Rialc
Rao 94.45

            Ausiàs March


    1      Lo cinquen peu del molto ab gran cura
    2      yo he cercat —e no·n te sino quatre!—,
    3      volent honest en amor deshonesta
    4      e lealtat en cor de falsa fembra;
    5      e per amor he volgut ser alegre,
    6      menys de ser trist, e ferm en un preposit.
    7      Gran amador de semblant no s’escuse
    8      e que·s trobas de Salamo pus savi.

    9      No solament m’a romas en la pensa,
    10     ans ho volgui en les obres foranes;
    11     aquest’amor de contemplar no·s farta,
    12     si be, a temps, en pensa hom ho forja.
    13     Yo, praticant d’amor leigs e bells actes,
    14     ymagini tals contraris factibles,
    15     e no·m dolch prou del temps que m’he vist correr
    16     perque·m roman en pensa plaent habit.

    17     L’engan conech, mas per obra no·l mostre,
    18     puix que d’amor del tot yo no·m despulle;
    19     fluix me penit, car dolor no m’agreuja:
    20     solament bast ayrar mi, si ame.
    21     Al grau primer, bo, del peccant me trobe
    22     que del mal fet ha conexença fosca,
    23     e, sino quant, a temps, desig me torba,
    24     yo so content ell e son delit perdre.

    25     Volgra·l jaquir sens eleccio mia,
    26     mas que vengues per alguna ventura
    27     —plagues a Deu per ser malalt o pobre—,
    28     car si·l jaqueixch, cert yo se que me·n repte.
    29     Si be raho en contr’Amor se arma,
    30     veent que·s pert per ell ma bona obra,
    31     no·m trob esforç, que del tot m’abandona,
    32     ab tot que mes de contemplar no passe.

    33     En quantitat, en delit gran no puge,
    34     ans es molt poch, mas fort per a disolre;
    35     fastig no tem, por ne sperança·l tempta,
    36     la sua fi tota dins mi se n’entra.
    37     Puix que no pot esser en aquells actes
    38     que de amor los amadors pratiquen,
    39     pren un remey: qu’en contemplar se·n munta,
    40     e d’allo viu que d’amor no·l pot tolre.

    41     Si fos axi que sens passar principis
    42     yo fos al ple que Amor l’amant alça,
    43     hon ha delit, coneixença perduda,
    44     yo so ben cert qu’en oy Amor no·m fora.
    45     Mas, qui sera qu’en delit passar vulla
    46     per gran dolor, si d’aquell no sent purna?
    47     E yo no am, e menys amat puch esser,
    48     e la raho tant res no abomina.

    49     La voluntat Amor no·m senyoreja,
    50     hoc l’apetit, fins que de mi·m recorde,
    51     mas quant yo pens totes les circunstancies,
    52     entre Amor e mi es gran barrera;
    53     car yo no pens qu’en ser amat abaste
    54     ne·n sent delit, per be que m’i disponga.
    55     Es veritat que no se que me·n jutge,
    56     essent amat si·l retria lo deute.

    57     Pren me n’axi com a ’quell qui contempla
    58     l’esser de l’hom e com es de Deu obra,
    59     e puix ell ve a contemplar sos actes,
    60     tant avorreix trobar s’en lo mon home!
    61     Com de Amor son esser ymagine
    62     e·ls gentils fets qu’en l’entendre·m romanen,
    63     yo m’adelit, e com al voler passe,
    64     per lur exces e qualitat m’agreuge.

    65     Entench no be los mals que Amor atraça,
    66     perqu’altres bens no senti en ma vida:
    67     qui ’n carçre viu del començ d’infantea,
    68     ab dol se n’ix puix en abit li torna.
    69     Renunciar no puch lo franch arbitre
    70     de obeir, si Amor me demana,
    71     e quant amant e amat esser pense,
    72     no trob en mi esser cosa possible.

    73     Per un portal ixch de l’hostal de Venus,
    74     per altre y torn ab les cames trencades,
    75     e yo no pens qu’en ser amat abaste,
    76     ne·m plau amar, ne menys me·n desespere.
    77     Yo so aquell qui ’n leig offici·s cria,
    78     sab e no sab qu’es mal e no·n pren altre,
    79     car no pot ser abit sens delit reste,
    80     e aço par en covarts homens d’armes.

    81     Mi e mos fets yo mir ab vista fosca,
    82     no pas com orb, ne ab la vista clara;
    83     conech mon dan, mas no tant que me·n dolga:
    84     lo cor no·l sent, solament bast a creure.
    85     Quant yo m’esforç que Amor de mi lance,
    86     son be·m recort e los mals tots m’obliden;
    87     si·l pens seguir, de sa dolor m’acorde,
    88     e so membrant del be de l’honest viure.

    89     Semblant a ’quell qui ha mal de diable,
    90     e, quant lo pren, Deu no coneix ne honra,
    91     perqu’es d’aquell qui te ses virtuts preses,
    92     e puix, jaquit, torna ’n sa coneixença,
    93     quant per la carn Amor me passiona,
    94     no·m sent raho ne mal que per ell vinga.
    95     E quant d’Amor la part pura contemple,
    96     yo sent delit; si pas avant, m’agreuja.

    97     Si com se pert lo poder de la vista
    98     si l’om esta longament en tenebres,
    99     axi·l voler se pert si no executa
    100    los fets aquells d’on havia costuma.
    101    Per ço Amor sol en la pensa·m resta,
    102    perqu’a lonch temps que l’obra no pratique;
    103    a mon delit la dolor no contrasta,
    104    car no sent por ne sperança·l falaga.

    105    Mentre Amor dels abits no arranque,
    106    yo·m dubte molt qu’en algun temps no brote;
    107    ja no pot ser qu’en mi·s crie gran arbre:
    108    mon cor li es com terra molt exorca.
    109    Loch troba ’n mi honsevulla que·s tinga,
    110    sperant temps lo pus dispost que trobe;
    111    abasta ell, qu’en sola pensa reste
    112    per l’abit pres, que si pel rau no squinça.

    113    Quant de Amor, indiferent, yo parle,
    114    sia entes lo que tot l’ome liga,
    115    e no aquell qui sols a l’angel toca,
    116    e menys als bruts, puix de raho freturen.
    117    Aquest es dit amor de home propi,
    118    car es compost de ses dues natures;
    119    bell es e leig, segons de qual mes toca,
    120    mas no pot fer que reste menys de mescla.

    121    Si·l voler d’om en ser amat termena,
    122    es dit amor, car de la fi pren forma;
    123    e si en carn, sens res abstraure fina,
    124    es brut voler, puix mes avant no passa.
    125    Axi com es tot’arma bon’o mala
    126    segons que pren d’acer e ferre tempre,
    127    Amor es tal que, segons es composta,
    128    sa valor pren: lo tal e qual la honren.

    129    Res sens esguart no ’s d’hom propria cosa,
    130    car general es als bruts e als arbres;
    131    del sentiment lo brut a l’arbr’avança,
    132    e la raho a l’hom d’aquells separa.
    133    Donchs l’apetit, hon la raho no·s mescla,
    134    no ’s propi d’om, per be qu’en ell se trobe,
    135    e tant es hom com mes ne participa,
    136    e segons quant, d’hom se lunya u s’acosta.

    137    No·s don’Amor ab tan egual balança
    138    que poch o molt una part no decante:
    139    o l’apetit del cors mes a si·l tira,
    140    o l’arm’a si per sa part lo se·n porta.
    141    Si com en l’om un’humor predomina,
    142    que no es hu que per egual les haja,
    143    e ve per temps que·s cambia·l domini,
    144    axi Amor pratica en nosaltres.

    145    Esser no pot que l’arma obre sola
    146    e que lo cors sens aquella res faça;
    147    res no fa l’hom que tot no y comunique,
    148    segons ses parts de l’acte han semblança.
    149    Per be que·l cors no vulla res abstracte
    150    e l’esperit materials no vulla,
    151    d’ells abduys junts hix Amor que·s diu mixte,
    152    prenint lo nom d’aquell a qui mes sembla.

    153    L’enteniment no es d’amor la causa,
    154    mas l’apetit, de que·ls bruts no han falta;
    155    donchs, de amor axi mateix ne senten,
    156    ab fort desig, tal qu’en rabia torna.
    157    La duracio veu hom no esser molta,
    158    e d’est’amor los mes homens s’encenen:
    159    alguns tostemps; altres segons los troba,
    160    seguint Amor per l’esguart que·ls inclina.

    161    Si ’n gran exces per son desig l’om puja,
    162    tot lo compost ses potences te preses,
    163    car segons es e a qui es amable,
    164    axi ses parts de amor les carrega,
    165    tirant, fluixant, creixent, minvant, fent cambis,
    166    volent l’onest, apres tot lo contrari
    167    —aço segons se porta ’n fantasia—;
    168    a temps volent com hom, com brut, com angel.

    169    Tot enaxi com lo foch no ’s en acte
    170    en lo acer, mas l’obra ’s en potença,
    171    e mes al foch la calor lo desperta,
    172    car si ’n l’acer no y fos, no scalfaria,
    173    amor en temps esta ’n l’hom com defuncta,
    174    e puix reviu, mostrant se ’n part o tota,
    175    d’hon se veu clar que restava en l’abit,
    176    prest en obrar, mogut per son consemble.

    177    Tot element elementat no ’s simple,
    178    ans es compost d’un altre son contrari;
    179    mas es tan poch lo que de l’altre s’ampra,
    180    que be no·s pot aço pels senys conexer.
    181    Tal es Amor, que·ls actes no ha simples,
    182    car sensuals son e d’esperit toquen,
    183    mas una part a l’altra sobremunta,
    184    qu’ella·s diu tot, segons qual, bella u leja.

    185    Semblant me trob de l’assetjat en plaça,
    186    hon es lo burch e fort castell e vila,
    187    e armejant, perdent forces, lo·n meten
    188    fins al pus fort, hon no fa ne tem armes;
    189    axi Amor: mos pensaments lo lancen
    190    fora de mi, d’un acte apres l’altre,
    191    fins que roman en l’abit sol de pensa,
    192    e ’n lo voler, com a correu, se·n passa.

    193    Si com lo foll en pensa rey se forja
    194    fins que perceb que no ha de rey actes,
    195    e dura tant estar en ignorança
    196    com ell roman en pensa de rey esser,
    197    axi Amor en pensa m’adelita
    198    fins que la fi pens que se·n deu atenyer:
    199    ans que yo pens a qui amar, yo ame;
    200    quant l’imagin d’ella millor, m’espante.

    201    Si com l’avar los diners per ells ama,
    202    que no veu res per que aquells despenga
    203    —a si mateix no diu que no se n’ampre,
    204    mas no·n sab cas ne pensa qu’esser pusca—,
    205    axi Amor no veig a que·m profite:
    206    en tant me plau que de la fi no pense.
    207    Yo no esper, ne ’n desesperar baste;
    208    entre lo mig d’aquests estrems alleuge.

    209    Un hom es tal que ama per natura
    210    son fill, en tant qu’avorrir no·l poria,
    211    e si es foll, de sos fets se desalta
    212    perque·l veu tal e ple de cabdals vicis.
    213    Axi d’Amor ses penses me deliten
    214    per l’abit pres que natural repute;
    215    mas per mon temps de sos fets me desalte,
    216    car totalment lo trob a mi dessemble.

    217    Amor me plach tant per sos actes nobles,
    218    que de per si yo l’am sens esguart altre,
    219    semblant a ’quell qui son bon amich ame
    220    pel que ha fet e no per lo que faça.
    221    En tant me plach per delitables obres,
    222    qu’en mi roman tal signe o caracte,
    223    que perdent yo l’esguart per qui amava,
    224    aquell delit am qu’en la pensa·m resta.

    225    Los meus desigs, si de passio mouen,
    226    de l’abit pres lur moviment comença;
    227    ymaginant com aquells yo sentia,
    228    aquells yo sent e fa que yo·ls desige;
    229    regonegut, en dol me converteixen,
    230    conexent mi no poder aquells rebre
    231    sino com veig e del passat m’acorde;
    232    ma passio no·s mou, e menys per altre.

    233    Axi com es la sciença del metge
    234    bella ’n estrem, segons si e hon guarda,
    235    axi ’n estrem es la pratica leja,
    236    e tots los senys quasi fastig ne senten.
    237    Tal es Amor, que·l seu esser es noble;
    238    lo praticar, odios e terrible,
    239    car l’esperit ne pren molt gran angoixa
    240    e lo cors fam, y en fastig, volant, passa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc