Rialc
Rao 94.14

            Ausiàs March


    1      Amor se dol com breument yo no muyr,
    2      pus no li fall, per esser de mi fart;
    3      car sos mals ginys m’an portat en tal part
    4      que mon delit es quant de plor abuyr;
    5      e de mon dan yo no so malmirent,
    6      car so forçat d’entrar dins tal preso,
    7      que·l seny tinch pres, l’arbitre y la raho;
    8      Amor ho te per seu forçadament.

    9      Yo faç tot quant me diu lo pensament,
    10     e si hagues tant seny com Salamo,
    11     ffora tot poch no dar occasio
    12     que no temes a son gran manament.
    13     Cell qui no sent que pot fer molt amar,
    14     yo li perdo si de mi·s va trufan;
    15     Piramus volch morir passat d’un bran,
    16     e per senblant mort Tisbe volch passar.

    17     Si no es pech, qui·s deu maravellar
    18     d’algun cas fort qu’esdevenga ’n l’aman?
    19     L’om fora seny no pot ser ben usan.
    20     Tal me confes; donchs no·m vullau reptar.
    21     Amor ha pres lo carch, si ’n res fallesch,
    22     car so abstret de seny e de saber
    23     e res no faç en contra son voler;
    24     desijant be, la dolor li graesch.

    25     Stant a part e sol, yo m’enpeguesch,
    26     ymaginant ço que deuria fer;
    27     d’executar no dech haver esper,
    28     puys lo primer assaig no enseguesch;
    29     l’imaginar Amor me vol rependre,
    30     tan larguament ab vergonya·m refrena!
    31     Com se fara que ab cara serena
    32     haja poder de ma raho estendre?

    33     Los fets d’Amor yo no pusch ben entendre;
    34     de grans contrasts m’opinio es plena;
    35     hor’a ’n lo jorn que no sent ulla pena,
    36     pensant en ço que vinch a l’arma rendre.
    37     Si altra veu l’imaginar m’i porta,
    38     per dar senyal que yo sia cregut,
    39     suplich la mort qu’en tal cas me ajut;
    40     e si no·m val, ma veritat jau morta.

    41     Lir entre carts, fins a veure la porta
    42     de mos delits sobirans son vengut;
    43     no y he toquat, ans me·n torn com a mut,
    44     e per tornar ja trob la via torta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès IX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc