Rialc
Rao 141.1

            Pere de Queralt


    1      Sens pus tardar me ve de vos partir,
    2      Na Fals’Amor, pus que vey la falsia
    3      de vostre cors fals, ple de tritxeria,
    4      qui tot lo mon vol en color tenir;
    5      d’on heu maldich lo jorn e·l punt e l’ora
    6      qui n’hay a vos mon cors abandonat;
    7      richa d’engan, paubre de leyaltat
    8      sots e tal tot pus amarga que tora.

    9      On prench comjat sens far major demora,
    10     e vull sapiats que null temps d’erenan
    11     me trasirets ab vostre bell semblan
    12     ne·m retendrets, pus una vets soy fora
    13     del vostre laç qui m’ha lonch temps tengut
    14     pres e lliat ab mant sobrer oltratge,
    15     d’on eu vos ret mantinen vostre gatge,
    16     car no·l vull mays tenir, si Dieu m’ajut.

    17     Si·s pogues far que tot quant n’ay hagut
    18     eu vos tornas, volenters ho rendera;
    19     mas no·s pot far: ço sap vostra cambrera
    20     qui nostre fet ha vist tot e sabut.
    21     Per qu’eu me·n call e dich vos que prou basta
    22     nostr’amistat, e no pensets d’uymay
    23     eu cant per vos canço, dança ne lay,
    24     pus de tal tros havets fayta rabasta.

    25     Be dix vertat cell que dix: «No es casta
    26     nes ha valor dompna que fay simbell
    27     a mays d’un sols de son gay cos ysnell,
    28     ne quan sofer que null autre la tasta».
    29     Vostres resposts son aysi gracios
    30     que tot ayço qu’autra dona denegua
    31     quan disets «No» vos ne tenits per pegua:
    32     lo cor havets d’atorgar piados.

    33     No·l cal estar lonch temps de jenollos
    34     cell c’ap cor ferm la vostr’amor demana,
    35     car tost l’aura, sitot s’es obra vana,
    36     que may no·n viu anar hun fadigos;
    37     mas be ay vist, per vostra gran fallença,
    38     ques en hun jorn mudavets tres aymans,
    39     d’on tinch per foll cell qui es desirans
    40     de vostr’amor ne y da ferma creença.

    41     Al dieu d’amor supley ab reverença
    42     qu’en breu de temps siats pus freyturans
    43     de servidors, que vos no·n sots bastans
    44     e no trobets qui us aport benvolença.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185, a p. 157.

 

Incipitario di Pere de Queralt
Indice degli autori

Rialc