Rialc
Rao 12.2

            Baltasar Joan Balaguer


    1      Loau tal sant, o sol, luna y esteles!
    2      mudant los raigs en metres per miracle.
    3      Loau tal sant, puix li fos les caneles
    4      quant ell, cubert dels prims sedats y teles
    5      de puritats, a Deu fon tabernacle.
    6      Loau tal sant, o çels! fent li spectacle,
    7      puix fos d’aquell richs palis y cortines.
    8      Loau tal sant, los angels, sens obstacle,
    9      puix ministras son daurat abitacle,
    10     ple de robins d’amor y pedres fines.
    11     Loau tal sant, fruytals, arbres y plantes,
    12     y en groses grans mudau les fulles tantes.

    13     Qui·l loara, que ses espatles santes,
    14     portant l’Inmens, ver parahis tornaren?
    15     Qui·l loara si dir no podem quantes
    16     son les virtuts ab que feu dignes mantes
    17     a pobles tants que molt del çel poblaren?
    18     Qui·l loara si·ls merits seus passaren
    19     tots los nou çels, fent devallar l’Inmoble?
    20     Qui·l loara si·ls muscles seus bastaren
    21     portar lo mon y a si mateix portaren,
    22     Aquell portant, que porta ’n Si tot moble?
    23     Qui·l loara si pel riu ell passava
    24     en lo riu que·l mon de culpes lava?

    25     Calle, donchs, yo, que tot mon dir se trava,
    26     Cristofol pur, puix Deu ab Si us abrigua.
    27     Calle, donchs, yo, puix vostre cap portava
    28     corones tres quant d’Ell vos coronava,
    29     l’anima y cos y deytat fent ligua.
    30     Calle, donchs, yo, o fort castell que·s ligua
    31     ab Deu tan be, que lança l’adversari!
    32     Calle, donchs, yo, puix vol l’Etem que stiga
    33     de l’altra creu la gran bandera ’ntegra,
    34     en vos fundat en roques de calvari.
    35     Calle, donchs, yo, puix teniu cel y terra
    36     y hun vall de sanch que·ls enemichs aterra.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 650.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Baltasar Joan Balaguer
Indice degli autori

Rialc