Rialc
Rao 164.18

            Jordi de Sant Jordi


    1      Un cors gentil m’a tant enamorat
    2      lo cor e·ls ulls e mon fin pensamen,
    3      que nit e jorn n’estan en gran debat
    4      qui l’amara d’ells tres primeramen;
    5      e vey tan fort a cascun d’ells ençes
    6      que no m’i val saber a remeyar.
    7      E vets com m’a en quin joch ella mes,
    8      que mon las cors no u pora soportar!

    9      Disen los ulls que no y cal debat jes,
    10     qu’ells foren cert primers en lo triar
    11     e que, son alt, la volgron mays que res,
    12     car manta nit los cove despertar
    13     al lit ploran, per desir que·ls ne ve
    14     d’ella veser, que·ls fa viure y morir;
    15     e per ayço an gran rayso per que
    16     null hom del mon no·ls pot res contradir.

    17     Diu lo cor: cert que·ls ulls saben molt be
    18     qu’en lo començ lo vench primer ferir
    19     un dolç esguart; d’aquell sol, las, soste
    20     lo foch d’amor, qui·l fa tots temps languir,
    21     sens que remey no sent d’alguna part,
    22     qu’ell ha l’afan y els ulls han lo plaser;
    23     per qu’es rayso qu’ell n’aya mellor part
    24     de sobre tots, si dret li volen fer.

    25     Lo pensamen diu, que si Deu lo guart,
    26     que·ls ulls ne·l cor no poran sostener
    27     nengun bon dret, que jorn, mati ne tart,
    28     incessantment james no·s pot mover
    29     d’ella pensar, en durmen ne vetlan,
    30     que fa, hon es, ne si·l desamara;
    31     e qu’ell de tots sofer lo mes afan;
    32     per que tot sol, sens pus, la servira.

    33     E vets açi en quin treball ten gran
    34     visch quescun jorn que bella dona fa:
    35     vey d’una part los ulls qu’estan ploran,
    36     e d’autra·l cor angoxos que·s perdra
    37     y el pensament en pensar occupats.
    38     Tant que no say qui m’ajut en est cas,
    39     si donques ley qui·ls ha tals adobats
    40     no·m vol aydar a l’afan qu’eu ben pas.

    41     Na Ysabel, si mon be desirats,
    42     eu vos sopley declarets en tot cas
    43     qual de tots tres deu ser de vos amats,
    44     pus que·ls havets axi trets de compas.

    45     Qu’en bona fe tant me suy malmenats,
    46     des que no us vi, que·ls tres m’an dit tot ras
    47     que si donchs vos ayço no declarats
    48     qu’en breu de temps me faran dur al vas.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, Lamoroso cerchio. Poesie dellultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc