Rialc
Rao 0.1, 0.1a, 0.1b, 0.1c, 0.1e, 0.1f, 0.1g, 0.1h, 0.1i

            Teatro

            Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria

Rabi

    1      A tu ho dich, don Caravida,
    2      de present, fe aquesta crida:
    3      que tothom vingua al Conseyl,
    4      sots pena de perdre la peyl.

Don Caravida

    5      Tothom, que sia del Conseyl,
    6      susara de present l’apeyl,
    7      e vinguen tuyt de mantinent
    8      a la casa del parlament;
    9      e qui d’aço defallira,
    10     tantost la sua peyl perdra.

Rabi

    11     Aljama: scoltats a mi.
    12     Lonch a de temps que no parli
    13     d’aquela mare de Jesus,
    14     del qual me tinch be per confus.
    15     Vegat si siria dret ho tort
    16     que, com vindra apres la mort,
    17     lo seu cors en foch gitem
    18     e a cremar tuyt lo liurem.
    19     E don Corcoç diga primer,
    20     com me sembla bon conseller.

Don Corcoç

    21     Senyer: be·m sembla bone beyl
    22     ni y a mester fort gran conseyl
    23     ço que vos avets preposat,
    24     que aquex cors sia cremat
    25     d’aqueyxa dona na Maria.
    26     Be y consent yo tota via.

Don Thabof

    27     Yo molt de temps he ja viscut,
    28     e dich vos o, si Deu m’ajut,
    29     que lonch temps he desigat
    30     que aquex cors fos ja cremat.

Aljama

    31     No despengam en va lo temps!
    32     Tuyt vos hi responem ensemps:
    33     que tuyt sirem aparellats
    34     de fer lo que aconseylats.

Santa Maria

    35     Mon fill Jesus, lo qual yo e portat:
    36     no siau en est mon tribulat;
    37     puja·m lexus e da·m la eretat.
    38     Ja no t’escus no aver pietat,
    39     com sia tal que res no la apaga,
    40     ans en lo mal resplandex, no s’amagua,
    41     tant es coral, per que gint m’afalagua.
    42     Tu, en la creu, del ladre, com penjava,
    43     dist la veu com merce·t demandava.
    44     Per que, Fill meu, ta mare pus amada
    45     e·l regne teu per tu sia posada,
    46     e mudar s’a lo coltell e la dagua
    47     qui·m travesa lo cor, en dolça paga;
    48     ja no sira qui yamay la·m sostragua.
    49     Com vinch al loch hon posist la petjada,
    50     algurt un poch, no·m tinch per sadolada.
    51     Obran me moch ela present jornada.
    52     Encen cel foch d’amor qui m’a cremada.

    53     Lo mon dolent, qui tan tristament pagua:
    54     lum resplandent, que·l cel no y enfalaga,
    55     certanament a tu venir enaga.
    56     Nedta gent ab tu tots temps habita.
    57     Regeament en aço fas gran fita.
    58     Donchs, purament, ta mare damunt dita
    59     eternalment e·l teu llibre scrita.
    60     Don te laor, que may no fayl ni vauga.
    61     La ffin amor no·m pens que hom la·m tragua,
    62     preyon, del cor, per colpa que·n retragua.
    63     Del mon me trau,qui lo seu dart en bagua,
    64     a tothom trau, no es qui se n’estragua.
    65     Du m’al palau hon no fir mort ni plagua.

    66     Mon Fill, qui lo mon reemist
    67     e del meu ventre carri prenguist:
    68     trau me d’est setgle doloros
    69     e aporta m’al teu repos.
    70     Car no a res e·l mon present
    71     qui·m complesca lo meu talent;
    72     per que prenchyo lo meu Senyor,
    73     que tu complesques lo meu cor.

Jesucrist

    74     A tu ho dich, partex del cel,
    75     com jo ho se e no t’o cel,
    76     que la mayre que m’a portat
    77     a gran desig de mon regnat,
    78     per que lo di est bon novell:
    79     qu’aci vendra en mon castell,
    80     e dona li est ram polit,
    81     qui portaran davant lo lit
    82     com soterraran lo seu cors
    83     e l’anima aura repos.

Angel

    84     Mare de Deu, del mon confort,
    85     del teu car Fill saluts t’aport,
    86     d’est setgle deus exir per mort;
    87     l’anima vindra a bon port.
    88     De paradis t’aport est ram;
    89     davant lo lit lo portaran
    90     ceyls qui·l teu cors sortararan,
    91     e, d’aquell, honor faran.

Santa Maria

    92     Angel de Deu resplandent, beyl,
    93     qui m’as aduyt tan bon noveyl,
    94     prech te que·m diges lo teu nom,
    95     que mes me play que de nuyl hom;
    96     e los apostols frayres meus,
    97     qui per lo mon los feyts seus,
    98     sien açi ensemps ab mi
    99     e jo·ls vega ans de ma fi,
    100    e com l’anima deura exir
    101    del meu cors, a Deu venir,
    102    no vega l’esperit malvat
    103    qui·l mon engana ab mal art;
    104    e no aja en mi poder
    105    lo diable ta ’mal guerer.

Angel

    106    Mare de Deu, tot glorios,
    107    lo meu nom es maravellos,
    108    jaquex l’estar e no t’o preus;
    109    mas los apostols frares teus
    110    açi ensemps s’ajustaran
    111    e lo teu cors sotararan.
    112    Mas, per que tu as tal paor
    113    veure·l demoni, ni temor?
    114    Com tu li as lo cap trencat,
    115    de son poder l’as despullat.
    116    Mas, feyt sia com tu voldras:
    117    negun diable no veuras.

Sant Joan 

    118    Verge mare del Creador
    119    saluts vos do al Salvador
    120    Mare de Deu, que es aço?
    121    Tantost vengut so açi yo.

Santa Maria

    122    Membre·t, si·t plau, mon fill Johan,
    123    com lo meu Fill en creu penjan
    124    comana mi a tu per mayre
    125    que fosses mon fill, no dix frare.
    126    Vet que m’apella mon Senyor
    127    que isqua del mon e de dolor.
    128    Perque del meu cors ajes cura
    129    per ço que aja sepultara
    130    com dels juheus hoyt e dir
    131    que speren con deure exir
    132    d’aquest mon e a Deu anar,
    133    que lo meu cors volen cremar.
    134    Davant lo lit faras portar,
    135    com lo cors iran sotarrar,
    136    aquesta palma resplandent,
    137    la qual te lliure de present.

Sant Joan

    138    O Deu, que fare yo, tot sol,
    139    com la mayre del nostre sol
    140    exira d’aquest mon present?
    141    Com li dare honrament?
    142    O deu, tramet hinch mos germans
    143    qui per lo mon son preycans,
    144    que tuyt façam ensemps honor
    145    a la mare del Creador.

Sant Pere

    146    Barons, tantost me maraveyl
    147    d’aquest fayt tan gran e noveyl,
    148    com Deu nos a ’çi portats,
    149    soptosament, e ajustats.

Sant Pau

    150    Certes, per lo bon pastor
    151    apellat nos a lo senyor.

Sant Andreu

    152    Aço es feyt special
    153    que fa lo rey celestial.

Sant Jaume el Major

    154    Beneyt sia l’omnipotent
    155    qui·ns a ’justats soptosament.

Sant Tomas

    156    Aquell qui fa les maravelles
    157    revela coses novelles.

Sant Jaume el Menor

    158    Be creu que sia veritat
    159    ço que as ara parlat. 

Sant Felip

    160    O Deu, com obra com se vol,
    161    sobre natura eyl tot sol!

Sant Bartomeu

    162    Ja res no li pot contrastar
    163    al seu poder com vol obrar.

Sant Mateu

    164    Placi’a Deu, Senyor del cel,
    165    que aquest feyt eyl nos revel.

Sant Simo

    166    Be·m pens que molt no·s trigara
    167    qui·l bon Senyor revelara.

Sant Judes

    168    No dupte res ven ço qu’as dit,
    169    que no s’ajust sent Sperit.

Sant Macia

    170    Jesus, qu’es lum del mon fort clar,
    171    be·m pens que vulla revelar.

Sant Joan

    172    Germans, de ço que vos parlau
    173    e tant vos enmaravellau,
    174    dich vos que la verge Maria
    175    deu exir d’aquesta vida,
    176    per que degu d’aço no·s plor
    177    ni mostre alguna tristor.
    178    Per tal com nos que preycam
    179    e altra vida nunçiam.
    180    lo poble no devem torbar
    181    que de res nos pusqua jutgar.

Apostols

    182    Verge mare, Deus te sal!

Santa Maria

    183    E a vosaltres atrestal.

Llucifer

    184    Hous ho, diable Astarot?
    185    No sies tots temps tan arlot.
    186    A la mare ve de Jesucrist,
    187    qui ab dol me fa viure e trist;
    188    veges si la poras aver
    189    ni metre la en mon poder.

Astarot

    190    A tu responch de mantinent,
    191    vengut m’es gran tremolament
    192    com dich te yo per veritat,
    193    aquexa a gran santedat;
    194    per que·t dich no y gos anar,
    195    ni la poyria derochar.

Llucifer

    196    Los meus vasals, a vos ho dich:
    197    batets me aquest enamich
    198    qui no vol fer ma volentat
    199    e ’n la cara m’a contrastat.

Llucifer

    200    Hoges diable, tu, Barit,
    201    qui entre·ls altres est ardit,
    202    fe tu ço que don Starot
    203    no sap tractar, ni fer ho pot.

Barit

    204    Dich te, senyor, no so ardit
    205    ni sabre fer ço que m’as dit;
    206    per que fe ço que·t plau de mi,
    207    que ja no·m partire d’açi.

Llucifer

    208    Levats me davant don Barit,
    209    que no val .i. peu de cabrit.
    210    Metets lo dins de mantinent!
    211    Donats li pena turment!

Llucifer

    212    Escolta tu, don Beemot:
    213    prech te que no sies mamot,
    214    e, si vols esser mon amich,
    215    ffe ço que no pot don Barit.

Beemot

    216    Senyor, breument te parlaré
    217    que ja d’ayxo res no·n fare.

Llucifer

    218    Ho las! Be·m tinch per desonrat
    219    d’aquest que axi a parlat!
    220    Metets lo en lo foch ardent
    221    hon aja sofre molt pudent.

Llucifer

    222    Mascaron, diable pus cert,
    223    entre los altres be espert:
    224    ve te n’enves exa Maria
    225    que deu exir d’aquesta vida,
    226    e tu la pensa de temptar;
    227    e si la pots enderoquar,
    228    tantost açi tu la haporta
    229    e tancarem tantost la porta.
    230    Perque t’o dich, don Mascaron,
    231    d’uymes dels uyls te trau la son;
    232    e aparella ton forroyl,
    233    de tot quant es pren scorcoyl.

Mascaron

    234    Abans de temps me grat lo cap;
    235    pahor me fa que no m’escap.
    236    Enpero, yo u asajare;
    237    Mas pens me que mala y ire.

Mascaron

    238    Fuyam, fugam, que mala y so anat!
    239    [. . .] alguda m’es tota ma art!

Sant i Santes

    240    Loem lo Senyor
    241    en la nobla creatura
    242    que trau del mon e dolor.

    243    Per Deus estada eleta
    244    que concebes lo seu Fiyl.
    245    Resplandent, clara e neta,
    246    de virginitat espiyl.
    247    De cors e de cor
    248    com es estada molt pura,
    249    tots temps aura gran honor.

    250    Loem lo Senyor
    251    en la nobla creatura
    252    que trau del mon e dolor.

    253    Ceyl qui de verge volch nexer
    254    en lo san temps de Nadal
    255    e de puys menjar e crexer
    256    e soferit molt de mal,
    257    de present tristor
    258    sa mare e d’amargura
    259    transmuda la en gran dolçor.

    260    Loem lo Senyor
    261    en la nobla creatura
    262    que trau del mon e dolor.

    263    Mes val aquesta proferta
    264    que fa·l Senyor de les leys
    265    que no aquella hoferta
    266    que portaren los tres Reys:
    267    mira, ’nsens e hor
    268    que·l setgle nex e satura,
    269    mas el cel es lo millor.

    270    Loem lo Senyor
    271    en la nobla creatura
    272    que trau del mon e dolor.

    273    Qui·ns leva en nobla vida
    274    e mori per cruel mort,
    275    a la sua mare crida
    276    que puyg en lo seu bon port.
    277    Exin de maror
    278    del mon e de sa spressura
    279    aura complit lo seu cor.

    280    Loem lo Senyor
    281    en la nobla creatura
    282    que trau del mon e dolor.

    283    Qui el cel te la cadira,
    284    en terra es devaylat,
    285    a la sua mare tira
    286    que puge en son regnat.
    287    Ab gran resplandor
    288    departex de la foscura
    289    complida de fina amor.

    290    Loem lo Senyor
    291    en la nobla creatura
    292    que trau del mon e dolor.

    293    Jesus, que d’abans complia,
    294    tramete Sant Sperit
    295    los seus e sancta Maria
    296    e seya ab lo seu dit.
    297    Pugam son tresor
    298    la Verge meys de freytura?
    299    estam ab son aymador.

    300    Loem lo Senyor
    301    en la nobla creatura
    302    que trau del mon e dolor.

    303    Ara es aquell bon dia
    304    qu’es devaylat de present.
    305    A complit desig qu’avia
    306    sa mare, eternalment.
    307    No li ix de son cor,
    308    ans li mostra be gran cura
    309    Jesus, lo bon salvador.

    310    Loem lo Senyor
    311    en la nobla creatura
    312    que trau del mon e dolor.

    313    Gloria e honor
    314    sia Deu en la altura
    315    de sa mare honrador.

    316    Loem lo Senyor
    317    en la nobla creatura
    318    que trau del mon e dolor.

Jesucrist

    319    Vine, amiga molt plasent,
    320    elegida eternalment.
    321    En ma cadira·t vull posar
    322    e totstemps gloria donar.

Santa Maria

    323    A tu responch, lo meu Senyor,
    324    apparellat es lo meu cor.

Sants i Santes

    325    Aquesta es, sapiats per ver,
    326    que no sap que s’es mal plaer.
    327    Ab los sans aja gasardo
    328    de gloria que Deus li do.

Santa Maria

    329    Les gens del mon preycaran,
    330    benauyrada mi diran,
    331    com m’es donat exalçament
    332    lo meu Senyor homnipotent.

Jesucrist

    333    Sposa mia, sus del lit
    334    e puyar t’e a mon delit.
    335    Corona·t donare real
    336    que sia a tu perpetual.

Santa Maria

    337    A tu, Senyor, vull hobeyr,
    338    e la tua volentat complir.
    339    Com l’Escriptura ho a dit,
    340    en tu s’alegre l’esperit.

Jesucrist

    341    Anats vos en en ela vayl
    342    hon trobarets sens gran trebal
    343    un sepulcre apparellat,
    344    e aqui lo cors sotarrat.
    345    E pux tres dies m’esperat
    346    tro sus que yo sia tornat

Apostols

    347    Mare de Deu, membre·t de nos,
    348    qui vas ab ton Fill piados,
    349    e guarda·ns en est mon dolent
    350    qui es ple de tan gran turment.

Sants i Santes

    351    Qui es qui puya del desert
    352    hon manta gent perex·s pert?
    353    Qui ve açi ab gran honor
    354    en lo braç de son aymador?

Sants i Santes

    355    Aquesta es de de gran belea
    356    e plena de tota nedea.
    357    E a plaut al Salvador
    358    per caritat e per amor.

Sant Joan

    359    Jas tu, qui est nostre pastor,
    360    e d’esta palma fe honor
    361    davant lo lit de nostra Dona,
    362    com me semble cosa molt bona.

Sant Pere

    363    Johan, la palma portaras
    364    a ta semblant ne serviras,
    365    com en tu a virginitat
    366    a nostra Dona as semblat,

Sant Pau

    367    Yo, dels apostols lo menor,
    368    a nostra Dona faç honor.
    369    Per que tuyt nos apparellem
    370    e al sepulcre la portem.

Apostols

    371    Loem Deus en la altura,
    372    qui trau de present dolor
    373    la Verge de qui a cura
    374    e posa la en gran honor,
    375    com es nobla criatura,
    376    mare de nostre Senyor.

    377    Ffort es santa e benichna
    378    e plena de pietat,
    379    com es estada molt digna
    380    de pujar en son regnat.
    381    No es estada maligna,
    382    Deu li dona potestat.

    383    Ffuya mar e la tempesta
    384    d’aquest poble crestia,
    385    qui fa huy tan beyla festa,
    386    e la tristor que se·n va.
    387    La Verge, com es requesta,
    388    tan gran pietat li a.

    389    Les muntanyes huy s’alegren
    390    que pugen per poritat,
    391    e les valls aço entenen
    392    complides d’omilitat,
    393    e hovelles qui conçeben
    394    ayels de simpliçitat.

    395    Puyada es huy la terra
    396    davant lo nostre Senyor;
    397    luyada es de la gerra
    398    d’aquest mon hon a dolor;
    399    pasada es part la sera,
    400    hon es plena de dolçor.

    401    Les pedres son convertides
    402    en aygues de pietat,
    403    e les roques son partides
    404    en fons on han caritat,
    405    perque siran ben complides
    406    alt per gran feliçitat.

    407    Gloria sia donada
    408    al Senyor de tanta gent
    409    qui la Verge a posada
    410    en gran tan exalçament,
    411    que es bona advocada
    412    de nos tan curosament.

    413    No qual duptar sia mare
    414    de Jesus omnipotent,
    415    qui es Fill de Deu lo Pare
    416    e aguda a la gent;
    417    nostra carn es e bon frare,
    418    loem lo devotament.

    419    Qui el cel a son estatge
    420    be demostra son poder,
    421    bax, en aquest ermitatge,
    422    tuyt ho podem ben veser.
    423    Puga en son eretatge
    424    sa mare per son voler.

    425    Gloria sia donada
    426    a la sancta Trinitat;
    427    vida·ns sia procurada
    428    davant la seu magestat
    429    per la nostra advocada,
    430    mare de gran pietat.
              Amen.

Jueus

    431    Armes, armes, desastruchs!
    432    Veus, los dexebles son venguts.
    433    Façam que no aga honor
    434    la mare de l’enganador.

Rabi

    435    Aljama, a mi scoltat:
    436    a ta mal so m’an despertat,
    437    a veyg la mare de Jesus
    438    que a honor, d’on so confus.

    439    P[. . .] Pere no·m desempas
    440    [. . .] en semblant cas
    441    en qual manera
    442    [. . .] con la portera
    443    [. . .] acusar.
    444    Per que·m mi vulles ajudar.

Sant Pere

    445    Be·t pots pensar tu, verament,
    446    que nos avem ocupament
    447    d’entendre en la soboltura
    448    e no molt en la tua cura.
    449    Mas, si en Christ creure voldras,
    450    tu sanitat recobraras.

Rabi

    451    Jo creu Jesus es Fill de Deu
    452    e d’esta dona es Fill seu.

    453    Ho, las! Que no so jo garit,
    454    si be·m so departit del llit!

Sant Pere

    455    Besa lo lit demantinent!
    456    Diges: «Jo creu be verament
    457    en Jesucrist, lo qual porta
    458    esta dona que açi esta.
    459    Virginitat en eyla fo
    460    apres del part, axi u creu jo».

Rabi

    461    Tot quant m’as dit jo creu ades
    462    e davant tuyt tot o confes.

Sant Pere

    463    La palma pren que sent Johan
    464    en la sua ma va portan,
    465    e toqua ’n aqueyl poble pech
    466    qui no a vista, ans es cech.
    467    E qui en Crist creure voldra
    468    la sua vista cobrara.

Rabi

    469    Si en Christ creure volrets,
    470    tantost la vista cobrarets.

Jesucrist

    471    Devallem lo cos honrar
    472    de la Verge mare mia,
    473    la qual vull resuscitar.

Sants i Santes

    474    Ara isqua de la fossa
    475    aquest cors de santedat,
    476    no y podrisca carn ni ossa
    477    com son de gran dicnitat.

