Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Cant lo rey Erodes ac aso entes,
    2      sos cavallers per ses teres trames
    3      que degolassen los infants
    4      que no avien conplits ·ii· ayns.
    5      Lo rey Erodes, per gran fulia
    6      que·n fou, ausit una partida:
    7      ·cxliiij· milia
    8      n’an degolat per gran fulia.
    9      Aqest infant estaen tancat
    10     tot dia, et Nostre Senyor denant,
    11     los infants presos foren morts;
    12     tots son salvats et estorts;
    13     en bona hora foren nats
    14     sels qui oiren aqest dous cant.
    15     Mas els no troben Jhesucrist,
    16     cant l’angel mana a Josep e dix li
    17     qe se·n manas s’enfant et la maire ab si
    18     e que fugist en Egipte,
    19     quel rey Arodes iria escabsar
    20     l’infant si·l pudia trobar.
    21     Cant Josep ac aso ausit,
    22     ab l’infant en Egipte fugist;
    23     tant estegren en aquel loc
    24     que·l rey Arodes fo mort.
    25     Cant lo rey Erodes fo mort
    26     l’angel venc a Josep tost:
    27     «Josep», dix l’angel ardidament,
    28     «pensa de tornar en Besthlem.»
    29     Cant Josep ac ayso escoltat,
    30     abandons e ’n Bestlem tornat.
    31     Cant fo vengut, dia et nuit
    32     servi volentes a Nostre Seyor,
    33     a son talent et a sa sabor.
    34     Axi con l’enfant anava crexent,
    35     del seu saber se maraveyia la gent;
    36     mas muy om no·l conexia,
    37     sino Josep et santa Maria.
    38     Entro ausiren contar et dir
    39     del naximent de Jhesucrist.
    40     Ara us dire esta rayso
    41     e altra pauc de la pacio.
    42     Cant Nostre Seyor ac ·xxx· ayns,
    43     feu se batejar a sent Joan.
    44     Lo loc on Deus fo bategat
    45     flom Jorda es apelat.
    46     Depuis predicava la gent
    47     qe·s gardasen de mal et que faesen be,
    48     e qe·s gardasen de tota eror
    49     e que cregesen los dexebles
    50     e·ls apostols e·ls profetes.
    51     Deus fou moltes maraveyies
    52     mentre anava per les careres.
    53     E ’scoltats et dir vos ne·n;
    54     mas pocs que·n sabem.
    55     En sa siutat de Galilea
    56     fo cuvidada santa Maria
    57     ab son fi an unes noses
    58     qe y eren de grans rics omens,
    59     qe l’ayga fou tornar vi.
    60     Ab tant Jhesucrist lur mana
    61     qe unplisen aqueles jerres d’aygua;
    62     cant Nostre Senyor la hac seyada,
    63     l’aigua fo bon vi tornada;
    64     can n’ach tastat lo megordom,
    65     dix que no n’avia melor en tot lo mon.
    66     Tots sels qui aqest miracles veren
    67     permanient Deus cregueren,
    68     e de cels qui aso veren
    69     molts debatimens reberen.
    70     Puis se·n va per ·ia· terra,
    71     a Brebeas en Galilea,
    72     e segi·l molta gent
    73     qe no portava mengar nient;
    74     Nostre Senyor demana al magordom,
    75     lo qal Felib avia nom:
    76     «Di tu, Felib, aurem pa
    77     qe menuc’aqest poble qui ab nos va?»
    78     «Seyer», lo magordom dix en ver,
    79     «no se on ne pusca aver,
    80     qe ·cc· dinades
    81     no bastarien a sengles bocades.
    82     Mas dien que ·i· masib a ’si
    83     qi porta ·ii· pexs et ·v· pans d’ordi;
    84     mas no fa nient:
    85     tan poc menjara tanta gent?»
    86     Molta fe avia el loc,
    87     on Deus los manet tots posar:
    88     ab sa sua ma senta
    89     beney lo pex et el pa.
    90     D’aqel pex et d’aqel pa,
    91     ·v· ·ma· omens ne fa dona:
    92     «Plegat», dix Jhesucrist, «la formenta.»
    93     ·Xii· covens ne sobraren
    94     de les mitadeles que estogaren.
    95     Puys anava d’altra part
    96     e a gen en ·ia· bona siutat,
    97     ·i· oma mort li aportaren denant,
    98     fil de una vilva de bona part;
    99     gran piatat Deus n’avia
    100    de la fenbra que plorar veya.
    101    Mentre se n’anava per ·ia· via
    102    troba ·i· sec que no veya.
    103    Cant lo vi, lo Sant Pare
    104    escupi en la pols de la gran,
    105    sobre ’qels uis li ac untats:
    106    lo sec fo enluminat.
    107    Ara se·n va Jhesucrist
    108    vas la siutat de Bretaxa,
    109    e vi ·i· om soterat,
    110    l’om qui Laser era apelat.
    111    Martre dix a Nostre Seyor,
    112    ab gran ira et ab gran plor:
    113    «Si vos fosets estat,
    114    mon germa no fora soterat».
    115    Jhesucrist pres pietat
    116    de Martre, qui hac tant plorat,
    117    levas de la per ana veser.
    118    Martre dix a Nostre Seyor:
    119    «No descubres lo vas que mal ol!
    120    No n’es maravela si ol mal,
    121    que ·ix· jorns an que aqi jau.
    122    Uimes sa carn an mengada
    123    los vermens, l’auran guastada.»
    124    Nostre Seyor molt dousament
    125    Laser leva del munyment.
    126    Ab aytant Lazer se leva,
    127    a Jhesucrist el cap clina:
    128    pus vel et plus fort estec resusitat
    129    quant no era estat.
    130    ·Iª· gran partida de la gent
    131    cregeren Deu mantinent,
    132    e at n’i molts a qui pesa
    133    cant om mort pot tornar sa:
    134    veren Laser resusitat.
    135    Sobre feren tant a el molt mal.
    136    Carfast i era de la gera,
    137    dix axi con a profeta:
    138    «Mes val que l’om sia mort,
    139    que si el poble se perdia tot.»
    140    ·I· dels dexebles de Jhesucrist apelaren,
    141    sel qui al consel fo apelat,
    142    el dix que·l lus liuraria volenter
    143    si li·n donaven bon loger.
    144    E dixeren: «Demanats loger,
    145    logar vos n’em volenter.»
    146    «Dats me», dix Judes, «·xxx· diners,
    147    e no sapien mos compayons.
    148    Liurar lo us e en pau e ’n be,
    149    e ja d’aiso no·n duptets en re.»
    150    Judes lur dix: «Com sera vespre,
    151    tots ensens estats aparelats,
    152    El que verets que jo besare sempre,
    153    vos lo prenets et yo fugire.»
    154    Cant el digous de la sena
    155    Jhesucrist ac degunada la cuarema,
    156    depuis a la taula seya,
    157    ab tota sa compaya:
    158    «Be u conec, dix Nostre Seyor,
    159    q’anit me trayra mon servidor;
    160    be u sapia, per veritat,
    161    que mes li valguera que no fos nat.»
    162    Cant oiren esta rayso,
    163    molt lus pesa en lur cor.
    164    Tots los apostels dixeren a Nostre Seyor:
    165    «Cal es aquest mal traydor?»
    166    Dix Nostre Seyor aysy:
    167    «Aquel es qui menuga tost a my.»
    168    «No u digats», dix, «per mi», Judes,
    169    «q’axo no faria per res.»
    170    Cant Nostre Seyor ac lo pa beneit
    171    e a sa compaya partit,
    172    el dix: «Qui aquesta carn menjara
    173    e la mia sanc boura,
    174    be u sapia per veritat
    175    si el no sot, el sera salvat.
    176    Jo esta nuit pasare
    177    e d’el mala mort pendre.
    178    Al tre dia resusitare,
    179    e ’n Galilea me n’ire;
    180    mas a nuit tots me renegaran,
    181    cant en la preso·m veuran.»
    182    Dix sent Pere: «Per neguna sort
    183    jo no us renegare per mort.»
    184    «Cala Pere, non es axi,
    185    qu’ans que·l gal aga gantat,
    186    m’auras ·ii· vegades renegat,
    187    cant en la preso me veuras estar.»
    188    Cant ac seyalada la compaia,
    189    levaren se tots de taula,
    190    puys mes aygua en ·i· basi
    191    e lava los peus a la conpaya.
    192    «Barons, dix Jhesucrist axi,
    193    podets pendre eximpli de my,
    194    que siats simples et servidos
    195    a tota gent per ma amor.»
    196    Cant Jhesucrist ac aso dit,
    197    ja fo enfoscat et gran nit;
    198    ara·s partex Judes dels compaions
    199    e va pendre los ·xxx· diners.
    200    «Venyts, jueus, dix los traydor,
    201    liurar lo us e lo Seyor.
    202    si qerits Jhesucrist, Natsare,
    203    sa venits et liurar lo us he:
    204    sobre que jo l’aure besat,
    205    vos lo prenets et el ligats.»
    206    Cant Nostre Seyor estava ab sos barons
    207    e lus mostra de bones raysons,
    208    Judes entra per la porta corent
    209    e menava molta gent.
    210    Sobre que per la porta entra,
    211    Nostre Seyor baysa.
    212    Cant Nostre Seyor ac baysat,
    213    sobre de fora salta.
    214    Cant lo traydor fo fugit,
    215    los jueus preseren Jhesucrist,
    216    ab espeas et ab batons,
    217    axi com si fos layrons.
    218    Cant los dexebles veren Nostre Seyor ligat,
    219    cascu fugi a ·iª· part,
    220    e sen Pere s’amaga en ·iª· casa.
    221    Dix li ·iª· fembra mala:
    222    «Tu es da cela conpaya.»
    223    Cant ela ac dita aqesta paraula,
    224    altra masipa fo entrada
    225    e dix que aquel er’a Jhesucrist.
    226    Puis li an en altre loc dit:
    227    «Aqest anava ab Jhesucrist.»
    228    Sen Pere jura ab gran vertat
    229    que no l’avia conegut.
    230    Ab aytant lo gal ac cantat,
    231    sen Pere essen remenbrat
    232    d’aso que Nostre Seyor hac comtat,
    233    plora, e ’sta molt marit.
    234    Con fo lo dia declarat
    235    amenaren Nostre Seyor denant Pilat,
    236    q’ere d’aqel poble seyor,
    237    desots er’e l’enparador.
    238    Los jueus an aportat
    239    Nostre Seyor denant Pilat
    240    per so que fos crucificat:
    241    «Jaqit l’anar», so dix Pilat,
    242    «q’anc no fou negun pecat.»
    243    Ayso dixeren los jueus que no pot estar,
    244    q’afer ave de crusificar:
    245    «Si no, tots nos perdras,
    246    e amic de l’enparador no seras.»
    247    Puis vi Pilat que no poc escapar,
    248    mana l’en la crou posar.
    249    La uns dels jueus Deu feren,
    250    l’altres en la cara li escupien;
    251    ab coregades lo batien
    252    e moltes males penes li faien.
    253    D’espines lo coronaren
    254    e per escarn lo saludaren;
    255    trasqeren lo de la siutat,
    256    en ·i· loc qui Muntti Galvari es apelat.
    257    En aqel loc lo meseren en creu,
    258    puis abouraren lo de fel et de vinagra
    259    Nostre Seyor, lo fil de Deu,
    260    puys l’altre, en la creu pausat;
    261    si·l nafraren en lo dret costat,
    262    de la nafra exi sanc et aygua corent,
    263    que deliuras nos d’infern.
    264    En la crou fo pausat en la sesta,
    265    †ara a on fo pausat toribra†
    266    Con Jhesucrist pasa la tera tremol:
    267    molts dels jueus conegeren que Jhesucrist era.
    268    Sobte que en tera en que feren,
    269    trenga les portes d’ynfern, que eren d’aram,
    270    e trenca los foreyiats tots,
    271    qi eren de fere molt fort.
    272    Cant les portes sesen, Jhesucrist
    273    d’infern trac se·n tots los seus amics:
    274    Primerament n’e trac Adam,
    275    e·l patriarca n’Abram,
    276    Isac, et don Jacob,
    277    e Samuel et rabi Tot,
    278    e li rey d’els, Daniel,
    279    e don Aois;
    280    Melgiesedec et don Gacia,
    281    e don Aysamore,
    282    e tots los fels qui gaen.
    283    No us en fare noves negunes:
    284    d’infern trac tots los seus amics,
    285    que no y iaqi neguns dels seus amics.
    286    Cant viu Josep que Nostre Seyor fo mort,
    287    ana se n’a Pilat que li retes lo cors.
    288    Pylat lo y dona de bon talent;
    289    Josep lo mes al muniment:
    290    sentament, ab gran onor
    291    mes al muninent Nostre Seyor.
    292    Cant viren los jueus que Nostre Seyor fo sotarat,
    293    an ·i· palay se son tots agustats:
    294    ·i· dels jueus se leva,
    295    d’aquels que mils se raysona:
    296    «Barons», dix el, «be avets oit
    297    so que·l rey Erodes vos a dit,
    298    mas per ayso no estigam nos,
    299    que no sien los vetlados
    300    que sien bons defenedos.
    301    Vaga y Donbilador,
    302    qui es om de gran valor,
    303    e d’altres n’i podets enviar,
    304    si bon loger los volets dar,
    305    e nos fasam o en tal gisa
    306    que bona soldada agen et complida.»
    307    Al muniment se·n son anats,
    308    per so con cuiden Deus guardar
    309    que no pusca resusitar.
    310    Dementre que·l muniment gardaven
    311    e aqestes paraules comtaven:
    312    «No sabets cants d’encantament?»
    313    «Deus, iscats del muniment!»
    314    «Per qe us pensats tan gran mentida?»
    315    «Qe us esperasets altre dia
    316    aytal mort morets?»
    317    «Con lo rey dels jueus sa sia,
    318    gardem be lo fils de Deu,
    319    que volentes amblarien.»
    320    Cant los jueus ageren lur cant cumplit,
    321    cascu casegeren esmortit,
    322    e cant foren al rey tornats,
    323    e·ls se n’anaven, Josep los encontra.
    324    «Vetlados», dix Pilat, «per qe us en tornats,
    325    e·l moniment no gardats?
    326    ·iii· dias lo devets gardar,
    327    que negu no·l pusca enblar.
    328    Negu ni que volguera fayar volenter,
    329    no·s deu escusar del mester.»
    330    Los jueus dixeren a Pilat:
    331    «Aqel qui en creu fo pugat,
    332    anc tan be no l’avem gardat
    333    que no sia resusitat.
    334    Mala erada fes,
    335    cant en la creu lo mes.
    336    Nos, aso testemoni farem.»
    337    «Seyos, que vists serem.»
    338    «Vetlados», dix Pilat, «si aso comtats,
    339    tots serem desbaratats,
    340    mantinent en el crayren,
    341    mas si d’ayso no podets,
    342    nos vos darem altra.»
    343    «Nos per amor dels morts...

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2001.

Ms.: Barcelona, Biblioteca Capitular, 178.16  || 11 presos] preson. 15 els] los. 22 en Egipte fugist] en egipte. 23 Tant] Forat al ms.— 24 Que] Forat al ms. — 31 nuit] muit.— 42 Nostre Seyor] (nre). — 43 batejar] batiar. — 51 fou] fo. — 58 omens] omns. — 57 unes] ·i· nes. 59 Qe] A continuació hi ha un forat al ms. — 59 fou] fo. — 68 cregueren] cregreren. — 82 a ‘si] asi amb titlla d’abreviatura supèrflua. — 94 de les mitadeles] dels mitadeles. 99 Deus] deus amb titlla supèrflua. — 100 fenbra] fenbra amb titlla d’abreviatura supèrflua. — 105 sobre ’quels] sobre qls. — 111 dix a] dix. 116 de] Del. — 118 dix a] dix. 125 leva] lova. — 141-142] Repetits i ratllats a l’inici del foli següent, després del vers 150. — 152 el que verets] Els que ueret. — 158 Nostre Seyor] (nre). — 161] Intercanviat amb el v. 175 per un salt ex homeoteleuton.  161 que] q.— 175 el sera] ol sera. 194 que] Q.— 215 jueus] jues. — 231 essen] esse. — 243 los] lo. — 249 Deu] diu. — 273 trac] traa.— 306 soldada] sollada. — 312-4] Acotació: et al vetlar. 315-319] Acotació: al vetlar. 317 dels] del. — 322 tornats] tornat. — 332 tan] ta.— 338 Vetlados] Uuetlados. — 342 darem] direm.

El text de la passió a partir del v. 135 coincideix en bona mesura, amb moltes supressions i alguns canvis, amb la versió del fragment que copia el ms. París, BNP esp. 472 (x6) editat per Pere Bohigas a  Sobre manuscrits i biblioteques, Curial-PAM, Barcelona 1985, pp. 249-256: cfr. 0.30. Seguim aquesta edició en la transcripció del nom propi del v. 301 (ed. Bohigas, p. 251, v. 255).

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc