Rialc
Rao 203.4

            Narc疄 Vinyoles


    1      L’espill inmens hon vos morau, senyora,
    2      de Jesucrist, ab claus guarnit en fusta,
    3      nos mostra clar que搖 fos merexedora
    4      com la virtut del que搖s enamora
    5      pot en aquells que ver’amor ajusta.
    6      En ell miras, beneyta, la ymatge
    7      qu’Ell, Deu, obra ab tan secret misteri;
    8      y ves tanbe aquell perfet obratge
    9      que revela l’angelical misatge,
    10     de tot lo mon salut y refrigeri.
    11     Y com l’amant en l’amat se transforma
    12     y com roman en ell la sua forma.

    13     Luna de foch tenia, y luna clara,
    14     on ver’amor y caritat miraveu:
    15     la caritat la del foch vos declara,
    16     y en l’altra ves l’amor d’aquella cara
    17     de Qui vos tant ennamorada staveu.
    18     Y, apres, mirant devotament la mostra
    19     del cors plaguat de tant cruels ferides,
    20     se imprimi axi ’n l’anima vostra
    21     fervent ardor tal, que d’ella ’n la nostra
    22     se impremex seguint la nostres vides
    23     Un voler sant, un grat, un’amor neta,
    24     un’abtitut de fer vida perfeta.

    25     Efectes tals en estes dues lunes
    26     especula lo vostre viu entendre,
    27     que pogue fer les dos voluntats unes;
    28     unes en hu, y en dos axi comunes,
    29     que per l’obrar axi u podem compendre.
    30     Vostre sperit, clavat en la creu nua,
    31     fon, ab la carn del Just, immaculada:
    32     sentis lo com l’os de l’os desnua
    33     pels lochs dels claus, anant ab la sanch sua
    34     la vostra sanch en l’esperit mesclada.
    35     Los seus a蔞ts prenent per diciplines,
    36     ses passions, la corona d’espines.

    37     Jesus, espill tot enramat de liris,
    38     portau, mostrant l’odor dels sacrificis
    39     que vos li fes ab foguejants cautiris,
    40     al cor donant martiri pels martiris,
    41     que損 Just rebe per nostres maleficis.
    42     Tanbe prengues per l’amarch gust de suja,
    43     l’aygua bevent d’enpostemades benes
    44     contra損 ventrell, que ’n ben obrar s’enuja,
    45     donant en vos de caritat la pluja
    46     que損 seu costat decorren vostres venes.
    47     Esperit nou tenint perfet y recte
    48     y en lo cor, fix, del crucifix l’objecte.

    49     Ab tan fervent devocio encesa
    50     rebent lo cors de Jesus per miracle,
    51     l’Ostia on rebem la gran promesa,
    52     levant se de les mans on era mesa,
    53     en vos se mes per digne tabernacle
    54     Tal dignitat, efecte tan amable,
    55     no新 diu ni新 sap ni新 lig d’algu ni新 canta:
    56     Jesus, plaguat, fer se comunicable
    57     ab tals senyals d’amor inextimable
    58     comunicat no新 diu a sant ni santa
    59     Ni新 lig tanpoch ni新 troba ’n la hystoria
    60     de sent Franceh, sant de tanta memoria.

    61     Viure y morir volgues religiosa,
    62     significats seguint del blanch y negre:
    63     per lo del blanch fos casta, virtuosa;
    64     la passio de Jesus dolorosa,
    65     lo negre, feu us l’esperit trist alegre.
    66     Allegre dich, esent ab Ell unida
    67     per unio de ver’amor que junta
    68     y ensemps fa star unides mort y vida,
    69     y ensemps ferir a dos d’una ferida,
    70     y en un instant nafrar dos d’una punta.
    71     De Jesus, donchs, les plagues si us pintaven
    72     era mostrar lo com en vos estaven.

    73     Morint tots jorns vixques ab Aquell morta,
    74     que ’n creu mori per vos y per nosaltres,
    75     ab Ell sentint lo qu’Ell per tots comporta;
    76     y en lo comport vostr’anima新 deporta
    77     d’un deport dol que pasa tots los altres.
    78     Tota ’n Aquell, que de tots vida era,
    79     en vos axi fon tota sa fixura,
    80     com del sagell roman fixa la cera
    81     ni mes ni menys, y d’aquella manera
    82     que損 figurat dexa de sa figura.
    83     Tan gran honor, merits tan grans merexen,
    84     que ’n processo les vergens vos seguexen.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els cert跩ens po鋈ics valencians del segle XIV al XIX, Val鋝cia, Instituci Alfons el Magn跣im, 1983, p. 697.

Poesia del libell per Santa Caterina da Siena (cfr. 69.1).

 

Incipitario di Narc疄 Vinyoles
Indice degli autori

Rialc