Rialc
Rao 182.3

            Anselm Turmeda


    1      Les prometençes
    2      e greus sentences
    3      qui revelades
    4      foren passades
    5      pells gran profetes;
    6      e grans tempestes
    7      veyg que s’acosten
    8      e ja desbosten
    9      ley crestiana.
    10     La gent pagana
    11     branden lur lança
    12     an esperança
    13     de fer dampnatge
    14     al gran linatge
    15     qui porta crisma.
    16     Peccat del cisma
    17     tal mal los dona:
    18     cells qui corona
    19     ffalsament porten
    20     veg que·s deporten
    21     en fer malia
    22     frau e falssia
    23     en ells demora,
    24     sobre ells plora
    25     la santa esgleya.
    26     Sot pell d’ouella
    27     lo mon enganen
    28     e a nos manen
    29     ffer abstinença;
    30     e la hofensa
    31     que han comessa
    32     ja l’an remessa
    33     per vent a fora.
    34     Juncta es l’ora
    35     que clereçia
    36     per sa malia
    37     lo mon desfaça:
    38     que·l s’enbaraça
    39     qui de ’lls se ffia,
    40     d’ipocresia
    41     porten bandera
    42     e de sant Pera
    43     la via lexen
    44     e tots se fexen
    45     ab simonia.
    46     Qui vol batllia
    47     en cort Romana
    48     sino ha lana
    49     debades trompa
    50     la lur pompa
    51     e gran huffana,
    52     ley crestiana
    53     passa presura.
    54     O causa dura
    55     e molt amara
    56     que nostra mara
    57     dos marits aje!
    58     De tal damnaje
    59     los Reis no curen
    60     e ells mesuren
    61     ço que no molen;
    62     per ço ells volen
    63     que dur la cisma
    64     per fer sofisma
    65     e metre glossa
    66     en tota cossa
    67     qui per ells faça
    68     infern abraça
    69     les gents perdudes
    70     qui son caigudes
    71     sota la cisme.
    72     Deu de l’altisme
    73     pudor s’en dona
    74     per ço ordona
    75     que les agrestes
    76     e greus tempestes
    77     que la scriptura
    78     sota figura
    79     havia closes,
    80     ab lur noçes
    81     vinguen en terra.
    82     Veus fam e guerra
    83     e pestilença
    84     ab mal uolença
    85     qui ja s’estenen
    86     aycells qui resten
    87     huy en la via.
    88     E greu no·ns sia
    89     la meu loquença
    90     car la sciença
    91     que Deus m’a dada
    92     gens amaguada
    93     no vol que sia
    94     la proffeçia
    95     es espaxada.
    96     Per co lexada
    97     la longa via
    98     ab maestria
    99     sia turçada
    100    e breu posada.

    101    Abandonada
    102    vituperada
    103    sera la spossa
    104    qui blancha rosa
    105    era nomnada.
    106    E puis privada
    107    de sa corona
    108    la gran colona
    109    ffara Provença:
    110    ab sa potença
    111    metra en casa
    112    a colp d’ espasa
    113    glaui e lança.
    114    Ssera gran dança
    115    en cori romava
    116    bruta vilana
    117    cant per fortuna
    118    ffara la luna
    119    final eclipssy.
    120    Ecce que scripsy,
    121    no es luyn gaire
    122    ni·s post estraire
    123    qu’axi no sia
    124    si strologia
    125    no mi engana.
    126    Italiana
    127    sera la sgleya,
    128    cell qui y aia
    129    en presonia
    130    per falsa via
    131    exira fora;
    132    en cela hora
    133    lo poch linatge
    134    ab gran paratge
    135    metra per terra.
    136    Ab tant lur guerra
    137    sera finida
    138    e la spossada
    139    ab gran abundança
    140    tendra balança.
    141    De la dretura
    142    meten mesura
    143    en sos contractes
    144    auran tals actes
    145    pocha durada.
    146    pux cavalcada
    147    sia en selha
    148    metras en elha
    149    desconexença
    150    ab sa potença
    151    ffara ultratge
    152    al gran ljnatge
    153    de la flor groga
    154    ja que no·s moga
    155    l’alta corona.
    156    Ell en persona
    157    sota cuberta
    158    ffaent oferta
    159    del sant babtista
    160    com a sophista
    161    sera contrari
    162    al gran vicari
    163    e a sa esposa
    164    dara grant nosa.
    165    L’error derrera
    166    que la primera
    167    sera pus mala
    168    cell de la Scala
    169    dins Lombardia,
    170    e en aicel dia
    171    ab sa potença
    172    ffara ualença
    173    ai rey de França.
    174    Depuis bonança
    175    ffara fortuna
    176    apres la luna
    177    a la gran barcha
    178    ço per la Marcha
    179    anconetana.
    180    O tu vilana,
    181    o Alamainna,
    182    ab geut estrainnja
    183    vinent en Roma
    184    apres la coma
    185    sera vençuda;
    186    desconeguda
    187    has la teu mare
    188    qui a ton pare
    189    dona potença.
    190    Per tal ofensa
    191    gran vituperi
    192    rebra l’empery
    193    per clereçia;
    194    car en cell dia
    195    ab les colones
    196    los teus corones
    197    metran per terra
    198    e faran guerra
    199    fins a les portes,
    200    e les gents mortes
    201    corompran l’aire.
    202    De l’emperaire
    203    seras privada,
    204    desmaridada
    205    .xxii. meses.
    206    Ab lums enceses
    207    apres tal dança
    208    lo rey de frança.
    209    sens sa bandera
    210    dins en Sant Pera
    211    dira sa colpa.
    212    Cell qui s’envolpa
    213    de la gran capa
    214    verdader papa
    215    en celha hora
    216    sense demora
    217    d’alta cadira
    218    al dit gran xira
    219    dara repaire
    220    e sens cor vaire
    221    ffent amistança
    222    e perdonança
    223    dara complida
    224    e beneyda.
    225    La gent estrainnja
    226    dara·ls Romanja
    227    per lur soldada
    228    per tal jornada
    229    la mala testa
    230    ffara gran festa
    231    dins en Ancona
    232    prenent corona
    233    de senyoria.
    234    En aycell dia
    235    sera la sglesia
    236    qui morta jahyia
    237    resuscitada
    238    e gint ornada
    239    com a regina
    240    per la marina
    241    ffara gran dança,
    242    algant la lança
    243    de la croada.
    244    Espaxada
    245    la gran ampresa
    246    no sera presa
    247    gens per suria.
    248    En barberia
    249    ffara viatge
    250    per lo oltratge
    251    comes per ella,
    252    mas la novella
    253    sera sentida.
    254    En la partida
    255    de la gran flota,
    256    cell qui assota
    257    lo seu linatge
    258    hanra la plage
    259    be establida.
    260    Gent infinida
    261    negra e blancha
    262    pres la palancha
    263    on l’aigua corre
    264    sobre la torre
    265    pres la verdescha
    266    sera la trescha
    267    de la batalha
    268    la donchs falha.
    269    Apres la costa
    270    sera desbosta
    271    la gent pagana
    272    ab gran ufana.
    273    En tal pelea
    274    la creu vermela
    275    de Jenoueses
    276    avent sotsmeses,
    277    los de Bugia
    278    ffaran la via
    279    de la montainnja.
    280    Ab gran compainnja
    281    per lo boscatge
    282    sense guiatge
    283    prenent carera
    284    per la riera
    285    sera vençuda
    286    cridant aiuda
    287    jus per la plana.
    288    Gent Quatalana
    289    ab gran potença
    290    ffacent valença
    291    alçant bandera
    292    rompent la squera
    293    del paganisme.
    294    Deu del altisme
    295    a la lur lança
    296    dara poxança
    297    de fer conquesta;
    298    e del babtista
    299    passant la festa
    300    sera tempesta
    301    en Cataluinnja.
    302    Ceill qui s’aluinnja
    303    de la seu cassa
    304    a colp de spassa
    305    voldra l’entrada.
    306    E soterada
    307    l’alta corona
    308    veus Barcelona
    309    jus per la plage
    310    mandar misatge
    311    a la gran villa.
    312    O Vintimilla,
    313    Deu te confona
    314    car la corona
    315    per lo teu acte
    316    ffaesent contracte
    317    sera torbada.
    318    Desabitada
    319    sera ta terra
    320    al mig la guerra,
    321    e ta verdura
    322    sera pastura
    323    de la gran cabra.
    324    Penjant en l’arbre
    325    veuran ta polpa
    326    per la gran colpa
    327    c’auras comesa.
    328    Sera entesa
    329    la orible fama
    330    d’aicel qui t’ama.
    331    en tal tempesta
    332    a tal sinistre
    333    dara recapte
    334    lo dit molt abte
    335    en fet de guera.
    336    O puta peira,
    337    o tu Mecina,
    338    qui·t fas beguina
    339    per ta manera
    340    gitant la pedra
    341    la ma amagues
    342    de tan greus plagues
    343    seras ferida
    344    e derenclida
    345    de bon paratge,
    346    lo poch linatge
    347    betra la terra,
    348    si·l cors no erra
    349    de la planeta.
    350    Sera costreta
    351    gent Catalana
    352    veu de campana
    353    per tota terra.
    354    En tanta guera
    355    sera hoida
    356    lo poble crida
    357    en cella ora
    358    vaga de fora
    359    la gent estrainnja
    360    de la montainnja;
    361    ffaran repaire
    362    trista la maire
    363    que fill hi hage.
    364    Lo reu erbatge
    365    sera vianda
    366    fins que s’espanda
    367    la sanch per terra.
    368    Tal cruel guera
    369    ni tal pressura
    370    en la scriptura
    371    no es may lesta.
    372    Semblant tempesta
    373    haura Cerdeinnja,
    374    lo cel me·n seinnja
    375    nova carera.
    376    Alçant bandera
    377    brandint ta lança
    378    car sens duptança
    379    a tu s’acosta
    380    nova emposta
    381    de longa guera.
    382    Per mar e terra
    383    pendras pessança
    384    si perdonança
    385    no·t da fortuna,
    386    sots la luna
    387    sera tempesta.
    388    Apres la festa
    389    del san babtista
    390    lo gran legista
    391    Daniel posa
    392    lo fet sens glosa
    393    d’aicell delire,
    394    per çe suspire
    395    la falsa brança
    396    car molt li mancha
    397    humanal vida;
    398    e esmortida
    399    crida e plora.
    400    Vesent la ora
    401    verlant somnia
    402    la malaltia
    403    de Mariano
    404    tal haura dainnjo.
    405    que no aura colpa,
    406    e la ben polpa
    407    sera vianda.
    408    Axi ho comanda
    409    la profeçia.
    410    En aycell dia
    411    florira la barba
    412    de la gran cabra
    413    ffasent mestura
    414    de sa natura
    415    ab gent estrainnja;
    416    lo fum de Spainnja
    417    en verda rama
    418    tornara flama.
    419    En celha ora
    420    dins e de ffora
    421    molt bel statge
    422    sera selvatge
    423    en aital guera,
    424    cell d’Anglaterra
    425    ffasent continença
    426    de fer valença
    427    sota guiatge
    428    ffara dampnatge
    429    en tiratnia.
    430    En tal malia
    431    cell de Cardona
    432    per la corona
    433    dara recapte,
    434    e en disapte
    435    sera la rota
    436    ira de sota
    437    la gent estrainnja.
    438    pres la montainnja
    439    en la tempeste
    440    pres tal sinestre
    441    ffara la mostra
    442    la Illa nostra
    443    ço es Malorqua
    444    de bens exorqua.
    445    sos fills malignes
    446    axi com dignes
    447    per lur malura
    448    soferan presura
    449    trenta anyades,
    450    e prop passades
    451    cove s’espanda.
    452    Al pug de Randa
    453    la sanch beneyta.
    454    Per la maleita
    455    ffuror de poble,
    456    contra la noble
    457    alta corona
    458    prendran ezcona
    459    de rebellança
    460    sota istança
    461    d’un menor fraire
    462    qui sots pell vaire
    463    sera lur bisbe
    464    ab l’arquebisbe
    465    de Saragoça.
    466    La plena bossa
    467    pendra la buida,
    468    e cell qui·s cuida
    469    haver batllia
    470    la senyoria
    471    li sera tolta.
    472    En cella volta
    473    per ta fortuna
    474    seras comuna
    475    e no regina.
    476    Ab ta vesina
    477    ffasent la liga
    478    seras amiga
    479    tost descuberta
    480    e puis deserta;
    481    per mal afaire
    482    del menor fraire
    483    la teu fortuna
    484    sota la luna
    485    sera possada
    486    e anullada.
    487    Tu Barcelona
    488    qui est corona
    489    de la gran pompa,
    490    a so de trompa
    491    ballant fas festa
    492    portant en testa
    493    de joy garlanda,
    494    segons comanda
    495    la profeçia,
    496    ta alegria
    497    ara comença.
    498    Per ta potença
    499    seras temuda,
    500    ffaras ajuda
    501    a la corona
    502    cant Pamplona
    503    li fara nossa,
    504    per la espossa
    505    del nostre sira
    506    la Roda gira
    507    ffasent mudança
    508    de subiugança
    509    en senyoria;
    510    de la batlia
    511    tendras la maça.
    512    Lo cel percaça
    513    ab prouidença
    514    ta convinença
    515    sota la luna
    516    ffasent fortuna
    517    tornar bonança
    518    meneras dança
    519    de gran noblesa.
    520    Prenent l’empresa
    521    del sant passatge
    522    seras guiatge
    523    de la armada.
    524    e espaxada
    525    la vengança
    526    sota ta lança
    527    sera la terra,
    528    si ya no erra
    529    la meu sciença,
    530    sense fallença.
    531    Pus .xx. anyades
    532    sien passades
    533    com a regina
    534    jouee fadrina
    535    seras possada
    536    gint coronada
    537    sobre la Roda
    538    cove que rode
    539    ta conçiençia.
    540    En tal potença
    541    lo seu gran verme
    542    no fasent esperme
    543    del poch linatge
    544    sobre tu Rage
    545    la gran estela
    546    qui a ta vela
    547    de nent en popa.
    548    e de la gropa
    549    sobre la selha
    550    gaya e belha
    551    ta cavalcada
    552    per tuyt onrada
    553    sota la luna
    554    de dues una
    555    seras nomnada.
    556    Aura durada
    557    t’alegrança
    558    en tal puxança
    559    una setmana,
    560    puis ta ufana
    561    atras lexada
    562    com a privada
    563    de ta noblessa
    564    seras sotmessa
    565    a Saragoça.
    566    Cell qui s’engaça
    567    per mal volença
    568    ffaran offensa
    569    a la teu lansa
    570    e sera Ffrança
    571    en sa aiuda.
    572    La donchs moguda
    573    la cruel guera
    574    sera la terra
    575    tota turbada
    576    per la entrada
    577    dels Naureses
    578    qui ab Franceses
    579    ffaran lur liga
    580    contra qui diga
    581    no deu fadrina
    582    may per regina
    583    esser jurada.
    584    E començada
    585    la rebellança
    586    ta esperança
    587    sera perduda
    588    e asseguda
    589    en la cadira
    590    per la gran xira
    591    la real moça
    592    dins Saragoça
    593    pendran corona.
    594    Lo cel ho ordona
    595    dins lo quart signe
    596    per la indigne
    597    de senyoria.
    598    En aicell dia
    599    la gent francesa
    600    a ta despesa
    601    rompra la liga
    602    no·t fug si·t triga
    603    esta tempesta.
    604    Perdran la testa
    605    tres de Muncada,
    606    pres tal jornada
    607    vendra de Spainnja
    608    a qui pertanga
    609    la senyoria,
    610    la profecia
    611    clarament posa
    612    la orible nosa
    613    de Quataluinnja;
    614    cove que gruinnja
    615    en tal tempesta
    616    ffen de la festa
    617    longa setmana.
    618    Ja veg que marea
    619    la gran pianeta
    620    de tots bens neta
    621    Saturnus dita
    622    que desconfita,
    623    sera ta lança.
    624    E ta puxança
    625    tornara en flaquea
    626    puis ta noblea
    627    sera perduda,
    628    la donchs caiguda
    629    de la escala
    630    la dreta ala
    631    te sera rota,
    632    hiras desota
    633    de dol vestida
    634    de tuyt jaquida
    635    seras rondala
    636    de semblant playa
    637    seras ferida
    638    sense mentida
    639    la .i. coronada;
    640    car subiugada
    641    la Quataluinnja
    642    cove que·s munya
    643    la seu mamela
    644    jaque puncela
    645    e sens let sia.
    646    En aicell dia
    647    sera xuclada
    648    tant que gastada
    649    per leit sanch n’ischa.
    650    La gent morischa
    651    pres tal jornada
    652    sera forçada
    653    prendra babtisme,
    654    de que gran cisme
    655    cert si engenra.
    656    En cela terra
    657    pel poch linatge.
    658    lo gran patge
    659    rebra ofensa
    660    dins en Valença
    661    alçant bandera.
    662    O causa fera
    663    e molt amara
    664    que·l fill al pare
    665    la donchs auçia?
    666    Estrologia
    667    clarament posa
    668    esta gran nosa
    669    que pells fills bares
    670    la mort als pares
    671    sera donada;
    672    e la malvada
    673    ffuror del poble
    674    per lo molt noble
    675    lo rey en Pere
    676    pres la riera
    677    sera sotsmessa
    678    de la gent pressa.
    679    Apres grans penes
    680    trenta dotzenes
    681    seran penjades,
    682    e axi lexades
    683    per tota la orta
    684    de la gent morta
    685    pudira l’aire.
    686    Per tal afaire
    687    hauran los nobles
    688    del menuts poples
    689    pressa veniança.
    690    Apres tal dança
    691    un menor fraire
    692    al gran sant paire
    693    sera misatge
    694    pel gran ultratge
    695    fet al morisma,
    696    ço per la crisma
    697    per força dada
    698    e riçitada
    699    la vera causa,
    700    sense fer pausa,
    701    haura resposta
    702    que per l’amposta
    703    de tal sofisme
    704    lo dit babtisme
    705    valor no aje.
    706    Sots tal guiatge
    707    la moreria
    708    en aicell dia
    709    sera refeita
    710    per la gran peita
    711    per ella pagada,
    712    e castigada
    713    la gent menuda.
    714    Sera temuda
    715    la senyoria
    716    en aicel dia;
    717    mala fortuna
    718    sots la luna
    719    sera possada
    720    e refermada
    721    l’alta corona
    722    sots l’azcona
    723    sera la tera
    724    si ja no era
    725    la meu çiença,
    726    sense falença
    727    en tal jornada
    728    sera donada
    729    pel Rey en Pere
    730    nova manera
    731    de sancta vida,
    732    pres la exida
    733    dels navareses
    734    aragonesses
    735    ab gran puxança
    736    tendran balança
    737    de la dretura.
    738    La donchs segura
    739    viura la terra
    740    ab pau sens guera
    741    la gent unida
    742    detras jaquida
    743    la mal volença
    744    e la ofensa
    745    exoblidada
    746    sera passada
    747    la lur tempesta.
    748    Puis faran festa
    749    bella e gaya
    750    ffins a Deu playa
    751    que alre sia.

    752    Paraules closes
    753    sense les gloses
    754    no son enteses;
    755    per fo represes
    756    son a vegades.

 

 

 

Ed. Aristide Raimondi, «Un’antologia di rime catalane in un ms. ventimigliano», Archivio Storico per la Sicilia Orientale, XI, 1914, pp. 231-258.

 

Incipitario di Anselm Turmeda
Indice degli autori

Rialc