13     E majorment que siau elegida
    14     al rey Jesus per esser tant conjuncta,
    15     aquest sols fet en tal grau vos remunta
    16     que mon cabal no sab trobar la mida.

    17     Qui senti may dins lo cor ffemeni
    18     perseverar tant viva ffortalesa?,
    19     tant que per mals y mil turments offesa
    20     yames lexas lo sobiran cami.
    21     Nina semblant ab los doctors disputa
    22     vençent los prest ab devot sillogisme,
    23     esforçant vos lo gran ffoch del Altisme
    24     vostr’argument als pus doctes conffuta.

    25     La Trinitat fortment persuadiu
    26     per exemplars confformes a saviesa,
    27     e demostrant la divinal bonesa
    28     tots los doctors a Jesus convertiu.
    29     O ffet estrany e molt singular acte,
    30     que tants barbats convença un’inffanta!
    31     cert semblant do e menys gracia tanta
    32     envides trob en tot lo vell contracte.

    33     Assots ni ffoch e menys les rodes fferes
    34     ffan variar vostra devota pensa,
    35     torment algu no us pot ffer tal offensa
    36     en que perdau vostres sanctes carreres.
    37     Derrerament, per acabar la guerra
    38     que vos los ffeu ab la santa doctrina,
    39     yra cruel al merge contramina
    40     per que molt tost vos tolga de la terra.

    41     L’emparador en estrem ffurios
    42     mana siau donzella descapsada,
    43     lur voluntat haveu tan ffort yrada
    44     que vostre mort li par sia repos.
    45     De let e sanch que del coll vostre mana
    46     tots los bugins unpliu, verge molt pura;
    47     en Sinay vostre real ffigura
    48     per angels vol Jesus sia muntada.

    49     Y recaptas aquest do singular
    50     que qualsevol invocant vostra pena
    51     la passio vostra li·s ffos esmena
    52     en sos treballs, enuigs e mal obrar.
    53     Molt justament l’espos vos altiffica
    54     mostrant que sou de les vergens pus alta,
    55     per que lohant no puch cometre falta
    56     puys vostres ffets vos jutgen magnifficha.

    57     Perque us deman soccos en aquest cas
    58     en qui peccats me han pena donada;
    59     sia per vos ma vida refforçada
    60     per sofferir la temor del trespas.
    61     Humiliant aquest meu ffat argull
    62     y ffent me cast, seguons que m’es decent,
    63     fareu de mi un molt devot servent
    64     puys mon saber tals crims pus no acull.

    65     A vos presents son mos mals e deffectes
    66     l’interior a vos gens no s’amaga,
    67     yra mortal, me ffir ab colp de daga,
    68     tant que seguir no puch coses perfetes.
    69     Impascient los fferros tinch al coll
    70     ab mil despits contra tots murmutant,
    71     ffeu me humil passar penes callant
    72     e no gronyint e despitant com a ffoll.

    73     Ffi del que am; ffeu mon desig sadoll
    74     d’aquell dolç past que te la vera Creu,
    75     e no us oblit aydar quant me veureu
    76     en los combats mostrar me fflach e moll.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, Obras de Pero Martínez, Barcelona, C.S.I.C., 1946, p. 128.

 

Incipitario di Pero Martines
Indice degli autori

Rialc