Rialc
Rao 76.1

            Francesc Martí Gralla


    1      Estrem voler, per mala ssort, me tempta,
    2      volent que may d’ell no·m pugua retraure,
    3      si be conech me ffa del tot decaure,
    4      ab fals engeny que dins mon cor enprempta;
    5      e per temor que dol pus ffort no·n surta,
    6      no vull entrar hon m’a volgut enpenyer,
    7      mas com lo te raho prop de l’estrenyer,
    8      ffortuna, çert, la potestat me ffurta.

    9      Aquest voler no vol semblar a murta,
    10     que, si·l manetx, me put he fa destrenyer
    11     tots mos delits, he vol a mi depenyer,
    12     que de llonch tret fara jornada curta;
    13     te·m supjuguat, que d’ell no·m pusch deffendre,
    14     si be contrast ab sa ginyosa pença,
    15     e com jo serch per ell bona deffença,
    16     lo sentiment diu que no y vol entendre.

    17     Aquest voler ja no·s pot be rependre,
    18     car sentiment, en son plaure, dispença;
    19     donchs, qui pot ffer aquesta vil offença
    20     si no ma ssort, qui vol ab mi contendre,
    21     e mostre clar iniquitat molt calda
    22     contre voler, e stant en bone spera
    23     ffa·l veriar, mostrant li cara ffera,
    24     tant que son ffet ja no·l preu una balda?

    25     Aquest voler no te la fforça salda,
    26     ans, contre ssort, lo trop pus moll que sera;
    27     vol demostrar que y met virtut sençera,
    28     mas a la ffi ma ssort lo te jus falda;
    29     l’enuig es tal, que sol mon cor turmenta,
    30     e qui·l ssoste ab Salamo pledeja,
    31     mas te·m fforçat, pus veig plena d’enveja
    32     ffortuna vil, qui mon ffet desatenta.

    33     Aquest voler de mi james s’absenta,
    34     e son partit ssoplique·m que jo·l veja
    35     e que no·m cur fortuna si carteja,
    36     car mes anuig per ell no vol que senta
    37     e per acort del voler no·m partescha,
    38     pus m’a donat, del que fara, sentida;
    39     mas fa·m duptar, que may senti ma vida,
    40     per volentat, delit sol una llescha.

    41     Vos, la millor, disig vol que servescha
    42     . . . ;
    43     per que soplich a vos, de bens complida,
    44     aquest voler no vullau que parescha.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 134.

Domanda a Johan Berenguer de Masdovelles (cfr. 103.108).

 

Incipitario di Francesc Martí Gralla
Indice degli autori

Rialc