    478    En est dia, donchs, estia
    479    lo cors ab son sperit.
    480    Totstemps sia lay, on dia
    481    pesevera meys de nit.

    482    Ho, com mostra gran honrança
    483    a sa mare Jesuchrist!
    484    [. . .] gran malanança
    485    del setgle dolent [. . .]
    486    [. . .] loem lo Salvayre
    487    qui done aytal [. . .]
    488    e puge s’a son repayre
    489    sa mare, a gran [. . .]
    490    perdurable.

Jesucrist

    491    Vosaltres, que açi m’esperats,
    492    pau e salut tots temps ayats!

Apostols

    493    Gloria sia ab tu, Senyor,
    494    e lausament e gran honor.

Jesucrist

    495    Los meus amichs, parlau me clar:
    496    la mia mare vull honrar.
    497    Digats me, donchs, quin honrament
    498    ti donare eternalment?

Apostols

    499    Pus tu la mort vencist
    500    e de la mort resuçitist,
    501    la tua mare fe levar
    502    e de la mort resuçitar.
    503    En cors e en anima la corona
    504    e los teus bens ti abandona.

Jesucrist

    505    Amiga mia, sus d’aqui
    506    e puja te n’en cel ab mi,
    507    e no romanga·l terenal
    508    aquest temple celestial.

Sants i Santes

    509    Tan gloriosa es aquesta dona
    510    qui el cel puya per sa gran nedea,
    511    que a tenguda en la sua vida
    512    [. . .]

    513    Si la malea del hom e de fembra
    514    a corrompuda natura humana,
    515    que no perescha, sera advocada
    516    Sancta Maria.

    517    Veus la escala qu’es apparellada
    518    al cel, de terra que pugar i pusquen
    519    homens e dones, com a tots ajuda
    520    aquesta dona.

    521    Veus la devota, a foyls e a savis,
    522    per benvolença que a tuyt demostra,
    523    tuyt hi cregen e gint la reclamen
    524    que·ls do ajuda.

    525    Tan piadosa es aquesta Verge,
    526    a son Fill sembla, qui no exoblida
    527    los fills que ama, nos fara aquesta
    528    qui es sa mare.

    529    Les plages mostra lo Fill a son Pare
    530    e les mameyles a Jesus sa Mayre
    531    qu’a Deu s’acosten ab gran confiança
    532    homens e dones.

    533    Gran goyg e festa es en la altura,
    534    pau, benvolença sia en la terra,
    535    en aquest dia mostren alegria
    536    angels, arcangels.

    537    Gloria sia al Fill e al Payre.
    538    En te si sia l’esperit salvayre,
    539    com es honrada la verge Maria
    540    en aquest dia.

Jesucrist

    541    Corona·t do e·t pos el cap
    542    [. . .]s perda ni t’escap.
    543    [. . .] dor
    544    [. . .]n honor
    545    [. . .]dent
    546    [. . .]nt

    547    Gran goys es e gran pagament
    548    de el mare, del Creador,
    549    que a tan gran exalçament
    550    en la cort de nostre Senyor.

    551    Sobre los angels a honor
    552    e·ls altres sans qui son el çel.
    553    Per la sua molt gran amor
    554    com es coloma meys de fel.

    555    Davant son Fill qui a portat
    556    honrada es e per ho be,
    557    apres d’el en aquest regnat
    558    la sua gloria hobte.

    559    Venguda es qui pregara
    560    pels peccados, devotament,
    561    la lur salut procurara
    562    davant Jesus homnipotent.

    563    Gloria si’a tu, Senyor,
    564    qui d’esta dona carn prenguist
    565    e as donada tal honor
    566    axi com tu resuçitist.

Sants i Santes

    567    Verge plasent, qui est tan exalçada
    568    d’aquesta gent, qui es tan exarada,
    569    pren te n’esment que no sia dampnada;
    570    curossament sies lur advocada.

    571    Pus que·l teu si es ple de mediçina,
    572    tramet n’açi, en esta vayl mesquina,
    573    qui est aqui poderossa regina.
    574    [. . .]
    575    [. . .] estar en esta vayl plorossa
    576    [. . .] molt graçiossa
    577    e·t fa [. . .]
    578    Vet los teus fiyls per lengua [. . .]
    579    [. . .] greus perills trau los de la [. . .]
    580    [. . .] en la cort celestina.

    581    Tu qu’al [. . .] as obtengut repayre,
    582    e aba dolçor estats en tan gran ayre,
    583    del bon Senyor est preçiossa mayre,
    584    qui per amor es nostre carn e frayre.

    585    Est poble cuyt per foch de mal ’spina
    586    no vischa buyt de gran devina.
    587    Ajuda tuyt, estela matutina.

    588    Si be·ns falim e fem de grans errades
    589    e·ns esmonyin per diverses marades,
    590    a tu venim en estes encontrades
    591    e com fogim trau nos de les parades
    592    que l’enamich para e·n lo breguina
    593    que no·ns destrich lo peccat qui·ns tragina.
    594    Donques, abrich nos a tu’amor fina.

    595    Est mon pus dur que maça de savina,
    596    axi, segur com la onda marina,
    597    que no·ns atur preguam te·n plasentina.

Santa Maria

    598    Peccados, estats ab bon cor,
    599    com jo so açi ab honor
    600    e prech lo meu Fiyl glorios
    601    que eyl vos sia piados.

    602    Si algu de vos a errat,
    603    ja no sia desesperat.
    604    Mon Fiyl son Payre preguara
    605    e eyl los meus prechs oira.

    606    [. . .]
    607    [. . .]
    608    [. . .] honor
    609    [. . .] salvador.

Cor final

    610    Verge sancta Maria,
    611    qui del mon est guiayre,
    612    guarda·ns de mal desayre
    613    aquesta compayia.

    614    Pus dolça tens la festa,
    615    alt ell sobiran çel,
    616    que mel.
    617    Guarda·ns de la tempesta
    618    de l’enemich cruel,
    619    rebel,
    620    que puya e nuyt e dia,
    621    que perdam lo repayre
    622    hon tu as tan gran d’ayre
    623    e tanta d’alegria.

    624    Verge molt piadossa
    625    qui regnes altament,
    626    present
    627    en terra gloriosa
    628    governa esta gent,
    629    servent
    630    en esta present vida,
    631    ab Jesus lo salvayre
    632    e tu que est sa mayre
    633    sens huma[na]l paria.

    634    Verge neta e pura,
    635    en lo teu sant castell
    636    molt beyl.
    637    clemençia hi dura.
    638    Sembles al teu ayell,
    639    com eyll.
    640    Gran pietat doia
    641    com se feu nostre frayre,
    642    doctor e preycayre
    643    la gent hi enduya.

    644    Gloria, honor sia
    645    a Jesus e sa mayre
    646    donada pel comfrayre
    647    en esta confraria.

    648    [. . .]
    649    [. . .]
    650    [. . .]
    651    [. . .]

    652    Per a donar honor
    653    e per la tu’amor
    654    Donques, lo co[. . .]
    655    Ara e pux tot [. . .]

    656    P[. . .]en treball
    657    la terra [. . .]
    658    Bax en aquesta vall
    659    soferim gran [. . .]

    660    Tu, Verge, los envia
    661    algun refreschament,
    662    com en tu fort se fia
    663    tota aquesta gent.

    664    A tu volem servir
    665    e al teu Fiyl molt car,
    666    que pusquen obtenir
    667    vules nos ajudar.

    668    Que res que en est mon sia
    669    no·ls d[. . .] enpatxament,
    670    estan en companyia
    671    qui d’aço an talent.

    672    Gloria e honor sia
    673    a Deu e lausament;
    674    e goyg e alegria
    675    a tot aquest covent.

 

 

 

Ed. Amadeu J. Soberanas, Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria, Patronat de la Representació La Selva del Camp, Montblanc, 1983. — Questa edizione comprende l’intero testo della Representació e non solo le parti repertoriate da Parramon.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc