Rialc
Rao 164.17

            Jordi de Sant Jordi


    1      Tots jorns aprench e desaprench ensemps,
    2      e visch e muyr, e fau d’enuig plaser,
    3      axi maseix fau de l’avol bon temps,
    4      e vey sens ulls e say menys de saber,
    5      e no strench res e tot lo mon abras,
    6      vol sobre·l cel e no·m movi de terra,
    7      e ço que·m fuig incessantment acas
    8      e·m fuig aço que·m segueix e m’afferra.

    9      Lo mal no·m plats e soven lo·m percas,
    10     am sens amor e no crey so que se,
    11     par que somiy tot quant vey pres ma faç,
    12     hoy he de mi e vull altre gran be,
    13     e parlant call, ez auig menys de hoir,
    14     de l’hoc cuyt no, lo ver me par falsia,
    15     e mengs sens fam, e grat me sens pruir,
    16     e sens mans palp, e fau de sen follia.

    17     Com vull muntar devall sens que no·m vir,
    18     e devallan puig corren en aut loch,
    19     e rizen plor e·l vetlar m’es dormir,
    20     e cant suy frets pus calt me sent que foch,
    21     ez a dreyt seny eu fau ço que no vull,
    22     e perden guany e·l temps cuxats me tarda,
    23     e sens dolor mantes de vets me dull,
    24     e·l simpl’anyell tench per falsa guinarda.

    25     Colgan me leu e vestin me despull,
    26     e trop leuger tot fexuch e gran carch,
    27     e quant me bany me pens que no·m remull,
    28     e sucre dolç me sembla fel amarch,
    29     lo jorn m’es nuyt e fau clar de l’escur,
    30     lo temps passats m’es presen cascun ora,
    31     e·l fort m’es flach, e·l blan tench molt per dur
    32     e sens fallir me fall ço que·m demora.

    33     No·m part d’un loch e james no m’atur,
    34     ço que no cerch ivaçosament trob,
    35     del qui no·m fiu me tinch molt per segur,
    36     e·l baix m’es alt e l’alt me sembla prop,
    37     e vau cercan ço que no·s pot trobar,
    38     e ferma vey la causa somoguda,
    39     e lo fons gorch aygua sus port me par,
    40     e ma virtut no·m te pro ne m’ajuda.

    41     Cant xant me par de que·m prench a ’dular,
    42     e lo molt bell me sembla fer e leig,
    43     abans m’entorn qu’en loch no vull anar,
    44     e no he pau e no tench qui·m guerreig.
    45     Aço·m ve tot per tal com vey ences
    46     de revers fayts aycest mon e natura,
    47     ez eu qui·m so en lurs fayts tan empes,
    48     que m’es forçat de viure sens mesura.

    49     Prenga xascu ço qui millor li es
    50     de mon dit, vers reversat d’escriptura;
    51     e si·l mirats al dreyt ez al revers,
    52     traure porets de l’avol cas dretura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc