Rialc
Rao 65.2

            Figueres


    1      Enteniment, saber ne fantesia,
    2      art, pensa, giny, raho ne calitat
    3      no·m basten may, segons ma voluntat,
    4      en dir los bens, senyora que Deu ’s guia,
    5      sens vostra part.
    6      Aquests son tals e tants que nunque·m part
    7      un sol instant
    8      qu’el pensament no us port mon cors davant,
    9      e la virtut qui·s diu ser aprensiva
    10     no·m represent un lum enamorant
    11     tot mon sentit fins en l’entellectiva.

    12     Aquest lum es de virtuts la companya,
    13     estants dins vos sens un punt apartar:
    14     que sia ver, be u diu lo praticar.
    15     Virtut es qui de vos may no s’estranya,
    16     ans de cert es
    17     abit moral en l’arma vostra ’nces
    18     qu’incessantment
    19     es governat ben ordenadament:
    20     vull dir que·l seny consell sol de dretura
    21     e lo consell mena ’rragladament,
    22     obeyint li ses forces ab mesura.

    23     Pres la claror que d’aquest lum ich brulla,
    24     conech en part la gran perfeccio,
    25     lo bon compas e disposicio
    26     de vostre cors, car, sens mantir, hi fulla
    27     l’universal.
    28     Tots disponent es agent divinal,
    29     e·ll qui dispon
    30     propinquament lo subject d’un compon.
    31     Ab intent gran, tostemps tots s’acordaren
    32     ab l’influent estel, que may feu don
    33     com tant gentil ab tants bens vos formaren.

    34     E com jo viu tals bens qu’en vos habiten
    35     me vench un alt causat per lo meu juy
    36     e tal desig que nunqu’altarat fuy
    37     tant fort, d’on cert no sson quitats ne quiten
    38     lo seny ne·l cor
    39     d’amor leyal ne·l sentiments de plor,
    40     vehent del temps
    41     les parts justant, ajustar sus ensemps,
    42     e per tants anys, des que·m fonch presentada
    43     tal voluntat e·ls senys foren exemps
    44     de lurs virtuts e la raho forçada.

    45     Senyora, donchs, pus vos he tant servida,
    46     vullau pensar que us do raho per que
    47     vos me deveu amar e voler be,
    48     tot per amors, fent me leixar la vida
    49     que jo trist pas,
    50     tant ha de temps, per vos perdut he llas,
    51     en tant que·m veig
    52     prop de la mort e no dorm ne passeig,
    53     que lo meu cor no pas dolor e pena,
    54     e no sce res, d’aquest cas me bandeig,
    55     sino morir, e merçe que·m deffena.

    56     Vejau si·s deu voltar la vostra pensa
    57     d’uymes vers mi, qu’eu sia ’n punt vengut
    58     en oblidant me tingue·l seny perdut
    59     e l’arma luny per calitat inmensa
    60     d’un voler gran.
    61     Mon loch e temps ja no·m conservaran
    62     si us hoig «no» dir.
    63     Mas prench conort qu’enamorat morir
    64     per tals affanys com lo cor meu comporta
    65     es millor, crech, que, restaurant, partir
    66     de vos qui sou de virtuts font e porta.

    67     Ffont d’onestat, per leyalment servir
    68     en fins aci la mia carn es morta,
    69     mas no son morts mon voler e desir,
    70     ne l’arma, cert, qu’amant vos se deporta.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: KJ. Base: J. || 23 ich] ix JK. 41 justant] jnstant JK. 56 Vejau] veiam JK. 57 qu’eu] quen JK.

 

Incipitario di Figueres
Indice degli autori

Rialc