Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Sagrat coltell qui tallist
    2      la sancta carn de Jesucrist,
    3      talla los nostros nocuments
    4      e leva·ns los mals pensaments.

    5      Joseph ab Jesus en Egipte fugist,
    6      on per .vij. anys habitist,
    7      per pahor de Herodes que aguist,
    8      de la sua presentia.

    9      Dues vegades Jesus se amaga
    10     en les partides de Herodes,
    11     perque no fos nafrat ab pedres
    12     cruelment per los Juheus.

    13     Jesus als dexebles los peus leva
    14     e a tots los besa,
    15     e lo seu sagrat cors los dona,
    16     per misteri eternalment.

    17     Com Jesus lo Pare prega
    18     de gotes de sanch sua,
    19     havent de la mort congoxa,
    20     de la qual era ignocent!

    21     Jesucrist, trist e engoxos
    22     de Judes cruel e envejos,
    23     qui demana preu fraudulos:
    24     per .xxx. diners lo liura.

    25     Com Judes hac diners reebuts,
    26     per los quals Jesus fon venut
    27     a mort; lo Senyor de virtuts
    28     per vil moneda liura.

    29     Judes dix que·ls donaria
    30     senyal que no falliria,
    31     que aquell que ell besaria
    32     deguessen tenir prestament.

    33     Com Jesucrist trobaren
    34     les companyes qui·l cercaven,
    35     coltells e fusts apportaren
    36     en la hora de la mi[j]a nit.

    37     O tu, sagrat ligament,
    38     qui has ligat l’Omnipotent,
    39     aquell pregam molt humilment
    40     que·ns defena de crueltat!

    41     O, com se mostra benigna
    42     Jesucrist fill del Altisma,
    43     com reebe en la maxilla
    44     mostrant a nos humilitat!

    45     Jesucrist, vulles nos mostrar
    46     la tua fas e presentar
    47     qual malvat la pogue sullar
    48     ab los labis de iniquitat.

    49     O luminaries plasents,
    50     com fos tapades per les gents
    51     cruels e de vils estaments,
    52     mundats de nos tota viltat!

    53     Bufetejat e escopit
    54     per los malvats e escarnit,
    55     e de una porpre fo vestit
    56     e apres a mort sententiat.

    57     O columna on fon ligat
    58     lo fill de Deu e assotat,
    59     e en diverses lochs plagat,
    60     guarde·ns de vicis e peccat!

    61     O assots e vergue cruell
    62     ab los quals fon batut l’anyell
    63     tot innocent, munde e bell,
    64     deneja lo nostre vexell!

    65     O excellent vestidura,
    66     cura la nostra lesura,
    67     qui desobre la carn pura
    68     fuist posada per escarn!

    69     Ab la canya li donaven
    70     sobre lo cap e dehien:
    71     «Propheta es, segons has dit,
    72     donchs devina qui t’a ferit».

    73     O corona que·l cap punyist
    74     de Jesucrist e·l foradist,
    75     empetre·ns en l’altra vida
    76     premi de sancta corona!

    77     O creu qui fuist aportada
    78     per lo Senyor de gloria,
    79     recapte a nos tal gracia
    80     que sostingam injuria!

    81     Verge, mare e regina,
    82     molt fuist trista en cel dia,
    83     com ab lo teu vell cubrist
    84     los sagrats loms de Jesucrist.

    85     Estes sobre la creu tu·l vist,
    86     d’on lo teu cor stave molt trist,
    87     per tal que tots los sants feels
    88     fossen comuns ab los angells.

    89     O creu sancta e beata,
    90     del cors de Jesucrist ornada,
    91     sies nostre mijançera
    92     e de Paradis carrera!

    93     O clavells de gran dignitat,
    94     qui fos en nombre de trinitat,
    95     mans e peus havets foredat
    96     del sagrat cors benevuyrat!

    97     O membres sants beneveturats,
    98     com fos axi lejament plaga[t]s,
    99     per les vostres grans dignitats
    100    paciencies nos recaptats!

    101    E prengam exemple d’Ell,
    102    qui fon pacient al martell
    103    donant als claus colp cruell,
    104    qui resonave fins al cel.

    105    Com Jesus fo en alt levat
    106    mostra a nos gran caritat,
    107    car per la sua pietat
    108    Paradis nos ha preparat.

    109    Per amor la sanch reja
    110    en la creu e lo sol no dona
    111    tota la sua claredat
    112    demostrant a nos vera amistat.

    113    Lo poble ab lo mal ladre
    114    ensemps una veu cridave,
    115    dient: «Si tu est fill de Deu,
    116    com no devalles de la creu?»

    117    Lo bon ladre li dix: «De mi·t membre
    118    com seras en lo teu regne».
    119    Al qual Jesus parla e dix:
    120    «Huy ab mi seras en Paradis».

    121    La Verge de gran dolor plora;
    122    Jesus lo seu Pare pregua
    123    que perdo a aquells qui li fan dan,
    124    car en res no saben que·s fan.

    125    La Verge mira lo fill seu;
    126    Ell li diu: «Prin Johan per fill teu».
    127    Prega·l li fos obedient,
    128    recomenant la y coralment.

    129    Jesus a beure demanave
    130    per engoxe que passave;
    131    la companya sorts gitave
    132    en la sua vestidure.

    133    De vinagre mesclat ab fel
    134    lo abeuraren, ab gran menyspreu,
    135    ab una sponge molt pudent
    136    denant aquella mala gent.

    137    Tres vegades ha plorat,
    138    tres vegades fon despullat,
    139    e tot aço Ell ha portat
    140    per la nostre miseria.

    141    Jesus «Hely! Hely!» crida,
    142    e al seu Pare comena
    143    lo seu sagrat spirit,
    144    e lavors gita gran crit.

    145    O mort de Jesus amara,
    146    leve·ns tota avaritia
    147    e tol tota potencia
    148    al demoni qui·ns cobeja!

    149    Que no anem ab los demnats,
    150    ans pervingam ab los salvats,
    151    hon son los beneuyra[t]s
    152    que en Paradis son collocats.

    153    Com Jesucrist hac spirat,
    154    lo vell del temple fon trencat
    155    e les pedres se romperen
    156    e en moltes parts se pertiren.

    157    Los elements tremolarien
    158    e los moniments se obriren,
    159    e molts dels morts se levaren,
    160    qui la veritat confessaren.

    161    O precios e sagrat costat
    162    qui per la lança fos treucat,
    163    d’on Longi reebe claredat
    164    e lo misteri fon acabat!

    165    O scala molt insigne,
    166    per hon fon devallat l’Altisme
    167    en la hora vespertina,
    168    nos do goig e alegria!

    169    Com de la creu fon devallat,
    170    e[n] un drap fon embolcat
    171    e en monument nou fo posat
    172    e per Joseph acompanyat.

    173    Preguem ab gran alegria
    174    lo fill de Deu omnipotent,
    175    que, per sa gran excellencia,
    176    nos do Paradis excellent.

              Amen

 

 

 

Ed. Giuseppe E. Sansone, Studi di filologia catalana, Bari, Adriatica, 1963, p. 30.

Nel ms. viene immediatamente prima di 0bis. Nos qui les dites armes de Jesucrist, metricamente discontinuo.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc