Rialc
Rao 116.1

            Ramon Muntaner


    1      E·l nom d’aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro
    2      en so de Gi Nantull faray un bell sermo
    3      a honor e a laus del casal d’Arago,
    4      e per tal qu’axi sia la salutacio
    5      diga cascu, si·l plats, que la Verge·ns do
    6      seny e entendimen que·n façam nostre pro
    7      per est mon e per l’altre, e qu’e salvacio
    8      vengen trastuyt li comte, vescomte, baro,
    9      cavaller e burges, mariner e peo,
    10     qui ’n est bo passatge de Serdenya a bando
    11     metra si e sa terra e sa provesio,
    12     e segran l’alt infant n’Amfos, qu’es gamfano
    13     de tota Spanya, creximent e creso:
    14     de levant a ponent, mig jorn, septentrio
    15     temblara tota gent qui en segepcio
    16     de sos payres valents reys Jayme ja·n so,
    17     e vull sapiats cascu c’aquest es lo leo
    18     que Sibella nos dits c’ab senyal de basto
    19     abatria l’ergull de mant’alta mayso
    20     que jes or non diray, que be m’entenden pro.

    21     Ara vull que sapiats lo meu entendimen:
    22     que trastuyt li presich estan tan solamen
    23     en tres causes palesas que diray veramen:
    24     l’una es la persona que presich’a la gen;
    25     la secunda del poble qui l’au be e l’enten;
    26     la terça es la rayso qui del sermo dexen.
    27     Adonchs de la primera vos dich que follamen
    28     puja altr’en trebuna qui·n sap certamen
    29     dire pro e contra a tot son monimen,
    30     e sapia salvar lo seu preposamen;
    31     la secunda, del poble, que ses murmuramen
    32     lo deven ascoltar cascus molt belamen
    33     que u sapia retener a son meylloramen,
    34     qu’esters pauch valria tot son presicamen:
    35     que l’evangeli dits que·s perdet la semen
    36     qui·s gitet entre peyres e spines examen;
    37     la terça vos dich que deu far fundamen
    38     al preposit que parla, ses tot variamen:
    39     per ques eu fundaray non presich e breumen
    40     en est bon viatge, qui·ns es a tuyt plasen.

    41     Adonchs, senyor infant, com a vostre vassall
    42     entendets ma rayso, que assats de trebayll
    43     ay vist en cest mon, pus que null de mon tall:
    44     e per ço en la mar vullats pendre mirall
    45     de li vostre ’nseçor qui feron mant assall,
    46     que terçol no metats en l’estol, es a tall
    47     vos vendran vostres fayts, que adoch ne capmall
    48     no us stara devant, sal vint que l’almirall
    49     galees faça far leugeres co ventall:
    50     enaxi·l balesters iran com a fiblall,
    51     no·ls falra de lurs armes, ans fort com a batayll
    52     los trobarets als obs, c’axi c’om pesc’ab rall,
    53     que tot quant l’es devan tira que res non fall;
    54     es en la vostra gent, senyor, no y a mestall,
    55     que trastuyt son d’un cor: null no se·n barall,
    56     c’axi es la vertats, que·l valent d’un crestall
    57     no preen l’als del mon, mas que del fi corall
    58     qu’en Serdenya se pescha, es apres del matall
    59     vos pusquen far senyor, si que ab un sogall
    60     vos amenen devant tuyt cell vans en agall.†

    61     Per ço ay comensat en lo fayt de la mar
    62     car la mar vol tener çell qui vol aquistar
    63     lo regne de Serdenya, e si o fay, tremblar
    64     fara trastot lo mon, es ayço no·s pot far
    65     ses menar la gent frescha per ferir e per dar,
    66     e jamay ab terçoll fresch no poden anar
    67     nautxer ne balester qu’el fayts s’an a parar,
    68     ne remer ne proer: ayço no cal provar,
    69     que·l balester en taula jugan a tot levar,
    70     que per mar e per terra no·ls pot res contrastar,
    71     e sobr’aquest partit vos pori’allegar
    72     manta bona rayso, de que no·m cal parlar;
    73     per que, senyor infant, si Jhesu Christi vos gar,
    74     vostra gent tenits en alt e en car
    75     e honor e poder a l’almirayll donar
    76     vulats, que null altre no y aia comendar
    77     mas apres de vos; enaxi honrar
    78     vos fara de tots fayts que vulats comensar.
    79     Cent galees o pus say que porets menar,
    80     lenys armats, sageties c’om no pot albirar.

    81     Cinquanta naus, senyor, say que vos manarets,
    82     lenys, tarides de bandes e mants d’altres lenyets
    83     que tuyt, la Deu merce, de vostra gent aurets:
    84     adonchs lo recullir sia plasent e nets,
    85     e que a Port Fangos sien trastuyt elets
    86     que vengan a iorn çert, e les grans naus farets,
    87     senyor, mentr’en escala, es apres los pauquets,
    88     per ço que negun dan l’enamich que sta quets
    89     no us pusquen donar: d’ayço us prech que us guardets,
    90     qu’ab gent falç’e mestra say que contrastarets,
    91     per que, senyor, es obs que us adonets
    92     qu’en lurs paraules ne en ells no us fiets;
    93     e totes les galeas pres terra tindrets:
    94     enaxi per escala aparellarets
    95     que sien hordonats, es en guarda metrets
    96     quatre lenys armats a cuy senyal darets
    97     que fasen tan leu, e puys no duptets
    98     que dan vos puscha dar home que no amets,
    99     ans en guarda de Deu vos recullirets
    100    qui us do honor e guaig e tot ço que volrets.

    101    Es encara sopley la reyal magestat
    102    qu’en cascuna galea, que sia hordonat
    103    dos nautxer e proer que sens, tot barat
    104    pensen de·l cavall, que sol un oblidat
    105    no sia, que fos obs no·l sia donat:
    106    car la gent tarasana, tro que sien usat
    107    de si an pro a far, ans sian ben pensat
    108    cascus e son dever: axi·ls sia mandat;
    109    enaxi hiran tuyt fresch e repausat,
    110    e tuyt li cavaller sian acostumat
    111    que lay hon son cavall ira, sia mudat
    112    ab tota sa companya, per tal ques aviat
    113    fossen en lur cavall tuyt molt gent arreat;
    114    e si als se·n facia, seria vanitat,
    115    que·l passatge er breus, don alegr’e pagat
    116    hira ab tot li seu, e si n’era lunyat,
    117    hira li lo cor que tot fos malmenat,
    118    e null aço no mut qui vol esser lausat:
    119    qui son cavall se lunya, pot se tenir per fat,
    120    qu’en loch pora falir don sera menyspreat.

    121    E per vostra altesa hordonarets, senyor,
    122    que li almugaten e l’altre cap maior
    123    de l’almugaveria, qui son del mon la flor,
    124    vagen en les galees, e Deus companys ab lor,
    125    de cascu, e li altre hiran ab gran baudor;
    126    examen en les naus, hon los fasen honor,
    127    la vianda s’ordon, que segons sa valor
    128    n’aian assats trastuyt, axi·l gran co·l menor;
    129    es en cascun vaxells aia hordonador
    130    de totes estes causes con donen a saubor;
    131    es en cascuna nau fayts metre per terror
    132    tres balestes de torn, e qui us vol mal si·n plor,
    133    e trabuchs, manganells, ayço prech no·s demor,
    134    axades, palafanges ab mil bon laurador
    135    vos, senyor, menarets, e cent tapiador,
    136    carpanter e ferrer qui no temen calor,
    137    e puys, Deus mijansan, no us cal aver pahor
    138    que villes ne castells, ciutats, casals ne tor,
    139    que no·s renda a vos, sidonchs ab gran dolor
    140    no volien morir e perdre lur honor.

    141    E cant ayço, senyor, sera fayt e complit
    142    en nom del payr’e·l fill e del sant sperit
    143    e de sa dolça mayre, que prech que no us oblit,
    144    e de trastuyt li sant ab joy e ab delit,
    145    vos pensats de reculler, e que dia e nit
    146    vos tengan en sa guarda, es a Maho m’es dit
    147    que·l bon rey de Mallorcha vos fara tal convit
    148    que trastuyt vos diran que no y a fallit;
    149    es en apres senyor, qual se vulla ne crit,
    150    a la ylla sent .P. ab fe larch e trit
    151    refrescat li cavall si eren afablit,
    152    es entretan l’estol sera amanuyt
    153    de passar en Serdenya trastuyt, gran e petit.
    154    Ay, qui cell jorn veyra de joy sera guarnit,
    155    que tants coms e vescoms e varvasor exit
    156    axi gent arreat, qui de cor son plevit
    157    servir l’alt senyor infant, qu’es benesit
    158    de tota res qu’il vea, e·l pus exernit
    159    qui anch fos, ne anch mays null no·l vee marrit;
    160    e d’armes say que·l mon non er tant se delit.

    161    Trastuyt cavaller qui ab vos anaran
    162    son vostre natural e valen e presan,
    163    cascu d’onrat paratge que no y a null suan;
    164    e son tal duy millers que null rey no se·n van
    165    que n’aya tan bos, es examen seran
    166    dets millers d’almugaver qui tots temps vos segran,
    167    e mant d’altre sirvent qui no us demandaran
    168    que·ls donets res de vostre, car en lur cor no an
    169    mas que us pusquen servir, co cell qui ses engan
    170    son vostre natural, e faran bo semblan
    171    si negun vos contrasta a lo vostre deman.
    172    Adonchs cant tuyt en Serdenya pendran
    173    en nom del payr’e·l fill e de l’ sperit san,
    174    pensants d’anar per terra en Caller afogan
    175    villes, castells e bordas qui no us obeyran,
    176    es examen l’estol al dit castell se n’an
    177    es en la palisada, qu’ens el port trobaran,
    178    meten se per escala si co ay dit denan,
    179    e veyrets balester que·l mur escombraran
    180    que de l’ayr’abatrien un aucel volan.

    181    E, cal sera aycell qui dins Caller sera
    182    qui en son cor se paus, cant en terr’exira
    183    lo valent en Carros almirayll, qu’i metra
    184    tan valen catala qui de mar hi aura
    185    que no us diray ges Caller ques el mon tremblara:
    186    pus lo mon fo format negun non mostrara
    187    quel null fes tal passatges ab lo seu, que un gra
    188    no y a mes negun altre, ne ab si no menara
    189    mas gent de sa terra: adonchs, qual rey poyra
    190    si maseus avantar qu’aço contra fara?
    191    Ay, can veyran en Caller l’estandart qui parra
    192    sus alt en la muntanya, que tant flamira
    193    trastota la host ab manta senyera
    194    de mant honrat qui l’acompanyara!
    195    Es apres d’Estampatx say que s’atendara
    196    lo prous senyor infant, qui be s’alegrara
    197    cant per grat o per força dins Caller entrara,
    198    e puys d’aqui avant mon consell cessara
    199    car no auria loch: mil tans sabra
    200    cascu de son consell, e Deus qui·l guiara.

    201    D’una causa, senyor, vos membre, si us play:
    202    qu’en oblit no metats so qu’eu vos diray,
    203    que null hom de comuna non lexets sa ne lay
    204    en castell ne en villa, e no me·n callaray,
    205    car no saben qu’es fes, per que lur cor veray
    206    no seria jamays, per que n’esclariray
    207    mas de lur malvestats ques en mon temps vist ay:
    208    qu’e ’l sant reys vostres payres an fayt mant foll say
    209    e l’aut rey Frederich meteron en esmay,
    210    ques ab cuberta d’ell adresseron, ço say,
    211    que recobreron Monech, de que foren tuyt gay:
    212    a tuyt vostre ’ncessor no foren d’un xexay †
    213    ques er Deu lur car-venda; d’als eu no m’esglay
    214    mas de lur presich, de que no ix jamay
    215    mas nu-fes e boya, e als no y trobaray.
    216    Mas li Sart son estray de vostra gent de say,
    217    per que farets merces que·ls siats lums e ray,
    218    car leyal gent seran; enquer dir vos sabray
    219    qu’en Corsega metats de la gent vas Moncay
    220    e de la Sarrania, c’usquechs a ben retray.

    221    Ara lo meu presich vull que sia finats
    222    e prech a Deu, qu’es ver lum e clardats,
    223    que l’alt senyor infant li sia comandats;
    224    coms, vescoms, barons e trastuyt li prelats
    225    qui ab luy anaran, e tuyt li bernats;
    226    e ques en breu ne sia ab gran guag enviats
    227    bon novell a sos payres lo sant rey, qui assats
    228    aura de pensamen tro sapia vertats.
    229    Adonchs, senyors e dones, quest sermo escoltats:
    230    fayts preguera a Deu que veng’a bon mandats
    231    de cascun a sa casa, es amichs e privats;
    232    e per ço c’ab Deu ayço si’acabats
    233    cascun se leu en peus, e trastuyt que diats,
    234    de Pater Nostres tres per santa trinitats,
    235    e honor sa mayre qui fo ses tot peccats,
    236    que·n prech lo seu car fill que·n sia atorgats,
    237    que·l nom d’Arago ne sia exalçats
    238    e que Pisans ne altres no·l pusquen falsetats
    239    bastir ne hordonar, e sent Jordi a lats
    240    de l’alt senyor infant li sia acompanyats.

 

 

 

Ed. Maurizio Perugi, Il «Sermo» di Ramon Muntaner, Firenze, Olschki, 1975, pp. 49-63.

 

Incipitario di Ramon Muntaner
Indice degli autori

Rialc