Rialc
Rao 94.42

            Ausiàs March


    1      La so ates d’on so volgut fugir;
    2      tinch me per pres e no so presonat;
    3      mas yo veig clar lo cors de mon mal fat,
    4      e no l’he vist ans d’en ses mans venir.
    5      Pren me n’axi com al devinador
    6      de sa greu mort per alguns clars mijans
    7      prenusticant: no fugint de ses mans,
    8      e ja per ffet tot quant es venidor.

    9      O tu, mal fat, mal prenosticador!
    10     E veig l’axi com si era present,
    11     per tal senyal que no pot ser mintent,
    12     puys m’a plagut lo que fuy vorredor.
    13     Quant so vengut al prenosticat punt,
    14     veent, fuy orb, e sabent, ignorant.
    15     No sse que fon que·m tench lo cor tirant
    16     per anar lla on no volgra sser junt.

    17     Si co·l senglar que devala del munt
    18     pells cans petits qui no·l basten matar,
    19     e baix’al pla, on veu alans estar,
    20     vol e no pot tornar del pla ’n amunt,
    21     ne pren a me, qui per fogir mal poch,
    22     caych en les mans de dolor sens remey,
    23     perpetual, sens mudar esta ley,
    24     ans crexera com, en loch dispost, foch.

    25     No creu lo fat molt hom qui es badoch,
    26     e molt grosser li allonga·l poder
    27     sobre que va e que pot en nos ffer.
    28     Lo cors es seu, e tot quant d’aquell toch;
    29     mogut e fferm, ha lo poder per Deu;
    30     tant quant al temps, se mostra variat;
    31     mas tot per Deu es axi ordenat,
    32     lo qual no·s mou, ne·s muda l’orde seu.

    33     Lo ffat se pren, segons l’entendre meu,
    34     tot quant es d’om, deffora la raho;
    35     lo foll es seu e sa eleccio;
    36     del savi pren quant a natura deu.
    37     No sse lo fat si guarda sol la fi,
    38     o si la fi pels mijans mirara;
    39     ladonchs la fi son esser mudara,
    40     si los mijans pendran revers cami.

    41     Mare de Deu, hages merce de mi
    42     e fes me sser de tu enamorat;
    43     de les amors que so passionat,
    44     yo conech cert que so mes que mesqui.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc