Rialc
Rao 60.12

            Bernat Fenollar


    1      Los qui·m desiau loar,
    2      mirau quant so trihumphada,
    3      que, regina singular,
    4      Deu, mon Fill, m’a coronada.

    5      Coronada fuy perfeta
    6      ans que l’esser meu no fos,
    7      eternalment preeleta
    8      Mare de Deu poderos.
    9      E per ço, sola, sens par,
    10     so tan beneventurada,
    11     que, regina singular,
    12     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    13     Coronada dins lo ventre
    14     de la mare que·m pari,
    15     perque yo fos digne centre
    16     del Qui nou mesos porti.
    17     Preservant me de peccar
    18     axi fuy santifficada,
    19     que, regina singular,
    20     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    21     Coronada molt contenta
    22     en la salvacio,
    23     quant, humil, feta serventa
    24     fuy, del Fill en concepcio.
    25     E axi·s volch incarnar
    26     l’Increat dins mi, creada,
    27     que, regina singular,
    28     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    29     Coronada fuy partera,
    30     perque tal no fon james,
    31     restant verge, mare vera,
    32     en lo part ans e apres.
    33     Volent me dignifficar,
    34     mare sua, tan amada,
    35     que, regina singular,
    36     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    37     Coronada fon ma vida
    38     sobre quant virtut conte.
    39     De tants titols ennoblida
    40     que ’n lo mon par no tingue.
    41     Tal me podeu contemplar
    42     de tots bens la mes dotada,
    43     que, regina singular,
    44     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    45     Coronada en sepultura
    46     lo cos l’anima cobrant,
    47     ab honor sobre natura
    48     Deu e sants, tots devallant,
    49     axi·m feu als cels pujar,
    50     dignament acompanyada,
    51     que, regina singular
    52     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    53     Coronada senyora,
    54     la major del regne seu,
    55     en tan alta gerarchia,
    56     que no·m fall sino esser Deu.
    57     E axi·m fa trihunfar
    58     apres d’El, tan exalçada,
    59     que, regina singular,
    60     Deu, mon Fill, m’a coronada.

    61     Donchs, vullau me suplicar,
    62     peccadors, com advocada,
    63     que, regina singular,
    64     Deu, mon Fill, m’a coronada.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 339.

È la risposta, in nome della vergine Maria, al cartell da lui stesso ordinato (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

   Rialc