Rialc
Rao 81.1

            Dionís Guiot


    1      Reys magniffichs, trop me par causa folla
    2      cuytar algu que plus no pot e corre,
    3      y al solell clar voler donar auxili
    4      ab un pauch lum de petita candela;
    5      mas naturals amors vol que divulgue
    6      les grans virtuts de la magestat sacra,
    7      puys triumphar homs la veu en l’aut siti,
    8      volent ho Dieu e radiants planetes,
    9      tuyt ajustat en conclavi solemne.

    10     E lo que dich nulls homs tengue per somni,
    11     car sus lo tro de la mundan’espera
    12     la naturants Natura veig que regne,
    13     al circuit de la qual son estelas
    14     per nombre set, cadescuna ’n son ordre,
    15     e sus al mig, sobr’un pilar de jaspi,
    16     ab glorios continent d’ome d’armes,
    17     vi star un rey, portant sobre·l cap timbre,
    18     vibra respant, de rat penat les alas.

    19     Ez imperant lo senyor del imperi
    20     universal, la planeta pus nobla,
    21     qu’es le Solells, de sa virtuts ses nombre
    22     lo rey dotech, fen lo de vicis orfre
    23     e de valor entre los millors fenix;
    24     ez enapres Lun’ab lo fin Mercuri,
    25     Jupiter, Març e Venus e Saturnus
    26     dotaren ley tant que no basta lengua
    27     dir ses virtuts, e que y fos la de Tulli.

    28     Apres, complit de Natur’aquest acte,
    29     Dieus naturants sobre son tabernacle
    30     influi cell en les virtuts de l’anim,
    31     pus l’ach format dels millors plus strenuu,
    32     volen que fos de l’univers monarca
    33     e que regis e governas lo segle
    34     e fos fet reys dels reys inexpugnables,
    35     senyorejants en l’inferior cercle,
    36     si que null temps algu·l pogues convençre.

    37     Ez eu que viu tan sumpuos colloqui,
    38     maravellats d’aysi glorios home,
    39     ab humiltat fiu demand’al collegi
    40     del nom d’aquell dotat de valor tanta;
    41     e fo·m respost: «Ton auts senyors e mestres,
    42     reys d’Arago, que james Alexandres
    43     en aquest mon n’obtench tals fets ni fama
    44     com haura leys, que lo sacrat Vicari
    45     en breu matra on Jhesus pres mort aspra.

    46     Certz es aycells vera lums e registres,
    47     laus de lahor, perfets stils e norma,
    48     millors dels bons de si donant eximple,
    49     purifficant ab son tallant scarpre
    50     los nobles fayts del valen Titu Livi,
    51     c’ab son esforç fara baxar al centre
    52     e retornar de Mahomet la çuna,
    53     a sancta Fe, com a verais catholichs,
    54     e d’aquest mon sols e singulars princeps.

    55     Aquestz es cells qui dels antichs les gestas
    56     diminueix e·ls dits del clar Vejeci,
    57     que l’engenys clars d’aquest senyor tan sublim
    58     fa comutar los fets grans en fort baxos,
    59     y amb ses virtuts fa que·l braç del seu poble
    60     en totes parts entre·ls millors milita,
    61     y el cavaller subdit a si triunphen
    62     exercitant la magnifica regle
    63     de son aut rey, que los majors trespassa».

    64     Reys excellents, yeu no say com vos lause,
    65     car presumint lausar vos tot m’espasme:
    66     tan solamen gos dir que d’un acordi
    67     naturants Dieus e Natur’ab sa lima
    68     vos han dotat mils que·l mellor que visca.

    69     Si ’n mon dictat vos lauzan, senyor, peque,
    70     no basta pus lo meu petit ingeni,
    71     que dar vos laus complits homs crech non puscha
    72     si donchs no sap legir lo vostre libre
    73     que ’b sos scrits tot fin saber penetra.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Poesía catalana en elogio de Alfonso el Magnánimo», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 8, 1962, pp. 97-103.

 

Incipitario di Dionís Guiot
Indice degli autori

Rialc