Rialc
Rao 191.1

            Mossèn Verdú


    1      Moltes gents son en aquest mon loades
    2      de grans lehors, passats fora mesura.
    3      E fa u amor, qui un tal cas procura
    4      als loadors: visions simulades,
    5      sens demanar raho per consellera
    6      e bon record, mas aquell’a gran cuyta.
    7      E veus l’arror en tal cas com es duyta,
    8      posant a part la propia manera.

    9      Digau, jo us prech, no ’s cosa massa fera
    10     als qui no han permes’aquella luyta
    11     d’amor e seny, e com la mort es fruyta
    12     vahent a l’hull lur raho mentidera?
    13     Es pres a mi, que·l voler me vencia
    14     e ma raho de mon hostal lençava,
    15     pus, pensant dir veritat, si rellava,
    16     sol no y penseu, coses de que mentia.

    17     Si he mentit fins en lo present dia,
    18     en tals affers joventut m’enganava,
    19     car, lo burell, groch que fos me pensava:
    20     vejau l’adat e com m’enbadalia.
    21     D’aci anant, d’aquella corregada
    22     qui sent cascu vinent a conexença,
    23     a la final, da la sua fallenca,
    24     me pensa vull ne sia preservada.

    25     Donchs, si per mi sera per cas lohada
    26     person’al mon, donen les gents crehença
    27     en los meus dits, car privats d’eparença
    28     seran, de cert, raho devant posada.
    29     De sobrelaus veuran neta ma prosa
    30     los legidors e, si fas troba ’lguna,
    31     la trobaran del dit vici dejuna:
    32     tal voluntat en mi vuy se reposa.

    33     E si be·m trob la voluntat enclosa
    34     en certa part per ma bona fortuna,
    35     desbaratar en manera alguna,
    36     cert, no·m veureu en lo test ni ’n la glosa.
    37     Avertiu, donchs, los qui teniu abtesa,
    38     ceptre ’n la ma, si dire ’lgun desastre
    39     ne si·m veureu lunyar d’aquesta clastre,
    40     si am raho per vosaltres represa.

    41     Si am ten be la veritat deffesa,
    42     e no·m dampneig aquell vent Riudullastre,
    43     de l’envejos qui pas segueix de rastre
    44     los volents dir la bondat e prohesa
    45     e les virtuts dels qui les posseixen,
    46     com jo fare suzara d’una dama
    47     molt singular e de notabla fama,
    48     en la qual bens continuament crexen.

    49     Car es degut dir be dels qui u mereixen
    50     e qui no u fa a si mateix desama.
    51     Aquest cas, donchs, la qui ’b son gest inflama
    52     de gran amor a tots quants la coneixen
    53     e fa·ls estar ab voluntat molt presta,
    54     aperellat, esperant si res mana,
    55     molta raho te de fer gran uffana,
    56     car vuy, del mon, se troba della lesta.

    57     Entre·ls altius, altive·s manifesta,
    58     e ’ntre·ls umans, es dona molt umana
    59     e molt plasent, graciosa, luçana
    60     es per honrar tot’especial festa.
    61     Asta de seny, abundantment fornida,
    62     parla molt be, abtament e discreta,
    63     no·l poden dir primer de que no us reta
    64     bona raho, natural e pulida.

    65     La gent de be, per ser ben acullida,
    66     cercar no·ls cal altra millor retreta.
    67     Mas creure pot l’ignorant indiscreta
    68     qu’en son cubert sera mal a sa vida.
    69     Tot quant donar entendre·s pot ni·s deja
    70     hagen per cert, qu’ella gens no u ignora:
    71     qual te lo cor, tal se mostra de ffora;
    72     vartader es lo vent ab que navegua.

    73     Si del que dich sera ’lgu qui no cregua,
    74     d’aquells, pero, qui l’han vista ’lgun’ora,
    75     pens d’uns semblants que peguesa·ls devora,
    76     mas l’entenent no cuyt d’aço·ns destrengua.
    77     Lo mon ne planch com es relligiosa,
    78     car han pres dan tal que may no ’ura smena
    79     d’aquell tresor de Torres Na Serena,
    80     de Bonavall monga molt valarosa.

    81     Dona valent, obre ’s maravallosa
    82     lo vostre fet, car sou de virtuts mena.
    83     Mas jo no scrisch de mil parts la cinquena,
    84     l’offert me fa la ma ser cautelosa.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. J. || 15 rellava] rellavaua.

 

Incipitario di Mossèn Verdú
Indice degli autori

Rialc