Rialc
Rao 101.3

            Guillem de Masdovelles


Guillem de Masdovelles

    1      Dues gentils donzellas say, quez an
    2      agualment pretz, he beutat he riquesa,
    3      mas no sson ges en lo temps d’una pesa,
    4      car l’un’ach ja vint-e-dos anys, en tan
    5      l’altre vos dich n’a dotze solamen;
    6      ayman de cor un govencelh valen,
    7      le quals, de çert, la huna vol aymar:
    8      diatz, nabotz, si us platz, qual deu triar.

Johan Berenguer de Masdovelles

    9      Mos honcles cars: per ffer vostron coman
    10     respondre us vull, si be say gran contesa
    11     sera, de çert, entr’ebdos, per la presa
    12     quez eras fau; car dich, al mieu semblan,
    13     que·l jovencelh deu aymar finamen
    14     cella qui·l vol qui·s troba ’n gran joven,
    15     e ’n l’altre ges no s’i deu acordar,
    16     com, per s’adat, tots jorns deu pigorar.

Guillem de Masdovelles

    17     Vos concellats trop mal, per sent Johan,
    18     lo joven hom quez am tal fadrinesa,
    19     llexant la qui li pot mostrar bonesa
    20     e faytz gentils, amor continuan;
    21     l’altre no·l pot donar enssenyamen,
    22     car pauch’adat quez ha no li u conssen,
    23     ne ’n faytz d’emor lo sabra comportar,
    24     ans volra mays ab minyones juguar.

Johan Berenguer de Masdovelles

    25     Mos honcles cars: be vey que us va ’nguanan
    26     lo temps voler he vostra gran vallesa,
    27     car çert vos dich que vuy han tal abtesa
    28     les qu’an pauchs ayns, quez altres ges ssercan
    29     anar no·n cal qu’ayen mes ssentimen,
    30     c’aymar saben de cor he finamen;
    31     per que·l gentil jove no·l cal llexar
    32     cesta qu’ieu prench ges per minyonagar.

Guillem de Masdovelles

    33     Dobnas null temps pogron aver, nez an,
    34     en tan pauchs jorns co ’s dotz’anys, gran dastresa
    35     del joy sentir amoros, ni guayesa
    36     quez an master trestuyg li fin aman;
    37     d’on portara le ffadris ffalhimen
    38     de bon costum he de bon noyrimen,
    39     que·l pauch saubens pauch be pot enssenyar,
    40     ans ha gran hobs qui·l sapxa guovernar.

Johan Berenguer de Masdovelles

    41     Mos honcles cars: vostre rayzo tomban
    42     a pauch a pauch vey va, per gran flaquesa,
    43     ez al darrer, quan l’aurets avantmesa,
    44     mot clar vayretz le us iran molts burlan;
    45     car al jorn d’uy, de çert, n’ayma·l joven
    46     si co us pansats, ans volen complimen
    47     de llurs amors, he si·l poden trobar
    48     en baix’adat, no·l van en gran ssercar.

Guillem de Masdovelles

    49     Vostra rayzo ges no la preu un guan,
    50     mos cars nabotz, ans me par grand’oresa
    51     que vullats dir que l’amoros’enpresa
    52     puguats finar ab nines qui no han
    53     adat ni temps en far complidamen
    54     l’amoros joch; per que us dich, veramen,
    55     que·l jovençelhs deu ab l’altre finar,
    56     qui temps no·l falh en ffaytz d’emor trechtar.

Johan Berenguer de Masdovelles

    57     Mos honcles cars: no pauch maravelhan
    58     de vos me vau, com la part qu’evets presa,
    59     ab tal sforç reunats, pus per poquesa
    60     cella qu’ieu tinch no·s va d’amor mudan,
    61     ans ayma ffort, que lo temps lo y consen,
    62     car, ab menys anys que·ls d’on fem parlamen,
    63     donzelles say qui han volgut tant ffar,
    64     per llurs aymans, que·ls hen deuen llous dar.

Guillem de Masdovelles

    65     Jatz quez alguns vagen trop mal usan,
    66     en ffar llayts fayts he contre gentilesa,
    67     tot mal abus es cauza mot represa
    68     e no·s deu ges adlleguar tenssonan,
    69     nabotz, per que no tingau reunamen
    70     de cosses vils que fan dolenta gen,
    71     quez a la ffi aurietz ha calhar,
    72     e val trop mays calhar que mal perlar.

Johan Berenguer de Masdovelles

    73     Mos honcles cars: ab vostr’onor perlan,
    74     no fonch, ni es, ma llengua descortesa,
    75     per ço qu’ay dit, he ma rayzo deffesa
    76     per totes gens pot esser en reunan,
    77     ans dir ho pusch affarmativamen,
    78     car nines huy an tal comportamen
    79     ez axi guay, que no·l podo smendar
    80     null’altre ges, ni·ls cal res enssenyar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 76.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc