Rialc
Rao 94a.1

            Ausiàs March


    1      A mi acorda un dictat
    2      per nom Contemptus nomenat,
    3      avisant los homens del mon
    4      qu’en les coses que d’ell son
    5      no esperen bona fi,
    6      car son via e cami
    7      de trobar perdicio.
    8      E remembra·m de la saho
    9      quant legi·l dictat aquest,
    10     que·m fonch [lo] legit manifest,
    11     mas no entengui·l significat;
    12     apres, quant fuy hom per edat,
    13     l’entengui sens saborir;
    14     ara mes tart començ sentir
    15     lo be e mal que y es entes.
    16     Lo mal, en les coses no es:
    17     instrument son ab que hom fa;
    18     per ço en elles mal no ha.
    19     Natura y ha mes be molt gran;
    20     al estimar es nostr’engan
    21     perque ’n prenem d’elles estrem,
    22     e lo mig be no·l conexem
    23     perqu’es amagat en loch fosch,
    24     e veig a tothom esser losch
    25     per a poder lo divisar.
    26     Hom pot be del mig disputar:
    27     entendre·s pot, mas no sentir;
    28     no ’s conegut, mils se pot dir;
    29     abasta·l nom tant solament
    30     e que l’obrant sia volent;
    31     virtut lo cor mes que·l cap vol.
    32     Lo mig de la cosa ’b que sol
    33     obrar virtut que·s diu moral,
    34     es punt tan sobtil que no y val
    35     vista de home previst,
    36     e vol que hom no sia trist
    37     volent per lo mig caminar
    38     o tant com s’i pot acostar,
    39     car no es en ell lo punt saber.
    40     Per ço alguns han mes poder
    41     que altres per als forans fets;
    42     mas basta que sien discrets
    43     los homens per voler la fi,
    44     e si no ’ncontren lo cami
    45     dins lur voler, l’abit esta;
    46     e si·l saber hi fallira,
    47     son abit no·n reb lesio,
    48     car son voler e la raho
    49     a la virtut no han fallit.
    50     Volent fer be, no sens delit
    51     l’acte de virtut se compleix,
    52     e si·l saber hi deffalleix
    53     no ’s culpa de la voluntat
    54     hon aquest be tot es causat,
    55     e lo saber serveix al ull.
    56     Per ço d’aquest be parlar vull,
    57     e dels dos altres parlare,
    58     e per linatges los partre,
    59     segons d’ells es ya mencio,
    60     d’on çurt gran delectacio
    61     qu’apres de l’obra·s mostre fi.
    62     Lo be delitable per si
    63     es pus comu e general,
    64     tocant al hom e l’animal.
    65     Lo profitos es per esguart,
    66     e per aquest hom apren art;
    67     mas tot retorna en delit,
    68     car si res fa l’om per profit,
    69     aço es per adelitar;
    70     per que·m vull dispondre parlar
    71     dels actes mes particulars
    72     que·ls homens han familiars
    73     per ses fins poder conseguir.
    74     Darrerament de tot, vull dir
    75     del be honest un gran proces,
    76     e sera poch, segons ell es,
    77     mas, segons mi, sera ’lgun tant.
    78     Tants son e tals qui·m van davant,
    79     parlants de tal material,
    80     e majorment en general,
    81     que·m cove dir dels singulars,
    82     e, com mils sabre, dir los clars,
    83     mas no en tant qu’en fastig torn.
    84     E menys de pendre altre born,
    85     de tot lo be fare un munt;
    86     enapres lo metre desjunt,
    87     partint aquell per moltes parts,
    88     e no·m calra consell ne arts,
    89     car yo qui u sent, parlar ne puch.
    90     No es algu tan desastruch
    91     que no puixca dir lo que sent.
    92     Ço que jutja l’enteniment
    93     no nessessari, no es clar.
    94     Lo seny no pot hom enganar
    95     de ço que sent de be o mal.
    96     Primer dire u en general,
    97     que·l be munda tant com es bell;
    98     es leig lo mal qui·s met prop d’ell,
    99     sperant que·s meta ’n son loch.
    100    D’on tinch per foll, e no per joch,
    101    tot hom qui·s vol treballs donar
    102    per un apparent be trobar,
    103    car volent be, vol tot son mal
    104    e cau en error capital,
    105    si pensa que mesclats no son:
    106    axi com l’abella·s confon
    107    com pus fort vol donar son pich,
    108    se mostra contra s’enemich
    109    qui en exces un tal be vol.
    110    Cercant aquell, en part se dol,
    111    e conseguit, dolor atteny;
    112    e si aquest es hom de seny,
    113    veu aquell be molt poch durant.
    114    No te·l perill tostemps davant,
    115    mes si per cas la pensa y ve,
    116    al menys ho creu, si no u sab be,
    117    que aquell be tost perdre·s pot:
    118    no coneix tant, que veja·l clot
    119    hon prestament sera caygut.
    120    Per abit sab, mas no ’s astut,
    121    o, per mils dir, no es prudent,
    122    car lo delit qui l’es present,
    123    pel motiu de la passio
    124    li enfosqueix tant la rao
    125    que no·l jaqueix clar dicernir,
    126    ne·l be ’n singular appetir;
    127    e no ’s de franch arbitre tolt,
    128    hoch tant difficil, que no ’s solt
    129    lo be honest poder amar.
    130    Ell pora be vers ell anar,
    131    mas cor tirat, buyt de saber;
    132    tostemps es solt lo franch voler
    133    a fer deffora·l que li plau.
    134    Mas si al appetit desplau,
    135    no pot fer qu’en plaer li torn
    136    menys que no faça un gran born
    137    faent li perdre l’abit pres,
    138    puix es en lo sensual mes,
    139    lo qual no ’s de rao forçat.
    140    Be pot esser per temps ginyat,
    141    mas no sobrat en un instant,
    142    e pora ser tan rebellant,
    143    c’ab delit james l’obrara.
    144    Los actes ell be complira,
    145    tot quant pertany a la rao,
    146    mas no·s tolra de passio
    147    ne sera ’b ella clar vehent,
    148    e, no ’ntenent, es no volent.
    149    Voler li fall tant com saber:
    150    no sab tot hom qual es primer
    151    d’aquests en l’obra de virtut,
    152    car si l’entendr’es decebut,
    153    lo voler es mal ordenat,
    154    e si·l voler es mal reglat,
    155    l’enteniment no jutja be.
    156    D’aço pus larch no parlare;
    157    lo gran philosoph vos acus,
    158    qui n’ha tocat e no dessus:
    159    tot larch en l’Etica ho diu
    160    en lo Sise, temps ha que u viu,
    161    yo m’acort be com hi esta.
    162    Tornant al punt, hom no fara
    163    que, de lonch temps abituat,
    164    per algun vici delitat,
    165    aquell jaquesca ’n un instant.
    166    Deu ho pot fer, qui es tirant
    167    lo cor del hom en un moment,
    168    mas no·s pot fer naturalment
    169    sens perdre hom de temps espay.
    170    Tot hom deuria aver esglay
    171    en algun delit carregar,
    172    car molt es dur aquell leixar,
    173    e ço qu’es menys, no te·l saber.
    174    E donchs, be ’s foll qui son poder
    175    vol metr’en cercar tal delit,
    176    en fermetat molt deffalit;
    177    e dolor es la sua fi,
    178    per be que ’n tots aj’algun fi,
    179    exceptat lo de la virtut;
    180    mas entre·ls mals es mal pus brut,
    181    e ’ntre los bens es major be.
    182    Delits vol hom que mal no·n ve,
    183    e pot aquells ben elegir
    184    en aquells, puix no y vol sentir
    185    sino deport en recrear;
    186    e no vulla ’n aquells pensar
    187    sino ser via per l’onest.
    188    Mas aci ’s causa·l mal aquest:
    189    que puix l’onest no ’s principal,
    190    l’om per natura ’s animal
    191    que requer dels bens lo millor,
    192    e si ’n l’onest no·s trobe ’mor,
    193    dels falsos ha esser vassall;
    194    mas entre ’quells es entrevall
    195    de valor, segons oyreu,
    196    e d’aço gran exempl’aureu
    197    dels folls qui son encadenats,
    198    qu’essent de follia sobrats
    199    prengueren falsa opinio,
    200    e tant com es luny de rao
    201    es foll qui ’n ella posa fi.
    202    L’om qui tras honor te cami
    203    e vol esser molt affamat,
    204    per dues vies es orat:
    205    volent aquells en exces,
    206    e per cercar les al reves
    207    d’on les poria encontrar;
    208    e qui riquesa vol justar
    209    ja per aço no erra pas,
    210    mas per ser foll qu’imaginas
    211    trobar son desijat repos,
    212    e que tinga son compte clos
    213    que per sos diners sera ’mat.
    214    Be·s pora fer sia honrrat
    215    dementr’esperen que fara;
    216    regonegut, si res no·n fa,
    217    sens mal fer sera mal volgut.
    218    Cascu deu ser apercebut
    219    que hon no es discrecio
    220    regeix la sola passio,
    221    la qual va orba, menys de fre,
    222    qu’en lo mig loch no va ne ve,
    223    e si l’encontra no y roman.
    224    Molts homens son qui be faran
    225    no sabent lo perque ne com.
    226    Aço no cau en savi hom;
    227    mas no sab [be] lo que [hom] fa
    228    en aquells delits que ’l cors va,
    229    axi com lo toch e lo gust.
    230    L’om es de carn e no de fust;
    231    per qu’es forçat que s’i delit,
    232    e tolen enuig e despit,
    233    gran es lur delectacio;
    234    per que te molt fre la rao
    235    que aquests puxa be domar.
    236    L’oyr, lo veure y l’odorar
    237    no han gran força de per si,
    238    e no es gran delit lur fi
    239    si al toch fi no prevenen,
    240    e sera molt, si tant estenen
    241    lur fi al seny interior;
    242    car lo delit e la dolor
    243    que porten per los senys forans
    244    e imaginacions grans
    245    d’on mal e be se·n consegueix,
    246    lo toch e·l gust, clar se pareix
    247    que son senys portants delit gran.
    248    Aquests delits que homens han,
    249    del sensual han de surtir;
    250    altres sab hom forçats d’exir
    251    de la pensa tant solament.
    252    En aquests res lo cors no sent
    253    perque son luny de corporals;
    254    aquests son delits animals,
    255    los quals parteixen del compost,
    256    e no fa poch qui sab dir tost
    257    quin es aquell voler que·ls vol
    258    e per que tan fort los col
    259    puix naturals no li son.
    260    E tant res no prea·l mon
    261    com honor e diners e fama;
    262    sobre aquesta flaca rama
    263    tot hom fa sos tempraments:
    264    lo cors no·n soffir sentiments,
    265    car no son de s’apprensio;
    266    deffora·ls senys (e que·m perdo)
    267    no sent per si, mas com ajunt.
    268    Tot hom qui sab, aci apunt
    269    que tal delit es lo pijor
    270    que pus tost passa en dolor,
    271    e de natura es pus luny.
    272    Lo seu delit te fora·l puny
    273    qui ’n joch de daus met tot son be,
    274    e qui ’n amor de donas te
    275    lo seu entendre y voluntat;
    276    en un instant es trastornat
    277    l’estament de aquests abdos,
    278    e de cert es mes perillos
    279    que estament altre algu:
    280    val e no y val ser importu,
    281    e lo mestre no y sab res.
    282    Tots los que natur’a mes
    283    luny d’est com a reprovats,
    284    qui en tal se son delitats,
    285    en rao son deffallits;
    286    apres los metre·n per escrits
    287    en l’orde que·ls delits met.
    288    Par vos esser foll perfet
    289    hom qui ’n la mar sa vida fa,
    290    jurant que james s’i veura
    291    quant se veu prop de la mort,
    292    passat lo cars, no ha deport
    293    altr’en lo mon qu’es navegar?
