Rialc
Rao 74.8

            Jaume Gassull


    1      Puix la voluntat tots temps esta presta,
    2      Moreno germa, per fer quant maneu,
    3      hi cosa tant poca en conte·m meteu,
    4      segons es lo sant deveu fer la festa;
    5      que si fins açi he fet tal instancia
    6      hi, contra tot hom, per part vostra vinch,
    7      en coses maiors, de mes importancia,
    8      desige mostrar vos l’amor que yo us tinch.

    9      Mas, per que m’ocorren per ara prou coses
    10     sobre los items que stan ben posats,
    11     per que los tests vostres resten postillats,
    12     no vull oblidar me de fer hi les gloses,
    13     dexant al present les altres disputes,
    14     ni·l com, ni perque, vos hi·l Fenollar,
    15     venguts sou a dir vos axi fills de putes,
    16     cascu per millor sa part defensar.

    17     Ni vull yo tam poch m’esclarmen la bregua
    18     sobre·l que·m dieu d’algun mal dient,
    19     que tots temps fon tal lo mon hi la gent;
    20     mas, parle tot hom, yo faça·l que degua.
    21     Ni menys pera mi son exes passades
    22     en dir me no us plau, no·n menje, ni·n vull,
    23     car be sabeu vos que, moltes vegades,
    24     tal diu mal de l’ase que may lo hert dull.

    25     Mas, puix alguns vells vos han fet cometre
    26     la causa, qu’es vostra hi d’ells l’interes,
    27     hi vos ab tal pacte tambe us hi sou mes,
    28     lo vostre protest deu esser d’admetre.
    29     Ab pacte, empero, que sien compreses
    30     qu’en tot aquest temps que·l plet durara,
    31     que tots los salaris, los dans hi despeses,
    32     s’esguarden a carrech d’aquell qui perdra.

    33     Y axi, responent a vostres sofismes,
    34     que tant confermau ab auctoritats,
    35     qu’els vells deguen esser volguts hi amats,
    36     yo no us dich que no, car tots son proysmes;
    37     mas vos alargau aqueix parer vostre
    38     en fer los millors per al procrear:
    39     yo us dich que tal credo ni tal patenostre,
    40     ni gens lo vull creure, ni menys atorgar.

    41     Si·l vell per a ell virtut no li basta,
    42     ans va de continu tostemps decahent,
    43     com salvareu vos aqueix argument,
    44     que sia millor guara per a casta?
    45     Puix es natural raho y verdadera
    46     que·l fill engendrat de pare molt vell,
    47     per ser sa virtut molt debil primera,
    48     primer que hun altre trau blanch lo cabell;

    49     hi tots dies vem per esperiencia
    50     molt gran hi molt clara, molt mes que l’espill,
    51     que naix ab lo mal del pare lo fill;
    52     donchs que·n voleu vos mes çerta sciencia?
    53     ni qual mal pijor, que mal de vellea,
    54     Qu’en ella s’enclohen la resta dels mals?
    55     E, donchs, no u digau que porta ferea,
    56     puix tant hi contrasten rahons naturals.

    57     Y al que vos diheu edat tant madura,
    58     tenint per molt verts los jovens fadrins,
    59     guardau que no sien de molt luny vehins
    60     los vells, per que no erreu la figura;
    61     que molt gran bescomte me par que us veig rebre
    62     sobre l’asaunat, madur o florit,
    63     y en loch de la sal menjau vos lo pebre,
    64     prenent per madur lo qu’es ja podrit.

    65     Que may als setanta viu fer maravelles;
    66     y axi u diu David del mon fent clamors,
    67     que, d’alli havant, treballs hi dolors;
    68     y aquesta es la huna maior de aquelles:
    69     que molt mes les ganes, quant minua la força,
    70     aumenten hi crexen tostemps en los vells,
    71     car vassen lo meliç hi resta la scorça;
    72     y algun, tal com vos, es l’u de aquells.

    73     Y ab tot que paregua molt gran desmesura,
    74     diu lo filosof que no·n som loats,
    75     ni molt menys represos, ni vituperats,
    76     per esser defectes comune en natura;
    77     car no se nengu, pur savi que sia,
    78     que pugua negar lo qu’es natural:
    79     per ço vos dieu los que dien falsia,
    80     si us volen reprendre ni dir que feu mal.

    81     Que ans es galant hi bell exercici
    82     qu’en l’anima·s causa lo grat hi l’amor,
    83     hi·l cors carregat de anys hi dolor
    84     no pot empachar la de fer son ofici.
    85     Qui, donchs, vos dira que no es cosa bona
    86     amar hi servir a dona gentil,
    87     ni sab mal ni be, ni es fill de dona,
    88     ni crech que james vesti·s d’amor fil.

    89     Dieu mes, qu’els vells per pratica saben,
    90     y mes los que tenen gentil sperit,
    91     hi que, puix hoint los procuren delit,
    92     no menys que los jovens en tota part caben.
    93     molt gran plaer es hoir coses bones:
    94     atorgue us ho yo, compare Iohan,
    95     mas «d’ello con ello» huy volen les dones,
    96     perque les paraules en l’ayre se·n van.

    97     Car son unes armes no massa secretes,
    98     de molts menestrals que son mals fayners,
    99     qu’en loch de combatre se reten parlers
    100    hi volen cobrir se ab exes desfetes;
    101    y ab tot que y ha dones tambe ralladores
    102    que han menester prou voltes adjunt,
    103    per la maior part les vem balladores
    104    al so de flahuta que sia d’un punt.

    105    Qui, donchs, es bon musich de tale caramelles,
    106    segur pot amar ausades per tot,
    107    callant lo refrany hi·l descortes mot,
    108    puix no menys se n’alten les jovens que velles;
    109    que ’ncara que moure nos puguen envides,
    110    si us senten sonar, lo so nunqua·s pert,
    111    car son com les nesples que, totes podrides,
    112    en elles tots temps esta·l polzim vert.

    113    Pero si us conexen que vos, com astrolech,
    114    ab punte hi ab hores ab elles anau,
    115    tantost vos rebaten, hi corren al dau,
    116    En veure·l preambol molt larch, o lo prolech.
    117    Car l’exiringar no·l volen ab tralla,
    118    mas sens pietat y esplendidament,
    119    hi, creu me n’a mi, que no menja palla,
    120    ni elles tan poch se pexen del vent.

    121    Mes amen hun palm de mala fahena,
    122    que setze quintars de bones rahons,
    123    car dien vos prest: «Les oracions
    124    dexau les per ara», hi giren la squena
    125    «que ja se yo prou rondalles hi faules;
    126    pera sermonar açi sou vengut,
    127    que passe la nit ab vostres paraules?
    128    Ay trista! dexau me, hi Deu que us ajut».

    129    Hi veus aqui·l grony hi la desventura,
    130    car vehen tantost del peu que us doleu;
    131    hi vos, que tam poch mes fer no y podeu,
    132    als dos mes d’un any la nit par que dura.
    133    Y axi, ranyhinant, ab contres hi proves,
    134    discorre lo temps fins que ’s de mati,
    135    y, a la despedida, per rembre les noves,
    136    haueu escopir per força al baci.

    137    Y ab tot que y ha jovens tambe que may callen
    138    puix vejen les dones que per lo belar
    139    nos torben ni perden un punt del mamar,
    140    ab prou bon comport comporten que rallen;
    141    y en tal com aquest endreçen la pedra,
    142    puix que sia destre d’esser bon choquer,
    143    hi sia si·s vol mes vert que la edra,
    144    que tal lo conserven, puix l’an menester.

    145    Hi ve us com fortuna les coses ordena
    146    y als huns hi als altres fa esser amats;
    147    es ver que si troben alguns enganats,
    148    car paguen al doble a molts la fahena:
    149    que moltes hi a que tramen hi tixen,
    150    hi no es maravella, perque totstemps fon
    151    car prenen dels vells y apres repartixen,
    152    hi u donen als jovens, y egualen lo mon.

    153    Dieu qu’entre·ls dos y a gran diferencia:
    154    que·l vell va a son pas, hi·l jove corrent;
    155    no us negue yo gens aqueix incident,
    156    mas non vullau fer tampoch consequentia; *
    157    qu’en l’obra lo vell fara mil lobades
    158    hi mes, començant los dos al egual,
    159    hi·l jove tendra deu relles donades,
    160    abans que començe lo vell lo jornal.

    161    Car fa la fahena ab gran alegria,
    162    hi porta l’aladre lauger hi de vol;
    163    hi nunqua desiga que·s ponga lo sol,
    164    ni menys, si es de nit, que·s faça de dia;
    165    hi dexa los solchs tan nets de la broda,
    166    que totes les pedres ne va replegant;
    167    y al vell, del timo servint se de croça,
    168    lo porten les besties tots temps roçegant.

    169    Y·l vell tots temps fa fahena canssada,
    170    que may per gran fam li cal metre boç,
    171    y a voltes li tira lo macho gran coç,
    172    si ell massa vol soptar l’agullada.
    173    E si·m voleu dir que·l camp s’escaliva
    174    per dar li gran pressa en lo conrrear,
    175    vos dich: que la terra aquella sta viva
    176    la qual lo pages may dexa folgar.

    177    Que si de sembrar tostemps no es hora,
    178    mester es, sovint, sens perdre y may punt,
    179    cavar la, regar la y estar li damunt,
    180    que lerm hi cogula ne vagen a fora.
    181    Hi qui no u fa axi, al temps de les messes
    182    hi pert lo cabal hi la messio,
    183    per que les collites li venen revesses,
    184    puix que nunca y troben complida saho.

    185    Dieu, sobre·l correr, raho molt comuna,
    186    car molts la rahonen, hi no u saben fer
    187    que, de les carreres d’un bon cavaller,
    188    molt mes que no quatre d’un altre·n val una:
    189    atorgue us ho yo, y es cosa molt vera;
    190    mas, no u entengau tan poch vos axi,
    191    per que cascu·s penssa fer bona camera
    192    puix sab be tenir se damunt un roçi.

    193    Hi tal corredor no es gran maravella
    194    que largua o corta la dure corrent;
    195    mas, dau me recapte, que·l veja la gent
    196    anar ben posat y mes en la sella,
    197    hi bata les cames a temps hi mesura,
    198    hi porte bon rostro, bons peus hi bon cos,
    199    hi que del cavall, per mala ventura,
    200    cahent d’un corcovo no·s rompa algun hos.

    201    Donchs, no fagau cas del correr la larga,
    202    qu’en corta camera y en loch molt estret
    203    se mostra millor qui be arremet,
    204    parant hi voltant, jugant be l’adarga;
    205    y alli·s mostren be les cavalleries
    206    retraure y empenyer, fermant los talons;
    207    y aço fer no u poden los homens en dies,
    208    per que ja no punchen los seus esperons.

    209    Dieu que molt blanca la llet e molt dolça,
    210    durant lo monyhir, de luny venir pot:
    211    yo no crech que sia ni bon sorigot,
    212    segons la mamella es fluxa çimolça;
    213    ni may ne fareu d’aquella vos nates,
    214    broçat ni quallada, per molt que façau;
    215    ni per aparar tampoch a les ratea,
    216    de tal llet formatge valdra may un clau.

    217    Que may de moli que molga bassades
    218    he vist yo loar nengun moliner,
    219    qu’en temps de gran seca, al mes menester,
    220    tendra prou mals anys hi prou males fades;
    221    hi qui ab perpal de punta squimada
    222    per fora trau l’aygua a tot son despit,
    223    encara que vingua per encadufada,
    224    tan terbola plegua que fa mal profit.

    225    Dieu me tambe qu’els jovens difamen,
    226    y·ls vells, de cortesos, que may dien res:
    227    guardau per ventura no sia al reves,
    228    car no se de qui huy elles se clamen;
    229    que·ls vells, per mostrarse qu’encara servexen
    230    hi que no·ls fa nosa la tos ni·l ruguall,
    231    molt mes que los jovens del rall se plevexen,
    232    tantost que nos valen de mig en avall.

    233    «Per fer a la gent los naços de çera»,
    234    la hu us diu, «encara puch dar hi tenir,
    235    y encara poria buydar y enbotir
    236    la borra en lo bast y en la paltonera».
    237    Hi l’altre us dira, qu’en veure lo loure
    238    lo seu falconet, tantost se debat:
    239    hi, ple de filandres, si gens se vol moure
    240    roman en la percha estes hi penjat.

    241    Dieu que los vells les ornen hi broden
    242    y tracten molt be: yo us dich que, ans mal,
    243    car mes amarien vestir bon sayal,
    244    que quants atavios los vells fer los poden;
    245    que·ls valen les perles, brocats ni les joyes,
    246    que tinguen marits capons hi no galls?
    247    Mes amen dels jovens les jovens monjoyes,
    248    que tots los carvoncles del mon, ni fermalls.

    249    Qui sense quexals mastega tals faves,
    250    crech yo, deu sentir mals anys en est mora;
    251    que sien servides, yo us dich que si u son:
    252    millor vida tenen les sues esclaves.
    253    Que val a la jove que·l vell la s’afille?
    254    Que tot quant pot fer pegat es al banch,
    255    y es, quant li pot dar, per molt que l’abille,
    256    Baçi d’or en que escupa la sanch.

    257    Per que, quant se veu de vista y de lista
    258    hi mes de conçert davant molta gent,
    259    pensant que tant mal espleta·l jovent,
    260    esta de continu ab l’anima trista:
    261    en ma de malalt es poma assaunada
    262    la dama gentil que te marit vell,
    263    y en morro de porch anella daurada,
    264    puix que tal boçi no fa pera ell.

    265    Ni·l vell ab la jove, ni·l jove ab la vella,
    266    teniu ho per cert, no poden soldar;
    267    hi si en pales no·ls veu barallar,
    268    tots temps en secret y a justa querella,
    269    conserva semblant en tot temps perilla;
    270    parell son los dos de revenedor;
    271    hi tots temps estan com nau de clavilla:
    272    per un «feste enlla», tantost la remor.

    273    Donchs prou fan, hi massa, auzades les dones
    274    d’amor proismal que amen los vells,
    275    perque puguen pendre d’aquells bons consells,
    276    en temps que no hoen sermons per les trones;
    277    y en tantes primors voleu vos que miren,
    278    tant grans hi tan primes com vos scriviu
    279    que, stant ab los jovens, mil voltes sospiren,
    280    hi·s tenen per viudes tenint marit viu.

    281    Guardau que no s’alten d’aquexes albades:
    282    ni volen tals regles loar ni seguir,
    283    ni y ha ja que martre huy vulla morir,
    284    ni viure en lo mon, estant hi debades.
    285    Pero recordau vos que vuy les donzelles,
    286    com moltes en una estan de consell,
    287    son les flastomies que·s dien entre elles
    288    millor: «Deu me guarde de boca de vell».

    289    Planygam les ne, donchs; dolgam nos d’aquestes
    290    que compren ab tanta congoxa lo creix,
    291    hi viuen tots temps en molt gran perpleix,
    292    per molt virtuoses que sien y onestes;
    293    pero si alguna ni ha resabida,
    294    y aferma que encara te osca·l seu fus,
    295    digau li que u diu per esser ferida
    296    de mal d’en Borrell, puix no y pot fer pus.

    297    Per ço no vullau tal causa defendre,
    298    ni menys proseguirla, Moreno germa:
    299    que tant no u podeu daurar de safra,
    300    que·l vostre parer yo·l pugua compendre;
    301    car tantes dolors los tristes reporten,
    302    encara que·s casen a qual se vol for,
    303    que tots temps dire: primer, que comporten
    304    vergonya ’ls seus ulls, que tal mal de cor.

    305    Mas fas vos mil gracies en moltes maneres,
    306    perque donem fi a nostre proçes
    307    Com veig que us reteu ab mi tant cortes,
    308    que de tan dolç past me dau les primeres;
    309    y, ab tot que ix boci no crech que seria
    310    en boca de ase tam poch gra de mill,
    311    no vull yo que us noga vostra cortesia,
    312    mas, qui bat la mata, que·s menge·l conill.

    313    Soltau li, donchs, vos, lo vostre charnego
    314    hi, per que millor se·n meta en la dent,
    315    podeu li temprar la sua talent
    316    ab qualque bevenda de casa d’Enyego.
    317    Que puix per al peu es bona la malva,
    318    deveu ajudar vos de tots los remeys,
    319    hi no comportar que us fata yo salva,
    320    ni metre novelles costumes hi leys.

    321    Mas si reçelau que, stant en lo corro,
    322    per esser cadell lo vostre lebrer
    323    o poch atrevit hi mal remeçer,
    324    que lo caçador no reste modorro,
    325    per qu’entre la xara no us done grans voltes,
    326    yo m’obligare de fer lo us canssar,
    327    dexant li ses forçes molt trites hi moltes,
    328    per que, de canssat, se dexe matar.

    329    E, donchs, no tingau lo cor vos de penya;
    330    mas, puix que tambe sabeu de ir al cau,
    331    manjau lo conill que vos encavau,
    332    puix per a rostirlo vos baste la lenya;
    333    mas dau li lo lart ab oli d’olives
    334    y ab sal, poch a poch, y ab bona saho,
    335    hi no us guastara un pel les genives,
    336    si de la salmorra li feu salpico.

    337    Car no crech que us sien en res gens esquives,
    338    puix no y veig yo causa, perque, ni raho,
    339    ni menys tendran armes ab vos defensives,
    340    per que reçeleu que us diguen de no.

    341    Que ans, segons crech que son atractives,
    342    faran restar moix lo vostre ariço,
    343    trahent vos del fondo les fondes adives,
    344    per molt que del gat vullau fer leo.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 42.

È la risposta a Joan Moreno (cfr. 115.5) e fa parte del Proces de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc