Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      O! vosaltres, honrats senyors,
    2      de la peyra escarnidors,
    3      e qui axi anats cercant:
    4      no y anets trufanejant.
    5      Si de natures attendets
    6      e les planetes conexets
    7      e tot llur cors sabets partir
    8      e lurs qualitats, sens mentir,
    9      e conexets tot llur antech
    10     e lurs natures, calt e sech,
    11     e·ls elements sabets mesclar
    12     e lur natura jermanar,
    13     juro vos per Deu, lo glorios,
    14     qu’en pauch de dies haurets vos
    15     nostra peyra benayrada,
    16     que en tot loch es atrobada.
    17     No sabets vos per veritat
    18     que peyra es cors animat,
    19     e la terra es axament
    20     peyra de tot li alament,
    21     e tots a ella van tornar
    22     e lur repos hi venen far?
    23     Arressi de l’aygua gelada
    24     tota la terra fon creada.
    25     E no sabets vos verament
    26     de la terra va foch exent,
    27     e de l’aer verament
    28     devalla l’aygua molt corrent,
    29     e si en terra pregon cavats
    30     exament l’aer hi trobats?
    31     Donchs, totes coses veraments
    32     hixen dels quatre elements,
    33     per que eu jur per lo Poderos
    34     que la peyra dich ar’a vos.
    35     L’aur mineral, adonchs, pendrets
    36     lucent e clar, be·l conexets;
    37     e de l’argent blanch depurat,
    38     d’aquell prenets ne la mitat;
    39     e de mercuri exament,
    40     la terza part veyrament.
    41     E tots ensemps los mesclarets
    42     sobre lo foch, si ho sabets,
    43     e haurets un infant compost
    44     de terra, d’aygua e de foch.
    45     Metets hi de l’aer l’espirit
    46     hi alletant sia nodrit,
    47     axi com mayre fa son fill
    48     ab gran treball e gran perill.
    49     Mas del seu veri vos guardats
    50     que gita quant es escalfats,
    51     car si us entra en la narill,
    52     per Deu, metra us en gran perill
    53     de mort soptana, c’ayxi es
    54     que metja no y valria res.
    55     Ladonchs ira l’infant crexent
    56     ab grans penes e ab turment.
    57     De moltes colors mudara
    58     cada vets que mamat haura,
    59     e quant serra tornat vermell,
    60     per veritat, guarra masell,
    61     frenetich e paralitich,
    62     e maculas del cors pudrit.
    63     Ydropich guarra verament.
    64     Serra metje honrat, valent
    65     de guarir tota malaltia
    66     integrament dins un dia.
    67     Eu certament vos jur per Deu
    68     e per Jhesus, lo car Fill seu,
    69     que ell no es aur ni argent,
    70     ans es foch e aygua corrent.
    71     La terra negra vos pendrets
    72     e l’ayre blanch, si·l conexets,
    73     e sanch vermella los tornarets
    74     quant los haureu agermanats.
    75     Puys prenets de l’aygua corrent
    76     e del foch vermell suaument,
    77     e ab la sanch los mesclarets.
    78     De tots quatre un cors farets
    79     que home serra appellat,
    80     de cors e d’arma compilat.
    81     Dins en un pou los gittats
    82     e ab la roda·ls turmentats,
    83     per tal que us diga son mester,
    84     car ell es noble tincturer;
    85     adonchs del pou los traurets
    86     e sobre·l foch los cremarets;
    87     e puys a beure los donats
    88     de l’aygua molta, e assats;
    89     apres al foch los tornarets.
    90     Sexanta vets axi u farets:
    91     veurets los honrats de valors
    92     e tots jorns mudar de colors.
    93     Ve·l vos vengut sus al draper,
    94     e robes s’an faytes tallar
    95     de un fin blanch et clar brunits.
    96     Hi ab gran gaug los ha vestits,
    97     car ell es molt blanch e luçent,
    98     e nul temps no van distinyent.
    99     Ab tant ha dit que·l provara
    100    sobre·l foch, si negrira.
    101    Ve·l vos que·l van al foch pausar
    102    e lexen lo y cent jorns estar:
    103    lo blanquet torna en sa rojor,
    104    car del foch va prenent color.
    105    Adonchs s’es fayt braser vermell,
    106    luzent e clar com bell solell.
    107    Es se tantost fort estirat
    108    †es en gaer de be† abeurat,
    109    que de un palm podets vestir
    110    cent milia homens, sens mentir.
    111    Adonchs pregem Deu Jhesucrist,
    112    Payre e Fill e Sant Espirit,
    113    un sol ver Deus poderos,
    114    que aytal tincta mostre a nos.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré e Michela Pereira, Rialc 2001.

Ms.: Bethlehem (Pennsylvania), Lehigh University Library, Le Trésor d’Alchimie, SC R 091 T798, ff. 151r-153r. || 15 benayrada] benyarada. — 52 us] uts. — 72 ayre] ayer.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc