Rialc
Rao 98.4

            Pere Martines


    1      Torre de ffe ab grans virtuts,
    2      teber molt pur y tret d’infel arena,
    3      rich diamant y fina caramida,
    4      lo toch perfet de vostra santa vida
    5      a Deu tira del cel fins vostra squena
    6      tant, que d’Ell tot vos haveu fet cadena.
    7      D’Ell, vostre nom y lo trist infern s’esglaya
    8      mirant l’Etern, que ’n vos, gran sant, reposa.
    9      O gran palau y molt daurada naya!
    10     De tal castell Jhesus es l’atalaya.
    11     Dels parts del cel sou tan perfeta rosa,
    12     que ’n mans de Deu per dignitat se posa.

    13     Pasas gran temps ab la presona casta,
    14     molts peregrins pel riu fent pont d’aquella.
    15     De pietat tenint l’anima basta,
    16     axi gustas de caritat la pasta,
    17     que l’esperit en tot se renovella,
    18     un fenis sant, ab tanta maravella.
    19     Lo sagrat seny, la divinal morlana
    20     sona cridant lo vostre nom santissim
    21     ab grans tres crits, y, responent de gana
    22     en lo darrer, trobas en carn humana
    23     un chich Infant pus alt que vos, altissim,
    24     lo Qual passar per l’aygua fos dignissim.

    25     Feu que lo braç de l’etern Deu nos signe,
    26     puix lo servis de tan real cadira.
    27     Cel perfet sou tenint tal pes condigne.
    28     Tan gran virtut, terror es del maligne.
    29     Vos meritas que nengun mal no·l fira
    30     al qui tots jorns devotament vos mira.
    31     Leny glorios on Deu Fill se deporta,
    32     crit despertant molts infels que dormien;
    33     arbre plantat en l’ort d’eternal orta;
    34     fruyt saboros que nostres mals conforta.
    35     Molt sant naucher, passau los que confien
    36     en vos, devots, segurs que no desvien.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 652.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Pere Martines
Indice degli autori

Rialc