    294    E que us parra si deu passar
    295    per hom foll lo gran caçador,
    296    no per ser menys de gran error,
    297    per defalt de enteniment?
    298    No ha senyals d’om entenent
    299    l’om qui molt se adelita;
    300    causa dona de sospita
    301    d’esser tingut per hom pech.
    302    Quant hi pens, de mi renech,
    303    del que·n passi en secret
    304    e lo publich, lo que n’he fet:
    305    gents ne fan lo testimoni.
    306    Bo seria estremoni
    307    per tancar l’ull dels vehents.
    308    Yo vull dir mal de les gents
    309    qui [no] meten sa esperança
    310    en la cosa qu’es fermança,
    311    no curant del principal.
    312    Aço es al mon gran mal,
    313    segons clarament veureu,
    314    e de cert ab mi sereu,
    315    faents part en lo juhi.
    316    Qualsevol via o cami
    317    per alguna fi anar,
    318    no deuria deturar
    319    la sperança de algu.
    320    Tot cavaller, en comu,
    321    poch li val temptar lo cors,
    322    ne dret estar sobr’aspre dors
    323    d’un fort cavall e be regir;
    324    si·ls afers d’armes vol fugir,
    325    tot quant ha fet es casi va.
    326    Algu es qui be junyira
    327    e luytara vestit e nuu,
    328    que james vesti arnes cruu
    329    ne altre per armes a fer;
    330    e tals fets no son, en ver,
    331    per contentar se d’aquells,
    332    mas per passar a pus bells,
    333    si qu’es fundat son offici,
    334    e trob un terrible vici
    335    aturar se l’om aqui.
    336    Molt poch se val metge a si,
    337    medecina studiant,
    338    si no·s dispost sanitat
    339    ministrar al hom malalt;
    340    e aquell qui en puig alt
    341    al estrem muntar empren,
    342    no fa res, si no s’esten
    343    a passar del mig avant.
    344    Molt deu ser hom recelant
    345    que del que fa la fi, guart,
    346    e que no s’atur en part
    347    que·l treball sia perdut;
    348    y en lo que fa, sia astut
    349    que guart la fi e la via;
    350    si es bona, Deu la guia,
    351    [e] si mala, dich li foll.
    352    No sab com se rompa·l coll,
    353    mas veu la via per hon va.
    354    Del honest be res no sabra;
    355    lo fals be sab e com hi van;
    356    la fi que·n vol es ple d’engan,
    357    pero be y va pel carrer dret.
    358    Sol una fi es qui promet
    359    lo gran repos del apetit;
    360    les altres, no; mas son delit
    361    segons la valor d’om e lur.
    362    E l’om es pec qui no·s procur
    363    les fins segons discrecio;
    364    e sens valent disposicio
    365    ses fins no valdran un pujes,
    366    car volra coses de no res
    367    y en loch tal metra tot son be.
    368    De tres linatges a nos ve
    369    delit e be que·ns pot venir.
    370    Del be honest no·m cur res dir,
    371    fins que los dos sien tractats;
    372    lo profitos, tantost com nats
    373    som, ab gran cuyta requerim,
    374    car de fet aquell prenim
    375    movent nos a la mamella,
    376    car natura·ns aparella
    377    ço per que la vida crexem,
    378    mas no sabent lo per que u fem,
    379    no·l volem com a profitos;
    380    per ço natura·l dona a nos,
    381    qui sab lo com e lo perque.
    382    Lo delitos sens esguart ve,
    383    car puix havem tastat la llet,
    384    de fet l’apetit es costret
    385    voler aquella sens esguart.
    386    Tot quant hom fa per algun’art
    387    o per alguna ’lectio,
    388    se fa per sol’affectio
    389    d’alguna fi per que enten,
    390    e una fi moltes ne pren
    391    per [a] venir s’i acabar;
    392    perque·l darrer se deu jutjar
    393    per lo pus bell e lo millor.
    394    E qui nau fonch construydor
    395    per victoria conseguir,
    396    molt millor fi volch apetir
    397    que·l mercader per a guanyar,
    398    y aquest millor que·l qui robar
    399    volgues ab ella dels amichs;
    400    e qui per guarda d’enemichs
    401    en pla sab fer un fort castell
    402    ab tot lo seu gran aparell,
    403    de molts officis hach mester
    404    e tant quant l’obra o requer
    405    fins en esser acabada.
    406    Dins la gran fi es trobada
    407    una fi d’altra pus gran;
    408    e les que mes prop li estan
    409    son pus belles e stimades;
    410    e les que son apartades
    411    d’aquella fi verdadera,
    412    son molt luny de la carrera
    413    per conseguir son repos.
    414    En tot’altra fi no·l pos
    415    yo tot sol, l’afalliment;
    416    hom o sent per sentiment,
    417    e la rao no y contradiu,
    418    e cascun savi aço diu.
    419    Ell es regla en tal fet:
    420    a son juhi es hom constret,
    421    e lo recors es sol a Deu.
    422    En la terra no podeu
    423    a millor jutge recorrer.
    424    E qui·ls delits vol discorrer
    425    e les fins d’on ells se prenen,
    426    delits son que a nos venen,
    427    que la vid’a nos procura;
    428    ella no passa fretura
    429    d’onor, fama e riquesa,
    430    ne ha volentat encesa
    431    en voler victori’atenyer.
    432    En altres no·ns cal empenyer,
    433    los quals son requests per viure;
    434    altres que no vull escriure
    435    e son los actes d’engendrar
    436    per l’especia conservar,
    437    que, si no fos, periria
    438    en natura maestria,
    439    que l’animal proveheix
    440    de delit, e aço pareix
    441    en l’om, animal comu.
    442    Aço sab be casi cascu,
    443    mas pels grossers ho dire.
    444    En general tot hom sab be
    445    que naturalment l’animal
    446    sab bo lo dolç, e l’amarch, mal,
    447    e quant ha son, li plau dormir.
    448    De la specia, yo vull dir
    449    que tal cosa plau al ca
    450    que lo bou ne fugira,
    451    e l’om, com animal, semblant.
    452    Del individuu so pensant
    453    que Joan una tal cosa vol
    454    que Marti de si la tol.
    455    Molt es aço manifest;
    456    altre delit es desonest
    457    per sol costum reprovat,
    458    qu’en lonch temps sera causat
    459    y a natura molt desplau.
    460    Aço crech be sapiau
    461    qu’altra natura fa costum:
    462    gran seria lo volum
    463    per lonch exemplificar.
    464    Natura molt se vol mostrar
    465    cruel, aspra, fort e dura,
    466    que tal complexio·ns procura
    467    faent nos senblants als bruts,
    468    axi com fa molts sorts e muts
    469    e difformes molt estranys.
    470    De aquests no passen anys
    471    qu’entre nosaltres vejam.
    472    Es veritat que si obram
    473    e conseguim algun delit,
    474    aquell es molt pus deffallit
    475    que de natura es pus luny;
    476    lo que, rao tirant, s’ajuny
    477    e natura lo acull,
    478    no en tant com lo veure l’ull,
    479    car necessari no li es,
    480    quant es reglat, no es repres,
    481    mas a tot hom prou li faça.
    482    Ell falaga, mas ab maça
    483    dona colp que trenca·l front.
    484    Tantost al primer affront
    485    par qu’en ell tot be fenesca;
    486    lo primer boci es bresca,
    487    lo mes voler es mes que fel.
    488    Davant ell esta un gros vel
    489    que a pochs se dexa veure;
    490    terrenal deu se fa creure
    491    per l’om sabent e lo millor.
    492    Aquest es l’idol de honor
    493    e de fama leig guanyada;
    494    per aquest vida penada
    495    passen los qui be n’esperen,
    496    e james altre·n saberen
    497    sino·l be aquell que·n surt,
    498    no conexent si han de furt
    499    tot lo be per hont les han,
    500    e per mal saber, ab engan,
    501    o per molt malvats mijans.
    502    Fer de malalt home sans
    503    es la fi de tot bon metje;
    504    l’especier no sab fetge
    505    si es sans o entecat:
    506    a ell no es comanat
    507    sino dar materials;
    508    aquesta es sa fi, no als,
    509    e aquells be confegir.
    510    E qui be vol inquirir,
    511    erbolari ’s diu qui·ls cull
    512    sa fi tota s’i recull
    513    e pus avant no s’esten.
    514    Males fins vol qui ampren
    515    de haver honor e fama;
    516    molts hi van ab coxa cama,
    517    mas no en justar riquesa;
    518    e qui voluntat encesa
    519    te per lo gust [e] son fer,
    520    axi del tot que·l seny requer
    521    l’enteniment mal reglat,
    522    e·l voler mal ordenat
    523    se ordene ’n males fins,
    524    a part de fora e de dins,
    525    segons bones los aparen,
    526    tals per si, altres que·n paren
    527    per la major conseguir.
    528    Tot hom pot be per fi tenir
    529    ço en que sa sperança met,
    530    e son voler no mostra set
    531    en altre que·n conseguesca
    532    . . .
    533    sa darrera intencio.
    534    La primera volicio
    535    en que hom met son voler,
    536    allo es fi, puix es primer
    537    per que totes coses obra;
    538    e si apres mes hi sobra
    539    altra intencio apres,
    540    l’altre no ’s fi, mas via es,
    541    per aquella anadida.
    542    Tantost es la fi jaquida
    543    si la intencio ’s darrera,
    544    la darrera pres ab primera,
    545    puix la primera ’s mes atras,
    546    e sera via e pas
    547    per conseguir la novella;
    548    axi com lo qui s’aparella
    549    a fer vida filosoffal,
    550    e vol puix l’apostolical
    551    perque li appar pus alta,
    552    e d’aquest mon se desalta
    553    puix tant l’abelleix lo Çel.
    554    De si mateix hach bon zel
    555    y en virtuts morals mes fi;
    556    apres gira lo seu cami
    557    en celestial virtut.
    558    Tot axi com l’om astut
    559    e de vils parents e amichs
    560    qui·s vol metre en fer se richs
    561    per avançar sos parents,
    562    e girant sos pensaments
    563    pujar volch en senyoria;
    564    d’una fi en altra tench via
    565    per muntar en pus alt loch,
    566    on sentra molt glaç e foch,
    567    y en tot quant per muntar fara.
    568    E qui diners ajustara
    569    per satisfer altre desig,
    570    de grosser passa molt lo mig
    571    qui de avar li metra nom;
    572    de la fi pren sobrenom,
    573    puix en aquella s’atura,
    574    e per la fi mes sa cura
    575    en les coses que y ana,
    576    e d’aquelles no s’ampra
    577    sino per un passament.
    578    E qui met son pensament
    579    en les dones y esperança,
    580    e per ço diners avança,
    581    be pot ser dit luxurios
    582    durant lo temps que n’es ginyos.
    583    La fi li es tostemps davant
    584    e per ses vies es obrant,
    585    mas la fi esta dins ell;
    586    defora·s mostra l’aparell
    587    per la fi aconseguir;
    588    e per ço veu hom fallir
    589    lo juhi de moltes gents,
    590    jutjant los fets aparents,
    591    los quals hom veu, mas no·l perque,
    592    aquell qui·l fa, quina fi te
    593    secreta ’n son amagat si.
    594    Si bona o mala es la fi,
    595    la intencio la jutjara.
    596    Poques fins hom ampendra
    597    havents les vies sens dolor:
    598    al desijar tot es dolçor;
    599    al posseyr, dupte no y fall.
    600    No es mester qu’ab escandall
    601    hom vulla saber aquest fons:
    602    aci veu hom reys e peons
    603    en esta mar ser offegats;
    604    los primers son tras tornats,
    605    e lo darrer passa primer,
    606    e per aço no es mester
    607    que y pens lo qui vol navegar,
    608    mas que vulla los ulls clucar,
    609    affermant lo compte de tots,
    610    donant rialles e sanglots.
    611    Mas alegria no han ya,
    612    car de falç be yames sera
    613    content lo seu posseydor,
    614    car veu lo molt prest perdedor
    615    e dins ell molt terribl’affany.
    616    No·n dire pus, car dins un any
    617    cascuna lengua dira poch.
    618    E donchs lunyem nos de tal joch,
    619    que tot lo guany es doloros,
    620    e lo cercar, molt affanyos.
    621    Al posseyr, de tot se·n treu,
    622    per que aci cloure poreu
    623    que lo delit d’aquell fals be
    624    no ’s ver delit; aço sent be
    625    molt hom qui u passa e no u sab.
    626    E no penseu james acab
    627    de saber l’apassionat
    628    l’estament hon esta posat,
    629    car no escapa d’ignorant:
    630    lo fals delit qui·l va davant,
    631    acompanyat de la dolor,
    632    mescla lo dolç ab l’amargor;
    633    e bon delit mesclat no es
    634    ab la dolor, ne·l prea res
    635    qui aquell pur ha be sentit.
    636    Mas l’home de virtut fallit
    637    aquest delit li par estrany,
    638    e no creuria dins un any
    639    que sia res, puix que no·l sent;
    640    no te senyal, si’aparent
    641    que tal delit se puix’aver.
    642    Ell no sent res, sino·l plaer
    643    Que li presenta·l delit mal,
    644    lo qual li torna ’n natural,
    645    e dins en la dolor se viu,
    646    e de aquella no s’esquiu
    647    puix altre be no coneix.
    648    E clarament aço pareix
    649    en los conversants malament,
    650    car, de cert, viuen en turment:
    651    delit en ells e dolor cau,
    652    e si be feyen, no·ls escau,
    653    ans no volrian que Deu fes
    654    que llur mal abit se perdes
    655    per aquell bo de la virtut,
    656    lo qual es fi e fort escut
    657    per que no tem dolor lo pas,
    658    e qui·l se vist no·s troba llas,
    659    ans lo treball li done cor
    660    que no l’atteny de por dolor,
    661    e ço que promet, ell atteny;
    662    e tant pot fer que nos estreny
    663    que venim a molt prop de Deu,
    664    e pot hom dir: «Aço es meu».
    665    Los altres bens, de altre son,
    666    car son de natura o del mon,
    667    e lo saber es casi fum;
    668    sol aquell be qu’es en costum
    669    de tenir dompdat l’apetit
    670    a la rao, estret, subdit,
    671    pot esser dit propri del hom;
    672    no·l pot haver sino lo prom
    673    e de aquell deu esser entes,
    674    car per saber en gran exces,
    675    sens lo voler be arreglat,
    676    tal hom sabent e malvat
    677    e valgra mes que fos grosser,
    678    car no haguera tant poder
    679    d’exir en obra de mal fet;
    680    saber indifferent se met
    681    car no termena l’om a be.
    682    Lo be que per natura ve,
    683    si sdeve en l’ome mal,
    684    no pora ser sino tal
    685    com lo qui pot d’aquell usar,
    686    e la color que·l volra dar
    687    pendra com drap del tintorer.
    688    Semblant es lo nostre voler,
    689    que tot quant li porta lo juhi
    690    anar fara per lo cami,
    691    d’on pendra nom de mal o bo.
    692    Tot quant que la fortuna do,
    693    e quant a donat e dara
    694    sera segons ne usara
    695    l’om ab l’arbitre ministrant.
    696    No vull dir pus d’aci avant
    697    per no ser dit feixuch per lonch;
    698    per ço lo meu parlar estronch.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000. La perentoria rubricazione di Parramon («Pseudo Ausiàs Marc») appare incauta.

Pagès CXXVIII. — La numerazione dei versi non coincide con quella dell’ed. Bohigas perché abbiamo numerato anche un verso mancante.

 

Incipitario di Ausiàs March
Incipitario dello Pseudo Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc