Rialc
Rao 60.18

            Bernat Fenollar


    1      Puix Deu james les gracies nos dona
    2      que per les mans, Verge, de vos no passen,
    3      vença, yo us prech, los vicis que m’encalçen,
    4      illuminant lo meu tan fosch entendre,
    5      vos, de la mar
    6      estel molt clar.
    7      E per homil tan digna de corona,
    8      que tots los sants per sempre que us lohassen,
    9      seria poch als merits que us exalçen,
    10     puix l’Incompres haveu pogut compendre.

    11     O flor de llir per l’angel saludada,
    12     Deu concebes fen vos d’Aquell serventa,
    13     e sens dolor paris, de Qui sou filla,
    14     verge restant per virtut de l’Altisme,
    15     tan dignament
    16     preheminent,
    17     que governau la machina creada.
    18     Mare de tots, e mes que tots contenta,
    19     sens vostres prechs vostre Fill no·ns afilla,
    20     vos sols causau que·ns done son regisme.

    21     Del paradis sou vos la dreta scala.
    22     Lo cel poblant, reparau la ruhina.
    23     Eva·l perde, vos lo guanyas per merits,
    24     Eva·ll tancha, e vos obris la porta,
    25     que sou la clau
    26     d’aquest palau,
    27     hon Deu Jhesus ab si tant vos eguala,
    28     que son voler ab lo vostre s’affina,
    29     ni basten may los nostres grans demerits
    30     perdre tal loch, si vos nos feu escorta.

    31     Alta sens par, lo Fill vos dehiffica,
    32     puix vostre grau los angels sobremunta.
    33     Tan solament d’esser Deu sou exempta,
    34     tot l’als preniu de virtuts, com lo centre
    35     dels sants major.
    36     Ab gran favor
    37     loha us lo mon, lo cel vos gloriffica,
    38     l’infern vos tem, tant sou ab Deu conjunta!
    39     De vostre cors rebe Jhesus la ’mprempta.
    40     Vos l’engendras, bell home ’n digne ventre.

    41     Mare de Deu, dels angels alegria,
    42     font de saber, dels apostols maestra,
    43     pilar de fe, dels martres sants devisa,
    44     flor odorant, de les vergens bandera
    45     tenint regnat.
    46     De pietat
    47     penas de mort quant vostre Fill moria.
    48     Cambra de goig. Del cel bella finestra,
    49     Vos sou virtut que·ls vicis tots abisa,
    50     merit guanyant en tot quant fos obrera.

    51     Pura del tot, vostra vida tal era
    52     que may pecar pogue ’n neguna guisa.
    53     Ab tals lahors, l’obra mia, poch destra,
    54     a vos endreç, homil Verge Maria.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 255.

È un intervento nel cartell da lui stesso ordinato (cfr. 60.9)

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Indice degli autori

Rialc