Rialc
Rao 94.117

            Ausiàs March


    1      Tant en Amor ma pens’a consentit
    2      que sens aquell en als no puch entendre,
    3      a mi que plau, que d’als no puch apendre:
    4      tot altr’affer me corr’en gran despit.
    5      Los grans tresors ne tot l’onor del mon
    6      no·m plau haver ab menys d’esser amat,
    7      car sens aço nom de benahuyrat
    8      no es en mi, car desig me confon.

    9      Pobre so, donchs, molt pus que Job no fon,
    10     puys es dit rich cell qui no ha desig;
    11     en passions yo·m trob dins en lo mig,
    12     si desijar ab desesper l’om fon.
    13     James Amor hac axi avinent
    14     en be mostrar sa famosa virtut
    15     com alt muntar mi, qui·m trob abatut,
    16     benahuyrat sus tots complidament.

    17     Per dos extrems Amor es malmirent:
    18     per molt e poch, e lo mig se jaqueix;
    19     be·s mostra pech puys contra si falleix,
    20     car tot ço cau qu’estrem es son tinent.
    21     Be·m maravell si Amor no decau,
    22     puys qu’en estrems vol qu’estiga son pes:
    23     lo meu voler es mes que tota res,
    24     e·l vostr’es menys que·l terç d’un punt de dau.

    25     Durar no pot si no m’es fet gran frau,
    26     trencant Amor de natura costums;
    27     poch menys contrast qu’en tenebres e lums
    28     en mon voler y el de ma dona jau.
    29     O Deu! Per que Amor es desegual,
    30     que no consent que vostre voler cresqua
    31     perque lo meu per negun temps peresqua,
    32     si be no·m sent quant me venra ’quest mal?

    33     Deu per bondat vol sser tan cominal,
    34     que no conssent un cor dur e salvatge
    35     esser amat a gran desavantatge
    36     d’aquell qui es en amor son cabal.
    37     Per ço no pens que amor en mi dur,
    38     car en amar vos he pres tot extrem,
    39     e vostre cor es d’amor axi ssem
    40     qu’en mi penssar no crech james atur.

    41     Plena de seny, per l’amor que us port, jur
    42     que si·m ve tart la vostra benvolença,
    43     present de tots, fare de mi sentença
    44     que sonara mentre·l mon dels vius dur.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc